Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14001:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng


TCVN ISO 14001:2015

TCVN ISO 14001:2010

Tên điều

Điều

Điều

Tên điều

Lời giới thiệu

 

 

Lời giới thiệu

Phạm vi áp dụng

1

1

Phạm vi áp dụng

Tài liệu viện dẫn

2

2

Tài liệu viện dẫn

Thuật ngữ và định nghĩa

3

3

Thuật ngữ và định nghĩa

Bối cảnh của tổ chức (tiêu đề)

4

 

 

 

 

4

Yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường (tiêu đề)

Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.1

 

 

Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

4.2

 

 

Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường

4.3

4.1

Yêu cầu chung

Hệ thống quản lý môi trường

4.4

4.1

Yêu cầu chung

Sự lãnh đạo (tiêu đề)

5

 

 

Sự lãnh đạo vào cam kết

5.1

 

 

Chính sách môi trường

5.2

4.2

Chính sách môi trường

Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức

5.3

4.4.1

Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

Hoạch định (tiêu đề)

6

4.3

Lập kế hoạch (tiêu đề)

Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội (tiêu đề)

6.1

 

 

Khái quát

6.1.1

 

 

Khía cạnh môi trường

6.1.2

4.3.1

Khía cạnh môi trường

Nghĩa vụ tuân thủ

6.1.3

4.3.2

Yêu cầu về pháp luật và yêu cầu khác

Hoạch định hành động

6.1.4

 

 

Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt mục tiêu (tiêu đề)

6.2

4.3.3

Mục tiêu, ch tiêu và chương trình

Mục tiêu môi trường

6.2.1

Hoạch định hành động để đạt được các mục tiêu môi trường

6.2.2

Hỗ trợ (tiêu đề)

7

4.4

Thực hiện và điều hành (tiêu đề)

Nguồn lực

7.1

4.4.1

Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

Năng lực

7.2

4.4.2

Năng lực, đào tạo và nhận thức

Nhận thức

7.3

Trao đi thông tin (tiêu đề)

7.4

4.4.3

Trao đổi thông tin

Khái quát

7.4.1

Trao đổi thông tin nội bộ

7.4.2

Trao đổi thông tin với bên ngoài

7.4.3

Thông tin dạng văn bản (tiêu đề)

7.5

4.4.4

Tài liệu

Khái quát

7.5.1

Tạo lập và cập nhật

7.5.2

4.4.5

Kiểm soát tài liệu

4.5.4

Kiểm soát hồ sơ

Kim soát thông tin dạng văn bản

7.5.3

4.4.5

Kiểm soát tài liệu

4.5.4

Kiểm soát hồ sơ

Thực hiện (tiêu đề)

8

4.4

Thực hiện và điều hành (tiêu đề)

Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện

8.1

4.4.6

Kiểm soát điều hành

Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khn cp

8.2

4.4.7

Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng vi tình trạng khẩn cấp

Đánh giá kết quả hoạt động (tiêu đề)

9

4.5

Kiểm tra (tiêu đề)

Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá (tiêu đ)

9.1

4.5.1

Giám sát và đo lường

Khái quát

9.1.1

Đánh giá sự tuân thủ

9.1.2

4.5.2

Đánh giá sự tuân th

Đánh giá nội bộ (tiêu đề)

9.2

4.5.5

Đánh giá nội bộ

Khái quát

9.2.1

Chương trình đánh giá nội bộ

9.2.2

Xem xét của lãnh đạo

9.3

4.6

Xem xét của lãnh đạo

Cải tiến (tiêu đề)

10

 

 

Khái quát

10.1

 

 

Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.2

4.5.3

Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa

Ci tiến liên tục

10.3

 

 

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn này

Phụ lục A

Phụ lục A

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn này

Sự tương ứng gia TCVN ISO 14001:2015 và TCVN ISO 14001:2010

Phụ lục B

 

 

 

 

Phụ lục B

Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2010 và TCVN ISO 9001:2008

Thư mục tài liệu tham khảo

 

 

Thư mục tài liệu tham khảo

Bảng tra thuật ngữ theo tiếng Việt

 

 

 

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN ISO 14004, Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống chung và kỹ thuật hỗ trợ

[2] ISO 14006, Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign

[3] TCVN ISO 14031, Quản lý môi trường - Đánh giá kết quả thực hiện về môi trường - Hướng dẫn

[4] TCVN ISO 14044, Quản lý môi trường- Đánh giá vòng đời sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn

[5] TCVN ISO 14063, Quản lý môi trường - Trao đi thông tin môi trường - Hướng dẫn và ví dụ

[6] TCVN ISO 19011, Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

[7] TCVN ISO 31000, Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và hướng dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[9] TCVN 9788, Quản lý rủi ro - Từ vựng

 

BẢNG TRA THUẬT NGỮ THEO TIẾNG VIỆT

ảnh hưởng môi trường 3.2.4

bên quan tâm 3.1.6

cải tiến liên tục 3.4.5

chính sách môi trường 3.1.3

chỉ số 3.4.7

đánh giá 3.4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đo lường 3.4.9

hành động khắc phục 3.4.4

hệ thng quản lý 3.1.1

hệ thống quản lý môi trường 3.1.2

kết quả hoạt động 3.4.10

kết quả hoạt động môi trường 3.4.11

khía cạnh môi trường 3.2.2

không phù hợp 3.4.3

lãnh đạo cấp cao 3.1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mục tiêu 3.2.5

mục tiêu môi trường 3.2.6

năng lực 3.3.1

nghĩa vụ tuân thủ 3.2.9

ngăn ngừa ô nhiễm 3.2.7

phù hợp 3.4.2

quá trình 3.3.5

rủi ro 3.2.10

rủi ro và cơ hội 3.2.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

thông tin dạng văn bản 3.3.2

thuê ngoài (động từ) 3.3.4

tính hiệu lực 3.4.6

tổ chức 3.1.4

vòng đời 3.3.3

yêu cầu 3.2.8

yêu cu của pháp luật và các yêu cầu khác (thuật ngữ thay thế của nghĩa vụ tuân thủ) 3.2.9

 

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Thuật ngữ liên quan đến tổ chức và sự lãnh đạo

3.2  Thuật ngữ liên quan đến hoạch định

3.3  Thuật ngữ liên quan đến hỗ trợ và thực hiện

3.4  Thuật ngữ liên quan đến đánh giá kết quả hoạt động và sự cải tiến

4  Bối cảnh của tổ chức

4.1  Hiu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3  Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường

4.4  Hệ thống quản lý môi trường

5. Sự Lãnh đạo

5.1  Sự lãnh đạo và cam kết

5.2  Chính sách môi trường

5.3  Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6  Hoạch định

6.1  Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội

6.2  Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt mục tiêu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1  Nguồn lực

7.2  Năng lực

7.3  Nhận thức

7.4  Trao đổi thông tin

7.5  Thông tin dạng văn bn

8  Thực hiện

8.1  Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện

8.2  Chuẩn b sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp

9 Đánh giá kết quả hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2  Đánh giá nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

10  Cải tiến

10.1  Khái quát

10.2  Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3  Cải tiến liên tục

Phụ lục A (tham khảo) Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn này

Phụ lục B (tham khảo) Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2015 và TCVN ISO 14001:2010

Thư mục: tài liệu tham khảo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVNISO14001:2015

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVNISO14001:2015
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(11/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVNISO14001:2015
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoĐã biết
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (11/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

              Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng