Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3254:1989

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254:1989 về an toàn cháy – Yêu cầu chung

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254:1989 về an toàn cháy – Yêu cầu chung


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCVN 3254:1989

AN TOÀN CHÁY - YÊU CẦU CHUNG
Fire safety - General requirements

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3254 : 1979

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó.

Định nghĩa các thuật ngữ đã sử dụng trong tiêu chuẩn này được giới thiệu ở phụ lục 1.

1. Quy định chung

1.1. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, các cơ sở còn phải tuân theo những quy định trong TCVN 2622 - 1978, các tiêu chuẩn và quy phạm an toàn cháy cho các công trình riêng biệt.

1.2. Để bảo đảm an toàn cháy phải có:

Hệ thống phòng cháy

Hệ thống chống cháy.

1.3. Hệ thống phòng cháy phải được nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể để trong quá trình sử dụng, không xảy ra cháy.

1.4. Hệ thống chống cháy phải được nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể để khi xảy ra cháy, có đủ khả năng hạn chế quy mô, dập tắt được đám cháy, hạn chế thiệt hại về người và công trình.

1.5. Những tính toán cần thiết cho hệ thống phòng cháy và chống cháy, cũng như việc xác định các số liệu ban đầu phục vụ cho các tính toán đó phải do các Bộ và các Tổng cục tiến hành phù hợp với các tài liệu, tiêu chuẩn đã được ban hành.

1.6. Những yếu tố nguy hiểm và có hại do cháy tác động đến con người bao gồm: Lửa và tia lửa

Nhiệt độ cao của không khí và đồ vật.

Các yếu tố độc hại do cháy tạo nên

Khói

Nồng độ ôxy (O2) bị giảm thấp

Sự đổ vỡ của nhà, công trình và thiết bị.

Nổ.

1.7. Phải bảo đảm an toàn cho người khi xảy ra cháy ở bất kì vị trí nào của công trình.

1.8. Phải bảo đảm an toàn cháy cho công trình khi hoạt động bình thường, cũng như khi cải tạo, sửa chữa và có sự cố.

1.9. Mỗi cơ sở phải tính toán hiệu quả kinh tế của các biện pháp phòng cháy và chống cháy.

2. Những yêu cầu đối với hệ thống phòng cháy.

2.1. Để phòng ngừa cháy phải thực hiện các biện pháp sau: Ngăn ngừa sự hình thành môi trường dễ cháy.

Ngăn ngừa sự hình thành các nguồn gây cháy trong môi trường dễ cháy.

Duy trì nhiệt độ của môi trường nguy hiểm cháy thấp hơn nhiệt độ giới hạn cho phép có thể cháy được.

Duy trì áp suất của môi trường nguy hiểm cháy thấp hơn áp suất giới hạn cho phép có thể cháy được.

Giảm quy mô hình thành môi trường dễ cháy thấp hơn quy mô tối đa cho phép theo tính chất này.

2.2. Để ngăn ngừa sự hình thành môi trường nguy hiểm cháy phải tuân theo các quy định về: Nồng độ cho phép của các chất dễ cháy ở thể hơi, khí hoặc các chất ở thể bụi bay lơ lửng.

Nồng độ cần thiết của chất kìm hãm cháy trong các chất dễ cháy ở thể hơi, khí hoặc lỏng.

Nồng độ cho phép ôxy (O2) hoặc các chất ôxy hóa khác trong chất khí và hỗn hợp chất dễ cháy. Những chỉ số dễ cháy của vật chất được giới thiệu trong phụ lục 2 của tiêu chuẩn này.

2.3. Để ngăn ngừa sự hình thành nguồn gây cháy trong môi trường dễ cháy phải:

Có quy định về thiết kế chế tạo, sử dụng vận hành, bảo quản máy móc, thiết bị, vật liệu và các sản phẩm có thể là nguồn gây cháy trong môi trường dễ cháy.

Sử dụng các thiết bị điện phù hợp với cấp nguy hiểm về cháy nổ của gian, phòng, những thiết bị đặt bên ngoài và phù hợp với nhóm, loại hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ.

Sử dụng quá trình công nghệ và thiết bị thỏa mãn các yêu cầu an toàn về tia lửa tĩnh điện. Có biện pháp chống sét, nối đất cho nhà, công trình và thiết bị.

Quy định nhiệt độ lớn nhất cho phép của bề mặt thiết bị, sản phẩm và vật liệu khi tiếp xúc với môi trường dễ cháy.

Quy định năng lượng lớn nhất cho phép của tia lửa điện trong môi trường dễ cháy. Quy định nhiệt độ lớn nhất cho phép khi đốt nóng các chất, vật liệu và kết cấu dễ cháy.

Sử dụng dụng cụ không phát ra tia lửa điện khi làm việc với các chất dễ cháy.

Loại trừ sự tiếp xúc với các chất dẫn lửa và các vật bị nung nóng vượt quá nhiệt độ quy định trong điều 2.3 với không khí.

Loại trừ những khả năng có thể dẫn đến tự cháy do nhiệt, phản ứng hóa học hoặc các sinh vật từ các chất vật liệu, sản phẩm và kết cấu công trình.

Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy.

3. Những yêu cầu đối với hệ thống chống cháy

3.1.Để chống cháy phải thực hiện các biện pháp sau:

Sử dụng tới mức cao nhất các chất và vật liệu không cháy và khó cháy thay cho các chất và vật liệu dễ cháy.

Hạn chế số lượng chất dễ cháy và xếp đặt hợp lí các chất đó. Cách li môi trường dễ cháy.

Ngăn ngừa sự lan truyền của đám cháy.

Sử dụng những kết cấu công trình có giới hạn chịu lửa phù hợp với cấp nguy hiểm về cháy, nổ của công trình.

Có lối thoát nạn.

Sử dụng các phương tiện bảo vệ tập thể và cá nhân. Sử dụng các phương tiện chữa cháy

Sử dụng hệ thống thoát khói

Sử dụng thiết bị báo cháy tự động và các phương tiện báo cháy khác.

Tổ chức lực lượng báo cháy cơ sở.

3.2. Để hạn chế số lượng các chất dễ cháy phải tuân theo các quy định sau đây:

Xác định số lượng (khối lượng, thể tích) các chất và các vật liệu dễ cháy được phép chứa trong gian, phòng, kho cùng một lúc.

Có hệ thống xả chất lỏng và chất khí dễ cháy ra khỏi thiết bị khi có sự cố. Thường xuyên làm vệ sinh các gian, phòng, đường ống và thiết bị ...

Quy định nơi làm việc có sử dụng chất nguy hiểm cháy.

Có hệ thống hút thu dọn các chất thải trong sản xuất

Có khoảng cách chống cháy và vùng bảo vệ.

3.3. Môi trường dễ cháy phải được cách li bằng các biện pháp sau:

Cơ giới hóa và tự động hóa tới mức cao nhất các quá trình công nghệ liên quan đến việc sử dụng và vận chuyển các chất nguy hiểm cháy ;

Bố trí thiết bị nguy hiểm cháy trong phòng cách li hoặc ở ngoài trời ; Sử dụng các thiết bị kiểu kín (hoặc được bao kín) ;

Phải có bao bì đối với các chất nguy hiểm cháy ;

Có cơ cấu bảo vệ chống sự cố cho thiết bị sản xuất có sử dụng các chất nguy hiểm cháy ;

Sử dụng các tường, khoang, buồng, phòng cách li ...

3.4. Để ngăn ngừa đám cháy lan rộng phải thực hiện các biện pháp sau:

Sử dụng các bộ phận ngăn cháy (tường, vùng, màn chắn, vành đai bảo vệ ...) ;

Sử dụng các cơ cấu đóng ngắt trên các thiết bị và đường ống khi có sự cố ;

Sử dụng các phương tiện ngăn ngừa sự tràn và cháy loang của các chất lỏng khi cháy ;

Quy định diện tích giới hạn cho phép của các ngăn và ô chống cháy ;

Sử dụng các mang an toàn trong các thiết bị và đường ống.

3.5. Những phương tiện được sử dụng để chữa cháy phải hạn chế được tới mức tối đa quy mô đám cháy, đồng thời phải có các quy định sau:

Loại phương tiện được phép dùng và không được phép dùng để chữa cháy ;

Loại, số lượng, cách bố trí và bảo quản các phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy, vải amiăng, vải thô, thùng cát, thùng nước ...).

Chế độ bảo quản các chất chữa cháy đặc biệt.

Nguồn nước và phương tiện cung cấp nước chữa cháy.

Số lượng dự trữ ít nhất cho phép chất chữa cháy (bột, khí chất hỗn hợp ...).

Tốc độ gia tăng cần thiết của các phương tiện kĩ thuật chữa cháy.

Chủng loại, số lượng công suất và tính tác động nhanh của hệ thiết bị chữa cháy.

Nơi đặt và bảo quản thiết bị chữa cháy.

Chế độ phục vụ và kiểm tra các thiết bị và phương tiện chữa cháy.

3.6. Kết cấu công trình phải có giới hạn chịu lửa thích hợp đảm bảo duy trì được khả năng chịu lực và che đỡ liên tục trong khoảng thời gian đủ cho mọi người thoát ra ngoài hoặc đến nơi ẩn nấp. Giới hạn chịu lửa đó phải được xác định ở điều kiện không tính đến tác động của các phương tiện chữa cháy lên đám cháy khi đang phát triển.

Để hạn chế sự phát triển của đám cháy, giới hạn chịu lửa của kết cấu công trình còn phải được xác định căn cứ vào tính nguy hiểm cháy của quá trình sản xuất.

3.7. Mỗi công trình phải có phương án kĩ thuật và bố trí hợp lí đảm bảo cho người thoát khỏi khu vực nguy hiểm có một cách nhanh chóng trước khi các yếu tố nguy hiểm và có hại do chất đạt tới giới hạn cho phép.

Để đảm bảo thoát nước cần phải:

Quy định kích thước, số lượng lối đi của cửa thoát nạn.

Lối thoát nạn phải bảo đảm đi lại thuận tiện cho mọi người.

3.8. Những phương tiện bảo vệ tập thể và cá nhân phải bảo đảm an toàn cho người trong suốt thời gian có tác động của các yếu tố nguy hiểm do cháy tạo nên. Phương tiện bảo vệ tập thể và cá nhân phải có trong trường hợp việc thoát ra ngoài gặp khó khăn hoặc không cần thiết.

3.8.1. Những thành viên trong đội phòng cháy và chữa cháy nghĩa vụ phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cháy cá nhân.

3.8.2. Phương tiện bảo vệ tập thể có thể là những chỗ ẩn nấp, gian, phòng bảo vệ hoặc các kết cấu công trình.

3.9. Hệ thống thoát khói phải bảo đảm không để có khói ở lối thoát nạn trong khoảng thời gian đủ cho mọi người thoát hết ra ngoài.

3.10. Mỗi cơ sở phải có các thiết bị thông tin hoặc tín hiệu báo cháy tin cậy để thông báo kịp thời khi đám cháy vừa xảy ra.

3.11. Để đảm bảo khả năng dập tắt đám cháy và an toàn cho người tham gia chữa cháy, các công trình phải có các phương tiện kĩ thuật cần thiết (buồng, thang an toàn, cầu thang chữa cháy bên ngoài, cửa sự cố ...). Các phương tiện đó phải thường xuyên duy trì được khả năng làm việc.

4. Những biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn cháy

4.1. Thủ trưởng hoặc giám đốc của đơn vị, cơ sở có trách nhiệm xây dựng các biện pháp tổ chức và kĩ thuật đảm bảo an toàn cháy cho đơn vị, cơ sở mình.

4.2. Mỗi cơ sở phải thiết lập các phương án chữa cháy cụ thể để khi xảy ra cháy, kịp thời dập tắt được đám cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của.

4.3. Tổ chức các đội phòng cháy và chữa cháy.

Quy chế hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy phải căn cứ vào từng điều kiện cụ thể của đơn vị có sự hướng dẫn của cơ quan phòng cháy chữa cháy Nhà nước.

4.4. Tổ chức huấn luyện cho cán bộ, công nhân, nhân viên phục vụ các quy định và kĩ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy.

4.5. Phổ biến các tiêu chuẩn, quy phạm kĩ thuật an toàn cháy và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với các chất và vật liệu nguy hiểm cháy.

4.6. Sử dụng các phương tiện thông tin tuyên truyền để phổ cập công tác phòng cháy và chống cháy.

4.7. Phải định kì tổ chức việc kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

5. Những yêu cầu cụ thể khi xây dựng các tiêu chuẩn về an toàn cháy.

5.1. Các quy định và yêu cầu về an toàn cháy trong các tiêu chuẩn cụ thể phải được nghiên cứu và biên soạn phù hợp với tiêu chuẩn và các tài liệu khác có liên quan.

5.2. Các quy định và yêu cầu về an toàn cháy của tiêu chuẩn ngành, cơ sở, địa phương và các công trình riêng biệt phải có:

Các biện pháp cụ thể về phòng cháy và chữa cháy.

Chủng loại, số lượng các phương tiện chữa cháy và các yêu cầu khi vận hành đối với mỗi loại.

5.3. Các tiêu chuẩn về phương tiện chữa cháy phải có:

Các chỉ tiêu chất lượng và số lượng các phương tiện chữa cháy

Các yêu cầu kĩ thuật về kết cấu của các phương tiện chữa cháy.

5.4. Trong các tiêu chuẩn và yêu cầu kĩ thuật của các sản phẩm, các chất và nguyên liệu nguy hiểm cháy phải ghi rõ các chỉ số kĩ thuật nguy hiểm cháy.

Phụ lục 1

Thuật ngữ và định nghĩa

Thứ tự

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Đám cháy

Sự cháy không kiểm soát được gây nên thiệt hại về người và tài sản

2

An toàn cháy

Tình trạng hoặc tính chất của công trình, các thiết bị sản xuất...đảm bảo ngăn ngừa sự hình thành đám cháy và hạn chế hậu quả do đám cháy gây ra nhờ các biện pháp tổ chức, các giải pháp kĩ thuật và công nghệ

3

Hệ thống phòng cháy

Tổng hợp tất cả các yêu cầu, các biện pháp và phương tiện kĩ thuật để loại trừ khả năng xuất hiện đám cháy

4

Hệ thống chống cháy

Tổng hợp yêu cầu, các biện pháp và phương tiện để ngăn ngừa,hạn chế sự lan toả của đám cháy,ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm và có hại đối với con người, hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản.

5

Chữa cháy

Hoạt động của các lực lượng và các phương tiện ngăn chặn sự lan toả của đám cháy và dập tắt đám cháy.

6

Tính dễ cháy

Khả năng của vật chất trong những điều kiện tồn tại cụ thể của cháy.

7

Hệ thống thoát khói

Tổng hợp các biện pháp tổ chức kĩ thuật để đưa khói ở các nhà và công trình khi bị cháy ra ngoài.

8

Nguồn gây cháy

Nguồn năng lượng dẫn đến sự cháy của vật chất

9

Môi trường dễ cháy

Môi trường chứa hỗn hợp chất dễ cháy và chất ôxy hoá

10

Lối thoát nạn

Lối dẫn đến cửa thoát nạn ra ngoài (TCVN 3991-1985)

11

Giới hạn chụi lửa

Thời gian( tính bằng giờ hoặc phút) từ khi bắt đầu thử chụi lửa theo tiêu chuẩn các mẫu cho tới lúc xuất hiện một trong các trạng thái giới hạn của kết cấu và cấu kiện (TCVN 3991-1985)

 

Phụ lục 2

Các chỉ số cơ bản của chất nguy hiêm cháy

Những kí hiệu quy ước được dùng trong các bảng tra của tiêu chuẩn này:

M: Phân tử lượng. Đối với mỗi chất riêng biệt phân tử lượng được xác định phù hợp với quy ước quốc tế năm 1971 về hóa tinh khiết và hóa ứng dụng.

Đối với các sản phẩm kĩ thuật và hỗn hợp nhiều thành phần, phân tử lượng của nó được xác định từ thành phần hóa học, hay công thức hóa học quy ước.

A,B, C : Là những hằng số của phương trình Antyan (1) cho biết sự phụ thuộc giữa áp suất hơi bão hòa của các chất (hỗn hợp) với nhiệt độ (t).

P : áp suất của hơi (mmHg)

t : Nhiệtđộ (0C)

tbc: Nhiệt độ bùng cháy trong cốc kín (0C).

 : Giới hạn nồng độ bắt cháy dưới của chất khí hoặc hơi trong không khí ở áp suất khí quyển được xác định ở nhiệt độ 250C (tính bằng 2 thể tích). Đại lượng này sử dụng để tính giới hạn nồng độ bắt cháy dưới của một chất nào đó ở nhiệt t bất kì theo công thức sau:

, t = d (1,02 - 0,000799 . t)           (2)

 , t: Giới hạn nồng độ bắt cháy dưới của chất khí hoặc hơi trong không khí ở điều kiện áp suất khí quyển và nhiệt độ t cần xác định (% thể tích).

Kat : Hệ số an toàn đối với giới hạn nồng độ bắt cháy dưới. Hệ số Kat này được sử dụng để tính toán xác định giới hạn cho phép của nồng độ an toàn nổ theo công thức sau (khi mức ddộ an toàn không bắt cháy của hỗn hợp bằng 0,999).

GCNAN: Giới hạn cho phép nồng độ an toàn nổ.

Trong trường hợp tính GCNAN đối với những hỗn hợp không đồng nhất về vật lý bao gồm hỗn hợp và hơi cháy thì giá trị của hệ số an toàn được giới hạn ở bảng 1 và 2 phải được nhân với 5.

D0 : Hệ số khuếch tán của khí (hoặc hơi) trong không khí ơ điều kiện 1at và nhiệt độ 00 C (cm2 /s).

Hệ số khuếch tán do D0 này được sử dụng để tính toán xác định hệ số khuếch tán Dt (cm2/s) ở nhiệt độ T bất kì theo công thức sau:

T : Nhiệt độ k

n : Chỉ số thực nghiệm, giá trị của chỉ số này được nêu trong cột cuối cùng ở bảng 1 và 2. ở cột 8 của bảng 1 và 2 có các kí hiệu quy ước sau:

CKC : Chất không cháy - Chất không có khả năng cháy trong không khí có thành phần bình thường ;

ckc : Chất khó cháy - Chất có khả năng cháy khi đưa nguồn lửa vào, nhưng không duy trì được sự cháy khi đưa nguồn lửa ra ngoài.

CC : Chất cháy - Chất có khả năng tiếp tục cháy sau khi đã tách bỏ nguồn lửa.

CCL : Chất cháy lỏng - Chất lỏng có khả năng tự cháy sau khi đã tách bỏ nguồn lửa và có nhiệt độ bùng cháy cao hơn 510C (trong cốc kín) hay 560C (trong cốc hở).

CLDC : Chất lỏng dễ cháy - Chất lỏng có khả năng tự duy trì sự cháy sau khi đã tách bỏ nguồn lửa và có nhiệt độ cháy không quá 610C (trong cốc kín) hay không quá 660C (trong cốc hở).

CCK : Chất cháy khí - Chất khí có khả năng tạo ra một hỗn hợp cháy và nổ voí không khí ở nhiệt độ không quá 550C.

CNN : Chất nguy hiểm nổ - Chất có khả năng nổ hay kích nổ không cần có sự tham gia của oxy không khí.


Bảng 1- Giá trị của các chỉ số nguy hiểm cháy của các chất riêng biệt

Chất

Công thức hoá học

M

Các hằng số của phương trình Antyan

Khoảng nhiệt độ của giá trị hằng số phương trình Antyan

Tính dễ cháy, tính bắt cháy và nguy hiểm nổ

tbo0C

j0d %

Thể tích

Kat

D0

cm2/n

n

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Amyalxêtat

C7H14O2

130,0,196

7,16870

1579,510

221,365

25÷147

CLDC

25

1,08

1,35

0,0520

1,87

Amylen

C5H12

70,134

6,78568

1014,290

229,783

60÷100

CLDC

<-18

1,49

1,48

0,0690

1,84

Rượu emelic

C5H12O

88,149

7,18246

1287,625

161,330

74÷15

CLDC

49

1,48

2

0,0661

1,87

Amoniac

NH3

17,030

-

-

-

-

CCK

-

1,70

1,38

0,198

1,88

Anilin

C6H7N

93,128

6,92129

1457,020

176,195

35÷184

CCL

-73

1,32

1,37

0,0622

1,87

Axetanađêhit

C2H4O

44,053

7,19160

1093,537

233,413

80÷20

CCK

-38

4,12

1,26

0,11

1,83

Axetylen

C2H4O

26,038

-

-

-

-

CNN*

-

2,5

2

0,18

1,79

Benzen

C6H6

78,113

6,48898

902,275

178,099

-0+6

CLDC

-12

1,43

1,37

0,775

1,86

Butadien 1,3

C4H6

54,091

-

-

-

-

CCK

-

2,02

1,29

0,0806

1,82

Butan

C6H10

58,123

-

-

-

-

CCK

-

-1,799

1,24

0,0606

1,87

Butan-1

C4H8

56,107

-

-

-

-

COL

-

1,81

1,39

0,0801

1,83

Siêu Butan -2

C1H8

56,107

-

-

-

-

CCH

29

-1,85

1,31

0,0801

1,82

Butyl Axâtat

C6H12O12

116,160

7,00611

1340,743

199,757

0÷100

CLDC

38

1,43

2

0,0574

1,87

Rượu Butyl

C4H10O

74,122

9,59730

2664,684

279,638

1÷126

CLDC

 

1,81

2

0,0681

1,86

Hyđrô

H2

2,016

-

-

-

-

CCK

 

4,09

1,24

0,66

1,70

Vimin clrua

C16H3CL

62,199

-

-

-

-

CCK

 

4,0

1,36

0,104

1,82

Hexandecan

C16H34

226,445

6,78749

1655,405

136,869

105÷287

CCL

128

0,473

1,56

0,0347

1,86

Hexan

C6H14

86,177

6,87024

1166,274

223,661

-54÷69

CLDC

-23

1,242

1,24

0,0663

1,55

Rượu Hexylen

C6H14O

102,176

7,27800

1420,273

165,469

56÷157

CCL

63

1,23

1,37

0,0988

1,87

Heptan

C7H16

100,203

6,95154

1295,405

219,819

-60÷98

CLDC

-4

1,074

1,24

0,0609

1,54

hydrazin

N2H4

32,045

8,87325

226,447

266,316

84÷112

CNN*

38

4,7

2

0,167

1,86

Glixêrin

C3N3O3

92,094

9,05259

3074,220

214,712

141÷263

CCL

198

3,09

2

0,08

1,9

Đê can

C10H22

142,284

7,39530

1890,975

227,700

17÷174

CLDC

47

0,760

1,24

0,0502

1,45

Etedivinnil

C4H6O

70,091

6,98810

 

228,589

-

CLDC

<-30

2,0

1,66

0,0765

1,84

Etedimetyl

C2H6O

46,069

-

-

-

25÷153

CCK

-

3,49

2

0,108

1,85

Đunnetylphomamit

C3H7NO

73,094

7,03446

1482,985

204,342

12÷101

CLDC

58

2,35

1,3

0,0898

1,87

Dioxan-1,4

C4H8O2

88,106

1632,425

1632,425

250,725

-

CLDC

11

2,14

1,72

0,0758

1,85

Dflodiclomêtan

C2F2CL2

120,914

-

-

-

-24÷83

CCK

-

không có

-

0,0806

1,81

1,2 Dicloetan

C2H4CL2

98,960

1460,179

1640,179

259,715

-33÷59

CLDC

12

4,60

1,32

0,0845

1,86

Dietylamin

C4H11N

73,138

1267,557

1267,557

236,329

-60÷35

CLDC

-26

1,77

1,30

0,0756

1,85

Etedietyl

C4H10O

74,122

1098,945

1098,945

232,372

48÷214

CLDC

-43

1,9

1,3

0,0772

2,14

Didecan

C12H26

170,337

2463,739

2463,739

253,884

-

CCL

77

0,634

1,36

0,0399

1,88

Izônbutan

C4H10

58,123

-

-

-

 

CCK

-

1,81

1,21

0,0819

1,87

Izôbutylen

C4H8

56,11

-

-

-

-

CCK

-

1,78

1,31

0,0801

1,82

Rượu Izôbutylen

C4H10O

74,122

8,70512

2058,392

452,642

-9÷116

CLDC

28

1,81

2

0,0756

1,87

Izôpentam

C5H12

72,150

6,79306

1022,551

233,493

-83÷28

CLDC

-52

1,36

1,32

0,0700

1,86

Izôprôlabenzen

C9H12

120,194

6,93773

1460,668

207,652

31÷53

CLDC

36

0,93

2

0,0615

1,87

Rượu Izôproopyl

C3H8O

60,096

8,38562

1733,000

232,380

-26÷148

CLDC

13

2,23

1,76

0,0831

1,92

m. Xilol

C8H10

106,167

7,00849

1461,925

215,073

-20÷220

CLDC

25

1,00

2

0,0671

1,87

O-Xilol

C8H10

106,167

6,99891

1474,679

213,686

-20÷220

CLDC

32

1,00

2

0,0671

1,88

n-Xilol

C8H10

106,167

6,99184

1454,328

215,411

13÷220

CLDC

25

1,00

2

0,0671

1,87

Mêtan

CH4

16,0426

-

-

-

-

CCK

-

5,28

1,26

0,196

1,76

Rượu Metyl

C4H4O

32,042

-8,22777

1660,454

245,818

-10÷90

CLDC

8

6,7

1,40

0,129

2,08

Mêtylpripuixet

C5H10O

86,133

7,8642

1870,4

273,2

-17÷103

CLDC

6

1,49

1,52

0,0664

1,86

Mêtyletyl-xêtôn

C4H8O

72,107

1,02453

1292,791

232,340

-48÷80

CLDC

-6

1,90

1,46

0,0760

1,86

Napatlen

C10H8

128,173

10,55455

3123,337

243,569

0÷80

CC

81

0,906

1,27

0,0622

1,89

N.Nonan

C9H20

128,257

7,05283

1510,695

211,502

2÷150

CLDC

31

0,843

1,24

0,0499

1,57

Oxýt Cácbon

CO

28,010

-

-

-

-

CCK

-

12,5

1,9

0,149

1,72

Oxýt Etylen

C2H4O

44,0530

-

-

-

-

CNN*

-

3,66

1,78

0,110

1,83

H-Octan

C8H18

144,230

6,96903

1379,556

211,896

-14÷126

CLDC

14

0,945

1,24

0,0503

1,77

H-Pantadecan

C15H32

212,418

6,94237

1739,084

157,545

92÷270

CCL

115

0,505

1,50

0,0358

1,90

H-Pentan

C5H12

72,150

6,84715

1062,555

231,805

-50÷96

CLDC

-44

1,471

1,24

0,0729

1,83

R-Pioolin

C6H7N

93,128

7,30064

1632,315

224,787

70-÷145

CLDC

39

1,43

1,25

0,0754

1,88

Piridin

C5H5N

79,101

6,78610

1217,730

196,342

-19÷116

CLDC

20

1,85

1,55

0,0828

1,87

Propen

C3H8

44,096

-

-

-

-

CCK

-

2,310

1,24

0,0977

1,80

Piropilen

C3H6

42,080

-

-

-

-

CCK

-

2,300

1,32

0,0962

1,82

H-rượu Piropilen

 

 

 

 

 

0÷97

CLDC

 

 

 

 

 

Sufua Hydrô

C3H8O

60,096

8,31708

1751,981

225,125

-

 

25

2,43

1,58

0,085

1,88

Sufua Cácbon

H2

34,076

-

-

-

-15÷80

CCK

-

4,0

1,45

0,141

1,82

Xtirela

CS2

76,191

7,00048

1202,471

245,616

-7÷146

CLDC

-43

1,33

1,56

0,0890

1,69

Trihyđrô

C8H8

104,151

7,94049

2113,057

272,986

25÷66

CLDC

31

1,06

1,32

0,0674

1,88

 

C4H8O

72,107

5,99964

753,805

175,793

76÷254

CLDC

-16

1,78

1,94

0,0583

1,84

 

C14H30

198,391

7,27514

1950,497

190,513

-30÷200

CCL

103

0,542

1,45

0,0370

1,89

 

C7H8

92,140

6,95508

1345,087

219,516

59÷236

CLDC

4

1,25

1,4

0,0753

1,65

2,4 Trimetylpentan

C13H28

184,364

7,96895

2468,910

250,310

 

CCL

90

0,585

1,40

0,0384

1,89

Axitactic (chất khí lý tưởng)

C8H18

114,230

6,8117

1259,150

221,085

-15÷131

CLDC

-10

1,0

1,31

0,0427

1,86

 

C2H4O2

60,052

-

-

-

-

-

-

5,5

2,0

-

-

Axít axêtic

C3,7H7,4O3,7

111,097

7,79846

1787,752

245,908

0÷118

CLDC

38

3,33

1,32

0,107

1,90

H-Undecan

C11H24

156,311

7,68008

2102,959

242,574

31÷197

CCL

62

0,692

1,32

0,0417

1,88

Focmandehit

CH2O

30,026

6,28480

607,399

197,626

-19÷60

CCK

-

7,0

1,3

0,146

1,81

Phydrittalit

C8H4O3

148,118

7,99959

2879,067

277,501

134÷285

CC

153

1,32

1,31

0,0616

1,87

Flotriclometan

CC:3F

138,368

-

-

-

-

CKC

-

Không có

-

0,0603

1,83

Diobenzen

C6H6CL

112,558

7,26112

1607,316

235,351

-35÷132

CLDC

28

1,4

1,53

0,0628

2,09

Cloetan

C2H5CL

64,514

6,82723

954,119

299,554

-90÷12

CCK

-

3,92

1,38

0,0981

1,82

Xiclohexan

C6H12

84,161

6,64788

1095,531

210,064

-45÷81

CLDC

-18

1,31

1,75

0,0648

1,89

Etan

C2H6

30,069

-

-

-

-

CCK

-

3,07

1,27

0,121

1,78

Etylaxetan

C4H8O2

88,106

6,99240

1200,297

214,262

-43÷77

CLDC

-3

2,28

1,44

0,0733

1,89

Etylbenzen

C8H10

106,167

6,95904

1425,464

213,345

-20÷220

CLDC

24

1,03

1,58

0,0671

1,87

Etylen

C2H4

88,054

-

-

-

-

CNN*

-

3,11

1,2

0,109

1,80

Etylenlicol

C2H6O2

62,068

9,01261

2753,183

252,009

53÷198

CCL

112

4,29

2

0,099

1,87

Rượu Etyl

C2H6O

46,069

8,68665

1918,508

252,125

-31÷78

CLDC

13

3,61

2

0,110

1,51

Etylenlozen

C4H10O2

90,122

8,74133

2392,56

272,15

20÷135

CLC

43

2,00

2

0,0721

1,86

* Chất có khả năng phân huỷ nổ dưới áp suất cao và có tác dụng của nguồn lửa


Bảng 2- giá trị chỉ số nguy hiểm của các hỗn hợp và sản phẩm kĩ thuật

Sản phẩm tiêu chuẩn nhà nước thành phần hỗn hợp trọng lượng

Công thức tổng quát

M

Các hằng số của phương trình Antyan

Khoảng nhiệt độ của giá trị hằng số phương trình Antyan

Tính dễ cháy, tính bắt cháy và nguy hiểm nổ

tboC

ϕd0 %

thể tích

Kat

D0 cm2/n

n

A

B

MA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Xăng A-72

C6,391H13,108

97,2

5,07020

682,876

222,066

-60÷85

CLDC

-96

1,08

2

0,0605

2

Xăng A- 93

C7,024H13,706

98,2

4,99831

664,976

221,695

-60÷95

CLDC

-36

1,06

2

0,0615

2

Nhiên liệu Hzen “λ”

C12,343H23,889

172,3

5,95338

1255,73

199,523

+40÷110

CLDC

>35

0,61

2

0,0470

2

ГOCT 305-73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xăng hàng không

C7,627H14,796

102,2

8,41944

2629,65

384,195

-40÷110

CLDC

-34

0,92

2

0,0573

2

B70 ГOCT 1012-72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiên liệu diezen “λ”

C14,511H29,120

203,6

5,87629

1314,04

192,473

60÷240

CLDC

>40

0,52

2

0,0481

2

ГOCT 305-73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dầu lửa thắp sáng

C10,914H21,832

153,1

6,47119

1394,72

204,260

40÷190

CLDC

>40

0,64

2

0,0426

2

K 022 ГOCT 4735-68

C7,991H9,98

106,0

7,05479

1478,16

220,535

0÷50

CLDC

24

1,00

2

0,0672

2

Xilola (hỗn hợp chất đồng phân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rượu Unít ГOCT 3134-52

C10,5H9,98

147,3

8,01130

2218,30

273,15

 

CLDC

>33

0,70

2

0,0497

2

Dầu máy biến thế

C21,74H42,28S0,04

303,9

7,75932

2524,17

174,010

20÷80

CCL

>150

0,291

2

0,0312

2

ГOCT 10121-76

 

 

 

 

 

164÷343

 

 

 

 

 

 

Dầu AMT -3 CCTY

C22,25H33,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.101234-72

S0,34H0,07

312,9

6,99959

2240,001

167,85

170÷376

CCL

>170

0,35

2

0,0335

2

Dầu AMT – 3CCT

C19,04H24,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TY 38.101243-72

S0,196H0,04

260,3

6,49540

2023,77

164,09

171÷396

CCL

>170

0,43

2

0,0397

2

Dung môi hoà tan M (H- butyxetut 30: Etylaxetat-5

Rượu etylen 60

Rượu Izoovtylan-5)

C2,761H7,147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1,187

59,4

8,93204

2083,366

267,760

÷50

CLDC

6

2,79

2

0,0916

2

 

H5,810O1,038

55,2

9,57161

248,728

290,920

0÷50

CLDC

10

2,85

2

0,0970

2

 

C4,791H8,318

81,5

8,07751

1761,043

251,546

0÷50

CLDC

4

1,72

2

0,0776

2

Dung môi hoà tan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈315TY 6-10-1013-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buylexetat) 18: Xilôla-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toluen 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rượu Butylen Etyleloxol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dung môi P-4

C5,962H9,799O0,845

95,0

7,71160

1699,687

241,000

0÷50

CLDC

16

1,25

2

0,0704

2

Dung môi P-4

C5,452H7,798O0,223

81,7

7,17192

1373,667

242,828

-15÷100

CLDC

-9

1,60

2

0,0774

2

(Xilola-15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toluen-70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Axeton -15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dung môi P-5

C6,231H7,798O0,223

86,3

7,15373

1415,199

244,752

-15÷100

CLDC

-9

1,57

2

0,0725

2

(H. Butylaxetat-30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xilon-40Axeton-30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dung mooi P-12

C5,309H8,655O0,897

86,8

7,17850

1378,851

245,099

-15÷100

CLDC

-9

1,57

2

0,0725

2

(R-Butylaxetat-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xilola-10 Toluen -60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6,839H9,217O0,515

99,6

7,04804

1403,079

221,483

0÷100

CLDC

10

1,26

2

0,0637

2

 

 


Những đơn vị cơ bản của hệ số đo lường

Đại lượng

Đơn vị

Tên

Quốc tế

Nga

Độ dài

Khối lượng

Thời gian

Cường độ dòng điện

Nhiệt độ động

Cường độ sáng

Góc phẳng

Góc không gian

mét

kilôgam

Giây

Ampe

Kenvin

Canđêla

rađian

steradian

m

kg

S

A

K

rad

s

M

o

a

mc

k

pag

cp

 

Những đơn vị phụ của hệ đo lường có tên chuyên dùng

Đại lượng

Đơn vị

Biểu diễn qua những đơn vị cơ bản và phụ của hệ đo lưòng

Tên

Kí hiệu

Quốc tế

Nga

Tần số

Lực

áp suất

Năng lượng

Công suất

Điện lượng

Điện áp

Điện dung

Điện trở

Điện dẫn

Từ thông

Từ cảm

Cảm kháng

Quang thông

Độ rọi

Liều lượng hấp thụ của bức xạ

i-on

Liều lượng tương đương của bức xạ

Hec

Niu ton

Pascan

Jun

Oát

Culon

Von

Phara

Om

MO

Vêbe

Tesla

Henri

Lumen

Lux

 

 

Gri

givep

hz

N

pa

J

w

C

V

P

 

S

W

T

H

lm

lx

 

 

Gy

 

 

 

 

BT

k

B

Φ

OM

CM

B

T

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN3254:1989

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3254:1989
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(31/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254:1989 về an toàn cháy – Yêu cầu chung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254:1989 về an toàn cháy – Yêu cầu chung
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN3254:1989
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoCòn hiệu lực
        Lĩnh vựcXây dựng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (31/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254:1989 về an toàn cháy – Yêu cầu chung

           Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254:1989 về an toàn cháy – Yêu cầu chung