Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7402:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 về kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 về kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7402 : 2004

KEM THỰC PHẨM - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Edible ices cream - Technical requirements

 

TCVN 7402 : 2004

KEM THỰC PHẨM - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Edible ices cream - Technical requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại kem thực phẩm.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gm cả các sửa đổi. Đối với các TCVN chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế thi khuyến cáo áp dụng các phiên bản tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, nếu thích hợp.

TCVN 5165 – 90, Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí.

TCVN 5779 : 1994, Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp xác định hàm lượng chì.

TCVN 5780 : 1994, Sữa bột và sữa đc có đường. Phương pháp xác định hàm lượng asen.

TCVN 6262 - 1 : 1997 (ISO 5541/1 : 1986), Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng Coliforms. Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 °C.

TCVN 6400 : 1998 (ISO 707 : 1997), Sữa và sản phẩm sữa. Hướng dẫn lấy mẫu.

TCVN 6402 : 1998 (ISO 6785 : 1985), Sữa và sản phẩm sữa - Phát hiện Salmonella.

TCVN 6685 : 2000 (ISO 14501 : 1998), Sữa và sữa bột - Xác định hàm lượng Aflatoxin M1. Làm sạch bằng sắc ký chọn lọc và xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

TCVN 7087 : 2002 [CODEX STAN 1 - 1985 (Rev. 1-1991, Amd. 1999 & 2001)], Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn.

ISO 3728 : 1977, lce cream and milk ice - Determination of total solids content (reference method) [Kem sữa và kem sữa đá - Xác định hàm lượng chất khô tổng s (phương pháp chuẩn)].

ISO 7328 : 1999, Milk-based edible ices and ice mixes - Determination of fat content.Gravimetric method (reference method) [Kem sữa và kem hỗn hợp - Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)].

AOAC 930.33 A, Protein in Ice Cream and Frozen Desserts (Xác định hàm lượng protein trong kem đông lạnh thực phẩm).

AOAC 971.21, Mercury in food. Flameless atomic absorption spectrophotometric method (Thủy ngân trong thực phẩm. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa).

AOAC 999.11, Determination of lead, cadmium, copper, iron and zinc in food. Atomic absorption spectrophotometric method after dry ashing (Xác định chì, cadimi, đng, sắt và kẽm trong thực phẩm. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi hóa tro khô).

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Kem thực phẩm (Edible ices cream)

Sản phẩm thu được từ việc làm đông lạnh hỗn hợp đã thanh trùng của chất béo và protein có bổ sung các thành phần khác, hoặc từ hỗn hợp của nước, đường và các thành phn khác và được bảo quản ở trạng thái đông lạnh hoặc đông lạnh một phần.

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Phân loại

4.1.1. Nhóm 1: bao gồm các sản phẩm có đường được sản xuất hoàn toàn từ chất béo của sữa và protein của sữa (từ sữa nguyên chất) với một hoặc nhiều thành phần cho phép trong các điều từ 4.2.4 đến 4.2.8.

4.1.2. Nhóm 2: bao gồm các sản phẩm có đường được sản xuất từ chất béo của sữa và protein không hoàn toàn từ sữa, với một hoặc nhiều thành phần cho phép trong các điu từ 4.2.4 đến 4.2.8.

4.1.3. Nhóm 3: bao gồm các sản phẩm có đường được sản xuất từ chất béo không hoàn toàn từ sữa và protein của sữa, với một hoặc nhiều thành phần cho phép trong các điều từ 4.2.4 đến 4.2.8.

4.1.4. Nhóm 4: bao gm các sản phẩm có đường được sản xuất từ chất béo và protein không hoàn toàn từ sữa, với một hoặc nhiều thành phần cho phép trong các điều từ 4.2.4 đến 4.2.8.

4.1.5. Nhóm 5: bao gồm các sản phẩm có đường được sản xuất từ các thành phần cho phép trong các điều từ 4.2.4 đến 4.2.8 và các phụ gia thực phẩm cho phép trong điều 5 có bổ sung một lượng nhỏ các thành phần từ 4.2.1 đến 4.2.3.

4.1.6. Nhóm 6: bao gm các sản phẩm có đường được sản xuất từ các thành phần cho phép trong các điều từ 4.2.4 đến 4.2.8 và các phụ gia thực phẩm cho phép trong điu 5.

4.2. Nguyên, phụ liệu

4.2.1. Sữa tươi, sữa đặc, sữa bột và các loại chất béo sữa: theo tiêu chuẩn tương ứng đối với từng loại được sử dụng.

4.2.2. Dầu, mỡ thực phẩm không có nguồn gốc từ sữa: theo tiêu chuẩn tương ứng đối với dầu, mỡ được sử dụng.

4.2.3. Protein thực phẩm không có nguồn gốc từ sữa: theo tiêu chuẩn đối với loại protein được sử dụng.

4.2.4. Đường: theo tiêu chuẩn tương ứng đối với loại đường được sử dụng.

4.2.5. Nước, theo qui định hiện hành [1].

4.2.6. Trứng và các sản phẩm từ trứng : theo tiêu chuẩn tương ứng đối với loại trứng và sản phẩm trứng được sử dụng.

4.2.7. Quả và các sản phẩm từ quả : theo tiêu chuẩn tương ứng đối với loại quả được sử dụng.

4.2.8. Thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm để tăng hương, vị hoặc kết cấu của sản phẩm, ví dụ như caphê, cacao, sôcôla, gừng, mật ong, lạc, rượu, muối ăn...

4.3. Các chỉ tiêu cảm quan của kem thực phm được qui định trong bảng 1.

Bảng 1 - Các chỉ tiêu cm quan của kem thực phẩm

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Màu sắc

Màu trắng sữa hoặc màu đặc trưng của phụ liệu bổ sung

2. Mùi, vị

Đặc trưng cho từng loại sản phẩm, không có mùi, vị lạ

3. Trạng thái

Đông lạnh, không chảy rữa

4.4. Yêu cầu v lý - hóa đối với kem thực phẩm được qui định trong bảng 2.


Các con số trong bảng ứng với mức nhỏ nhất, trừ khi có qui định cụ thể.

Bảng 2 - Các chỉ tiêu lý - hóa của kem thực phẩm

Nhóm sản phẩm

1

2

3

4

5

6

Nhóm nhỏ

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

 

Chất béo, protein                                                                                              và yêu cầu khác

 

 

 

 

         Tên chỉ tiêu

Chất béo của sữa Protein của sữa

Chất béo của sữa, Protein của sữa và/hoặc protein có ngun gốc khác

Chất béo của sa và/hoc chất béo có ngun gốc khác. Protein của sữa

Chất béo của sữa và/hoặc chất béo có nguồn gốc khác Protein của sữa và/hoặc protein có ngun gốc khác

Rất ít chất béo của sữa và/hoặc chất béo từ nguồn gốc khác Rất ít protein của sữa và/hoặc protein có nguồn gốc khác

Không chất béo Không protein ngoài phn có trong các thành phn tự nhiên của các nguyên liệu hoặc các chất phụ gia

Sn phẩm không hương

Hàm luợng chất khô tng số, %

30

28

26

30

26

30

30

20

30

30

20

 

 

 

15

10

Hàm lượng chất béo, %

8

2,5

<2.5

8

<2,5

8

5

<5

8

5

<5

 

 

 

 

 

Hàm lượng protein, %

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

<2,5

2,5

2,5

<2,5

 

 

 

 

 

Chất khô ca lòng đ trứng (nếu thành phần trứng được ghi trên nhãn), %

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

 

 

 

 

 

Sản phẩm có hương

Hàm lượng chất khô tng số. %

28

26

24

28

24

28

28

20

28

28

20

10

10

10

 

 

Hàm lượng chất béo. %

7

2,2

<2,2

7

<2,2

7

4

<4

7

4

<4

<2,5

<2,5

 

 

 

Hàm lượng protein, %

2,2

2,2

<2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

<2,2

2,2

2,2

<2,2

<2.5

 

<2,5

 

 


4.5. Các chất nhiễm bẩn

4.5.1. Hàm lượng kim loại nặng trong kem thực phẩm được qui định trong bảng 3.

Bảng 3 - Hàm lượng kim loại nặng trong kem thực phẩm

Tên chỉ tiêu

Mức tối đa
(mg/kg)

1. Hàm lượng chì (Pb)

0,5

2. Hàm lượng asen (As)

0,5

3. Hàm lượng thủy ngân (Hg)

0,05

4. Hàm lượng cadimi (Cd)

1,0

4.5.2. Độc tố vi nấm trong kem thực phẩm: Hàm lượng aflatoxin M1 không lớn hơn 0,5 mg/l.

4.6. Yêu cu vệ sinh đối với kem thực phẩm

4.6.1. Khuyến nghị các sản phẩm là đối tượng của tiêu chuẩn này cần được chế biến và xử lý theo Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm [2].

4.6.2. Sản phẩm không được chứa chất không mong muốn.

4.6.3. Khi kiểm tra bằng phương pháp lấy mẫu và phân tích thích hợp sản phẩm phải:

(a) không chứa vi sinh vật gây bệnh;

(b) không chứa bất kỳ chất nào có nguồn gốc vi sinh với lượng có thể gây hại đến sức khỏe con người và

(c) không chứa bất kỳ một chất độc hoặc chất có hại nào với lượng có thể gây hại đến sức khỏe con người.

4.6.4. Tất cả các thành phần sử dụng để sản xuất kem thực phẩm phải tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh.

4.6.5. Yêu cầu về vi sinh vật đối với kem thực phẩm được qui định trong bảng 4.

Bng 4 - Chỉ tiêu vi sinh vật trong kem thực phẩm

Tên ch tiêu

Mức

n

c

m

M

1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí trong 1 g sản phẩm

5

2

5.104

2,5.105

2. Số Coliforms trong 1 g sản phẩm

5

2

102

103

3. Số Salmonella trong 25 g sản phẩm

10

0

0

 

trong đó

n: số mẫu được kiểm tra;

c: số mẫu tối đa cho phép giá trị nằm giữa m và M;

m: mức qui đnh;

M: giá trị lớn nhất mà không mẫu nào được vượt quá.

5. Phụ gia thực phẩm

Sử dụng các chất phụ gia thực phẩm dưới đây và chỉ trong giới hạn qui định:

5.1. Chất tạo màu

Các mức tối đa được qui định cho từng chất màu liệt kê trong 5.1.1 đến 5.1.5 nhưng tổng của chúng không được vượt quá 300 mg/kg thành phẩm.

Tên phụ gia

Chỉ số màu

Mức tối đa có trong thành phẩm

5.1.1 Đen

Brilliant Black PN

288440

100 mg/kg

5.1.2 Xanh

Brilliant Blue FCF

42090

100 mg/kg

Indigotin

73015

100 mg/kg

5.1.3 Xanh lá cây

(a) Phức chất đng clorophyl

75810

100 mg/kg

(b) Phức chất của đồng clorophyl và các muối Na và K

 

100mg/kg

(c) Fast Green FCF

42053

100 mg/kg

5.1.4 Đỏ

(a) Đỏ tía

16185

50 mg/kg

(b) Azorubin (Carmoisin)

14720

100 mg/kg

(c) Đỏ củ cải

 

100 mg/kg

(d) Erythrosin

45430

100 mg/kg

(e) Đỏ 4R

16255

50 mg/kg

5.1.5 Vàng, cam

(a) Chiết xuất vàng đỏ

75120

100 mg/kg

(b) Beta-caroten

 

100 mg/kg

(c) Beta-apo-8-carotenal

 

100 mg/kg

(d) Axit beta-apo-8 carotenoic, este etyl beta-apo-8carotenoic

 

100 mg/kg

(e) Canthaxanthin

 

100 mg/kg

(f) Curcumin

 

50 mg/kg

(g) Riboflavin (lactoflavin)

 

50 mg/kg

(h) Vàng quinolin

47005

50 mg/kg

(i) Vàng sunset FCF

15985

100 mg/kg

(j) Tartrazin

19140

100 mg/kg

5.1.6 Nâu

(a) Màu Caramel (thô)

 

Giới hn bởi GMP

(b) Màu caramel (tạo ra do quá trình amoni sunphit)

 

3g/kg

5.2 Chất nhũ hóa, chất ổn định, chất tạo đông

(a) Agar

10 g/kg, đơn lẻ hoặc kết hợp

(b) Axit alginic và các muối amoni alginat, natri alginat, kali alginat và canxi alginat

(c) Alginat, propylen glycol

(d) Xenluloza, hydroxypropylmetyl

(e) Xenluloza, metyl

(f) Xenluloza, metyl etyl

(g) Xenluloza, microcrystallin

(h) Carboxymetylxenluloza, các muối natricarboxymetylxenluloza và kalicarboxymetylxenluloza

(i) Monoglyxerit và diglyxerit

(j) Monoglyxerit và diglyxerit, este của axit axetic

(k) Monoglyxerit và diglyxerit, este của axit xitric

(l) Monoglyxerit và diglyxerit, este của axit lactic

(m) Monoglyxerit và diglyxerit, este của axit L-tartaric

(n) Monoglyxerit và diglyxerit, este của axit diaxetyl-tartaric

(o) Carragenan (kể cả furcellaran)

(p) Gôm arabic

(q) Gôm carob (locust bean gum)

(r) gôm guar

(s) Gôm xanthan

(t) Pectin (amit hóa)

(u) Pectin (không amit hóa)

(v) Este polyglyxerol của các axit béo

(w) Polyoxyetylen (20) sorbitan monostearat

(x) Polyoxyetylen (20) sorbitan mono-oleat

(y) Polyoxyetylen (20) sorbitan tristearat

(z) Este sucroza của các axit béo và sucroglyxerit

5.3 Tinh bt biến tính

(a) Tinh bột xử lý axit

30 g/kg đơn lẻ hoặc kết hợp

(b) Tinh bột xử lý kiềm

(c) Tinh bột đã được tẩy trắng

(d) Dextrin, trắng và vàng

(e) Distarch adipat, đã axetylat hóa

(f) Distarch glyxerol

(g) Distarch glyxerol, đã axetylat hóa

(h) Distarch glyxerol, hydroxypropyl

(i) Distarch phosphat

(j) Distarch phosphat, hydroxypropyl

(k) Distarch phosphat, phosphat hóa

(I) Distarch phosphat, đã axetylat hóa

(m) Tinh bột xử lý enzim

(n) Monostarch phosphat

(o) Tinh bột oxidat hóa

(p) Tinh bột axetat

(q) Tinh bột, hydroxpropyl

5.4. Chất tạo hương

Các các chất tạo hương tự nhiên và các chất tạo hương nhân tạo theo qui định hiện hành [3].

5.5. Axít, bazơ, muối

(a) Axit axetic

Giới hạn bởi GMP

(b) Axit xitric và các muối natri xitrat, kali xitrat, canxi xitrat

(c) Axit dl-Lactic và các muối natri dl-lactat, kali dI-lactat, canxi dl-lactat

(d) Axit L-lactic

(e) Axit dl-Malic

(f) Axit L-Malic

(g) Natri orthophosphat, kali orthophosphat và canxi orthophosphat

2 g/kg, đơn lẻ hoặc kết hợp tính theo P2O5

(h) Natri polyphosphatvà kali polyphosphat

(i) Natri hydrogen cacbonat

Giới hạn bởi GMP

(j) Axit L(+) Tartaric và các muối natri L(+) Tartarat, kali L(+) Tartarat

1 g/kg

5.6. Các chất khác

(a) Glyxerol

50 g/kg đơn lẻ hoặc kết hợp

(b) Sorbitol

5.7. Nguyên tắc mang sang

Áp dụng nguyên tắc mang sang của các chất phụ gia vào thực phẩm.

6. Phương pháp thử

6.1. Lấy mẫu, theo TCVN 6400 : 1998 (ISO 707 : 1997).

6.2. Xác định hàm lượng chất béo, theo ISO 7328 : 1999.

6.3. Xác định hàm lượng chất khô, theo ISO 3728 : 1977.

6.4. Xác định hàm lượng protein, theo AOAC 930.33 A.

6.5. Xác định hàm lượng chì, theo TCVN 5779 : 1994.

6.6. Xác định hàm lượng asen, theo TCVN 5780 : 1994.

6.7. Xác định hàm lượng cadimi, theo AOAC 999.11.

6.8. Xác định hàm lượng thủy ngân, theo AOAC 971.21.

6.9. Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí, theo TCVN 5165 - 90.

6.10. Định lượng Coliforms, theo TCVN 6262-1 : 1997 (ISO 5541/1 : 1986).

6.11. Xác định Salmonella, theo TCVN 6402 : 1998 (ISO 6785 : 1985).

6.12. Xác định Aflatoxin M1, theo TCVN 6685 : 2000 (ISO 14501 : 1998).

7. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

7.1. Ghi nhãn

Ghi nhãn theo TCVN 7087 : 2002 [CODEX STAN 1 - 1985 (Rev.1-1991, Amd. 1999 & 2001)].

7.2. Bao gói

Kem thực phẩm được bao gói trong bao bì chuyên dùng cho thực phẩm.

7.3. Bảo quản

Kem thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng - 15 °C.

7.4. Vận chuyển

Kem thực phẩm được vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dùng.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống" ban hành kèm theo Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

[2] TCVN 5603 : 1998 (CAC/RCP 1-1969; Rev. 3 -1997), Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm.

[3] “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN7402:2004

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN7402:2004
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(21/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 về kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 về kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN7402:2004
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoCòn hiệu lực
        Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (21/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 về kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

             Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 về kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành