Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6147-2:2003

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) về Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI)

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) về Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI)


TCVN 6147-2:2003

ISO 2507-2:1995

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO - NHIỆT ĐỘ HÓA MỀM VICAT - PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN THỬ DÙNG CHO ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) HOẶC BẰNG POLY(VINYL CLORUA) CLO HÓA (PVC-C) VÀ CHO ỐNG NHỰA BẰNG POLY(VINYL CLORUA) CÓ ĐỘ BỀN VA ĐẬP CAO (PVC-HI)

Thermoplastics pipes and fitings - Vicat softening temperature - Part 2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly(vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

 

Lời nói đầu

Bộ TCVN 6147:2003 gồm 3 phần:

TCVN 6147-1:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung.

TCVN 6147-2:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly(vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI).

TCVN 6147-3:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA).

Bộ TCVN 6147:2003 thay thế TCVN 6147:1996.

TCVN 6147-2:2003 hoàn toàn tương đương ISO 2507-2:1995.

TCVN 6147-2:2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO - NHIỆT ĐỘ HÓA MỀM VICAT - PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN THỬ DÙNG CHO ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) HOẶC BẰNG POLY(VINYL CLORUA) CLO HÓA (PVC-C) VÀ CHO ỐNG NHỰA BẰNG POLY(VINYL CLORUA) CÓ ĐỘ BỀN VA ĐẬP CAO (PVC-HI)

Thermoplastics pipes and fitings - Vicat softening temperature - Part 2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly(vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện thử cụ thể để xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat cho ống và phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly(vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI).

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những yêu cầu cơ bản để tham khảo.

CHÚ THÍCH - Phương pháp thử chung để xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat của ống và phụ tùng nối bằng nhiệt dẻo được quy định trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995), Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung.

3. Nguyên tắc

Xem điều 3 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995), áp dụng cho nguyên liệu nhựa nhiệt dẻo được quy định trong tiêu chuẩn này.

4. Thiết bị, dụng cụ

Xem điều 4 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).

5. Mẫu thử

Xem điều 5 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).

6. Điều hòa mẫu thử

Xem điều 6 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).

7. Cách tiến hành

Xem điều 7 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).

8. Báo cáo thử nghiệm

Xem điều 8 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).

 

Phụ lục A
(tham khảo)

Ống và phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Yêu cầu cơ bản

Khi tiến hành thử theo tiêu chuẩn này, nhiệt độ hóa mềm Vicat (VST) phải:

- không thấp hơn 79oC đối với ống bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U);

- không thấp hơn 77oC đối với phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) được đúc khuôn;

Đối với những trường hợp áp dụng cụ thể mà cần có yêu cầu nghiêm ngặt hơn, các giá trị tối thiểu cao hơn các giá trị nêu trên được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.

 

Phụ lục B
(tham khảo)

Ống và phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) - Yêu cầu cơ bản

Khi tiến hành thử theo tiêu chuẩn này, nhiệt độ hóa mềm Vicat (VST) phải:

- không thấp hơn 90oC đối với các loại ống bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) không chịu áp lực;

- không thấp hơn 110oC đối với các loại ống bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) chịu áp lực;

- không thấp hơn 103oC đối với các loại phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C).

Đối với những trường hợp đặc biệt cần có các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, các giá trị tối thiểu cao hơn các giá trị nêu trên được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.

 

Phụ lục C
(tham khảo)

Ống bằng poly(vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI) - Yêu cầu cơ bản

Khi tiến hành thử theo tiêu chuẩn này, nhiệt độ hóa mềm Vicat (VST) của ống bằng poly(vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI) không được thấp hơn 76oC.

Đối với những trường hợp đặc biệt cần có các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, các giá trị tối thiểu cao hơn các giá trị nêu trên được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN6147-2:2003

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN6147-2:2003
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcCông nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) về Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) về Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI)
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN6147-2:2003
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoCòn hiệu lực
        Lĩnh vựcCông nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) về Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI)

           Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) về Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI)