Văn bản khác 132-TTg

Thể lệ tạm thời số 132-TTg về nộp tiền lợi nhuận và tiền khấu hao của các xí nghiệp quốc doanh do Phủ thủ tướng ban hành

Nội dung toàn văn Thể lệ tạm thời 132-TTg nộp tiền lợi nhuận khấu hao xí nghiệp quốc doanh


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1957 

 

THỂ LỆ TẠM THỜI

VỀ NỘP TIỀN LỢI NHUẬN VÀ TIỀN KHẤU HAO CỦA CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 1. – Nay quy định thể lệ tạm thời này, nhằm mục đích đẩy mạnh việc thi hành chế độ hạch toán kinh tế của xí nghiệp quốc doanh, nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cho Nhà nước được đúng hạn để đảm bảo kịp thời cấp vốn kiến thiết.

Điểu 2. – Đối với số lợi nhuận và tiền khấu hao của xí nghiệp quốc doanh thì xí nghiệp được phép giữ lại phần dùng để bù vào số lỗ, phần trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp và phần khấu hao để sửa chữa lớn; số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản còn lại của xí nghiệp phải nộp đủ, và đúng hạn cho kho bạc Nhà nước theo quy định của thể lệ này.

Điều 3.- Lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản của các xí nghiệp quốc doanh phải do các đơn vị nộp vào kho bạc.

Các đơn vị nộp quy định như sau:

1) Đối với xí nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp, đơn vị nộp là xí nghiệp cơ sở.

2) Đối với xí nghiệp thuộc Bộ Nông lâm, Bộ Thủy lợi Kiến trúc, Bộ Giao thông Bưu điện, Bộ Thương nghiệp…, đơn vị nộp là các cơ quan chủ quản xí nghiệp và các Tổng Công ty chuyên nghiệp. Đơn vị nộp có thể nộp tập trung vào kho bạc, cũng có thể ủy nhiệm xí nghiệp cơ sở nộp tại kho bạc ở địa phương. Cách thức nộp cụ thể này do Bộ chủ quản xí nghiệp cùng với Bộ Tài chính ấn định.

3) Đối với những bộ máy thuộc ngân hàng quốc gia, đơn vị nộp là Tổng hàng.

Điều 4. – Trước 20 ngày bắt đầu vào mỗi quý, các Bộ chủ quản xí nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch thu chi tài vụ hàng năm đã được Nhà nước duyệt y, mà lập ba bản kế hoạch nộp lợi nhuận và khấu hao cơ bản của quý đó có chia ra từng tháng gửi tới Bộ Tài chính. Trước 5 ngày bắt đầu vào mỗi quý, Bộ Tài chính sẽ phải xét duyệt xong và gửi trả một bản cho Bộ chủ quản xí nghiệp để thông tri cho các đơn vị nộp được đúng hạn, gửi một bản cho kho bạc trung ương để thông tri cho các kho bạc ở địa phương có đơn vị nộp thu được đúng hạn, còn một bản giữ lại ở Bộ Tài chính để theo dõi.

Các Bộ chủ quản xí nghiệp quy định thời gian và trình tự làm bản kế hoạch nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản từng quý có chia ra từng tháng cho các đơn vị nộp hoặc các xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp thuộc Bộ mình.

Điều 5.- Các đơn vị nộp phải nộp kho bạc theo số lợi nhuận kế hoạch và tiền khấu hao cơ bản phải nộp hàng tháng và đúng hạn. Kỳ hạn nộp của mỗi lần và tỉ lệ nộp mỗi lần trong tháng của đơn vị nộp quy định như sau:

1) Các đơn vị nộp thuộc Bộ Công nghiệp và Ngân Hàng quốc gia mỗi tháng phải nộp hai lần, lần thứ nhất từ 30 đến 40% trước ngày 17 tháng đó, lần thứ hai phải nộp từ 60 đến 70% trước ngày 2 tháng sau.

Nhà máy điện quốc doanh hàng tháng có thể nộp một lần trong thời gian 5 ngày sau khi thu tiền điện.

2) Các đơn vị nộp thuộc Bộ Nông lâm, bộ Kiến trúc Thủy lợi, Bộ Giao thông Bưu điện, Bộ thương nghiệp mỗi tháng phải nộp làm hai lần, lần thứ nhất nộp từ 30 đến 40%  trước ngày 20 tháng đó, lần 2 nộp từ 60 đến 70% trước ngày 5 tháng sau.

Các Bộ chủ quản xí nghiệp sẽ quy định thời hạn nộp của xí nghiệp cơ sở thuộc đơn vị nộp kể trên.

3) Số tiền lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản mà các đơn vị kiến thiết thuộc các Bộ chủ quản xí nghiệp nộp hàng tháng sẽ do đơn vị nộp, nộp trước ngày cuối cùng của tháng đó.

Điều 6. – Bộ Tài chính và Bộ chủ quản xí nghiệp khi xét tình hình hoàn thành kế hoạch nộp tiền lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản của đơn vị nộp và xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp, thì lấy con số thực tế đã nộp cho kho bạc Nhà nước trong thời hạn quy định làm căn cứ. Nộp cho kho bạc ở địa phương cũng coi là đã nộp vào kho bạc Nhà nước.

Điều 7. – Khi nộp tiền, đơn vị nộp hoặc xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp phải làm giấy nộp tiền có 4 mảnh do Bộ Tài chính quy định gửi cho kho bạc chịu trách nhiệm thu tiền:

- Một mảnh kho bạc thu tiền giữ lại để theo dõi;

- Một mảnh trả cho đơn vị nộp hoặc cho xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp chuyển cho đơn vị đã ủy thác để làm chứng từ ghi sổ;

- Một mảnh gửi cho Bộ chủ quản xí nghiệp làm căn cứ để kiểm tra;

- Một mảnh gửi cho Bộ Tài chính để làm chứng từ kết toán và thanh toán.

Điều 8 - Các Bộ chủ quản xí nghiệp phải căn cứ vào quy định của “thể lệ làm và gửi báo cáo quyết toán của các xí nghiệp quốc doanh” để làm báo cáo kết toán tổng hợp hàng quý và báo cáo quyết toán tổng hợp hàng năm, kèm theo bảng chi tiết về nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản gửi cho Bộ Tài chính theo đúng kỳ hạn. Kết toán hàng quý và thanh toán hằng năm do Bộ Tài chính phải cùng Bộ chủ quản xí nghiệp làm theo quy định trong điều 9 và 10 của thể lệ này.

Điều 9. – Kết toán từng quý phải theo quy định sau đây:

1) Sau khi đã hoàn thành kế hoạch về tổng trị giá sản xuất, về lợi nhuận và nộp lợi nhuận đã được cấp trên duyệt y trong kỳ kết toán, các xí nghiệp cơ sở có thể căn cứ theo quy định “thể lệ tạm thời trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp quốc doanh” để trích trước quỹ tiền thưởng xí nghiệp được trích trong kỳ kết toán.

2) Tổng số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế hoàn thành trong kỳ kết toán, sau khi đã bù vào số lỗ kế hoạch của đơn vị bị lỗ theo kế hoạch đã được Nhà nước duyệt y và đã tạm trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp cơ sở; còn lại là số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế phải nộp trong kỳ kết toán. Nếu số phải nộp đó nhiều hơn số thực tế đã nộp vào kho bạc trong kỳ kết toán, thì Bộ chủ quản xí nghiệp phải nộp thêm số tiền chưa nộp vào kho bạc trong hạn 10 ngày sau khi nhận được thông tri của Bộ Tài chính. Nếu số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế phải nộp trong kỳ kết toán ít hơn số thực tế đã nộp vào kho bạc trong kỳ kết toán, thì số tiền đã nộp thừa được chuyển làm số phải nộp của kỳ sau.

Điều 10. – Thanh toán cả năm phải theo quy định sau đây:

1) Sau khi đã hoàn thành kế hoạch về tổng trị giá sản xuất, về lợi nhuận và nộp lợi nhuận đã được Nhà nước duyệt y trong kỳ thanh toán, các xí nghiệp cơ sở sẽ căn cứ vào lợi nhuận thực tế ghi trong báo cáo quyết toán hằng năm theo quy định của “ thể lệ tạm thời trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp quốc doanh” để trích toàn bộ tiền thưởng xí nghiệp được trích trong kỳ thanh toán.

2) Tổng số lợi nhuận thực tế hoàn thành trong kỳ thanh toán, sau khi đã bù vào số lỗ thực tế được Nhà nước duyệt y và đã trích ra toàn bộ số tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp cơ sở, còn lại là số lợi nhuận thực tế phải nộp trong kỳ thanh toán. Số kế hoạch nộp lợi nhuận cả năm đã được Nhà nước duyệt y là tổng số lợi nhuận kế hoạch trừ số lỗ kế hoạch và số trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp theo kế hoạch. Nếu số lợi nhuận thực tế phải nộp cả năm nhiều hơn số kế hoạch nộp lợi nhuận cả năm thì đối với phần vượt mức, Bộ chủ quản xí nghiệp có thể trích dùng theo tỷ lệ nhất định.

Thể lệ về tỷ lệ trích lập và sử dụng lợi nhuận vượt kế hoạch của các Bộ chủ quản xí nghiệp sẽ do Bộ Tài chính quy định theo tinh thần cụ thể của từng năm một.

3) Tổng số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế đã hoàn thành trong kỳ thanh toán, sau khi đã bù vào số lỗ thực tế đã được Nhà nước duyệt y và trích ra toàn bộ số tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp cơ sở, nếu số thực tế phải nộp vượt quá số thực tế đã nộp vào kho bạc, thì Bộ chủ quản xí nghiệp phải nộp thêm phần chưa nộp vào kho bạc trong thời hạn 10 ngày sau khi đã nhận được thông tri của Bộ Tài chính. Nếu số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế phải nộp trong kỳ thanh toán ít hơn số thực tế đã nộp vào kho bạc trong kỳ thanh toán thì số tiền đã nộp thừa được chuyển làm số phải nộp của kỳ sau. Nếu Bộ chủ quản xí nghiệp yêu cầu hoàn lại số đã nộp thừa thì có thể trả lại.

Điều 11. – Đơn vị nộp hoặc xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp có trách nhiệm nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản đúng kế hoạch và đúng kỳ hạn.

Đơn vị nộp hoặc xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp, khi không đủ khả năng nộp đủ và đúng hạn số lợi nhuận kế hoạch và tiền khấu hao cơ bản phải nộp, vì có sự thay đổi về kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ… thì có thể báo cáo gửi lên trên theo từng cấp một; và sau khi được Bộ Tài chính đồng ý, sẽ được hoãn kỳ nộp tiền hoặc tính và nộp theo con số thực tế.

Đơn vị nộp hoặc xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp, nếu đã thực hiện được lợi nhuận kế hoạch và tiền khấu hao cơ bản phải nộp vào kho bạc trong kỳ hạn quy định mà quá hạn không nộp, thì Bộ Tài chính có thể báo cho ngân hàng quốc gia hoặc ngân hàng cấp phát kiến thiết cơ bản để chuyển số tiền gửi trong tài khoản các đơn vị đó thành số phải nộp; sau khi chuyển rồi mà còn thiếu thì đơn vị nộp phải nộp thêm cho đủ. Trường hợp đơn vị cố ý không thi hành đúng thể lệ này làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính chung, Bộ Tài chính cần báo cáo cho Bộ chủ quản xí nghiệp hay Thủ tướng phủ để truy cứu trách nhiệm.

Điều 12. – Các khoản thu về bán tài sản cố định và những thứ khác về kiến thiết cơ bản, số vốn lưu động thừa của xí nghiệp quốc doanh đều nộp vào kho bạc theo quy định của thể lệ này.

Điều 13. – Các Bộ chủ quản xí nghiệp có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị nộp và các xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp hoàn thành kế hoạch nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản đúng hạn.

Bộ Tài chính phải giám đốc việc nộp tiền của các đơn vị cho đủ và đúng hạn, và phải kịp thời báo cáo tình hình nộp tiền của các Bộ chủ quản xí nghiệp lên Thủ tướng phủ.

Điều 14.- Bộ Tài chính, các Bộ chủ quản xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành thể lệ này.

Đối với các xí nghiệp quốc doanh do địa phương quản lý, thì Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố, Khu tự trị sẽ căn cứ vào thể lệ này để quy định cụ thể việc nộp tiền lợi nhuận và tiền khấu hao cho sát tình hình, báo cáo với Bộ Tài chính để duyệt y thi hành.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132-TTg

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu132-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/1957
Ngày hiệu lực19/04/1957
Ngày công báo17/04/1957
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thể lệ tạm thời 132-TTg nộp tiền lợi nhuận khấu hao xí nghiệp quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thể lệ tạm thời 132-TTg nộp tiền lợi nhuận khấu hao xí nghiệp quốc doanh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu132-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành04/04/1957
        Ngày hiệu lực19/04/1957
        Ngày công báo17/04/1957
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thể lệ tạm thời 132-TTg nộp tiền lợi nhuận khấu hao xí nghiệp quốc doanh

              Lịch sử hiệu lực Thể lệ tạm thời 132-TTg nộp tiền lợi nhuận khấu hao xí nghiệp quốc doanh

              • 04/04/1957

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/04/1957

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/04/1957

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực