Văn bản khác 133-TTg

Thể lệ tạm thời số 133-TTg về việc trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp ở các xí nghiệp quốc doanh do Phủ Thủ tướng ban hành

Nội dung toàn văn Thể lệ tạm thời 133-TTg trích lập sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp quốc doanh


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1957 

 

THỂ LỆ TẠM THỜI

VỀ VIỆC TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ TIỀN THƯỞNG XÍ NGHIỆP Ở CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 1. – Thể lệ này quy định việc trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp ở các xí nghiệp quốc doanh nhằm mục đích thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, phát huy tinh thần tích cực và sáng tạo của các xí nghiệp trong việc sản xuất và quản lý kinh doanh, đồng thời dần dần cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của công nhân trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành.

Điều 2. – Đơn vị xí nghiệp quốc doanh cơ sở đã bước đầu thực hiện chế độ hạch toán kinh tế là đã sơ bộ xác định vốn cố định và vốn lưu động, đã có kế toán riêng và có kế hoạch sản xuất và kế hoạch thu chi tài vụ hợp lý. Đơn vị xí nghiệp quốc doanh cơ sở đã bước đầu thực hiện chế độ kinh tế sau khi hoàn thành kế hoạch sản xuất, kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch nộp lợi nhuận, thì được đề nghị trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp theo quy định của thể lệ này.

a) Các xí nghiệp quốc doanh cơ sở là:

 - Nhà mày, hầm mỏ, các đơn vị kiến thiết tự làm thuộc ngành công nghiệp và các xí nghiệp công nghiệp thuộc các ngành khác;

 - Các đội thăm dò thuộc ngành địa chất;

 - Các công ty xây lắp thuộc ngành xây dựng và lắp máy;

- Nông trường quốc doanh, thuộc ngành nông nghiệp;

- Tổng cục quản lý đường sắt, các hải cảng, công ty vận tải đường thủy, công ty vận tải ô tô, công ty hàng không dân dụng, tổng cục quản lý bưu điện thuộc ngành giao thông bưu điện;

- Các công ty chuyên nghiệp thuộc ngành thương nghiệp.

b) Kế hoạch sản xuất của xí nghiệp quốc doanh cơ sở là:

- Kế hoạch tổng giá trị sản xuất của xí nghiệp công nghiệp;

- Kế hoạch khối lượng công tác nhận thầu của công ty xây dựng và lắp máy;

- Kế hoạch tổng sản lượng của nông trường quốc doanh;

- Kế hoạch vận tải tấn/cây số hoặc kế hoạch thu nhập về nghiệp vụ của ngành giao thông bưu điện;

- Kế hoạch cung cấp nước hoặc kế hoạch vận chuyển hành khách tính bằng người/ lần của xí nghiệp công dụng;

- Kế hoạch khối lượng công tác của đơn vị kiến thiết tự làm, của đơn vị thăm dò địa chất v.v…

c) Kế hoạch lợi nhuận của xí nghiệp quốc doanh cơ sở là kế hoạch lợi nhuận và nộp lợi nhuận trong năm kế hoạch.

Điều 3. – Nguồn trích để lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp quốc doanh cơ sở là:

1) Trích trong tiền lợi nhuận kế hoạch hàng năm đã được Nhà nước duyệt y, với một tỷ lệ nhất định.

2) Trích trong tiền lợi nhuận vượt mức kế hoạch hàng năm, với một tỷ lệ nhất định.

Đối với các xí nghiệp quốc doanh cơ sở được duyệt y là không lãi kế hoạch hoặc có lỗ kế hoạch thì số tiền hạ giá thành so sánh giữa giá thành kế hoạch đã được duyệt y của năm kế hoạch với giá thành thực tế năm trước của xí nghiệp đó được coi như lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Điều 4. – Xí nghiệp quốc doanh cơ sở hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất hàng năm, thì chỉ tính theo con số thực tế đã hoàn thành ghi trong bảng báo cáo thống kê hàng năm.

Xí nghiệp quốc doanh cơ sở hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch nộp lợi nhuận hàng năm thì chỉ tính theo số thực tế đã ghi trong các bảng báo cáo quyết toán hàng năm.

Khi lợi nhuận thực tế tăng thêm hoặc giảm bớt so với lợi nhuận kế hoạch vì bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân sau đây, thì phải điều chỉnh lại để tính:

1) Bị ảnh hưởng vì nửa chừng tăng hoặc giảm thuế suất, tỷ lệ khấu hao, tiêu chuẩn tiền lương do Nhà nước quy định.

2) Bị ảnh hưởng vì nửa chừng tăng hoặc hạ giá hàng bán do Nhà  nước quy định.

3) Bị ảnh hưởng vì nửa chừng tăng hoặc hạ giá nguyên vật liệu, bán thành phẩm, nhiên liệu và vật liệu phụ khác.

4) Bị ảnh hưởng vì nửa chừng thay đổi những thứ nguyên vật liệu chính dùng cho các loại sản phẩm.

5) Bị ảnh hưởng vì chế thử sản phẩm mới hoặc vì những tình hình đặc biệt khác.

Điều 5. – Căn cứ theo cường độ lao động và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trong xí nghiệp khác nhau, việc trích quỹ tiền thưởng xí nghiệp quy định như sau:

1) Loại 1: Ngành khai thác mỏ, công nghiệp than, công nghiệp luyện kim, công nhân quản giới, công nghiệp hóa học về mỏ, công nghiệp phốt phát và phân hóa học, công nghiệp xi măng, đội khảo sát địa chất ở vùng rừng núi… thì được trích 5% tiền lợi nhuận kế hoạch hàng năm và 20% tiền lợi nhuận vượt mức kế hoạch hàng năm.

2) Loại 2: Công nghiệp điện, công nghiệp chế tạo máy móc, công nghiệp chế tạo máy móc điện tín, công nghiệp chế tạo vật liệu kiến trúc (không gồm xi măng), công nghiệp dệt, công nghiệp hóa học nhẹ, công nghiệp làm giấy, công nghiệp khai thác gỗ, xí nghiệp xây lắp, đơn vị kiến thiết tự làm, vận tải đường sắt, vận tải đường bể, đường sông, vận tải hàng không, vận tải ô tô, bưu điện… thì được trích 3,5% tiền lợi nhuận kế hoạch hàng năm và 15% tiền lợi nhuận vượt mức kế hoạch hàng năm.

3) Loại 3: Công nghiệp thực phẩm, công nghiệp in, trại chăn nuôi, xí nghiệp công dụng trong thành phố và các công nghiệp nhẹ khác không thuộc loại 1 và 2, thì được trích 2,5% tiền lợi nhuận kế hoạch hàng năm và 12% tiền lợi nhuận kế hoạch hàng năm.

4) Loại 4: Các đơn vị thương nghiệp và đơn vị cung tiêu được trích 1% tiền lợi nhuận kế hoạch hàng năm và 8% lợi nhuận vượt mức kế hoạch hàng năm.

Tổng số quỹ tiền thưởng xí nghiệp trích trong tiền lợi nhuận kế hoạch và tiền lợi nhuận vượt mức kế hoạch trong cả năm của các loại xí nghiệp cần theo mức quy định sau đây:

Đối với xí nghiệp công nghiệp, không được cao hơn 15 % so với tiền lương chính cả năm của nhân viên sản xuất công nghiệp (không gồm phụ cấp), nhưng cũng không được thấp hơn 5% tiền lương chính cả năm của nhân viên sản xuất.

Đối với xí nghiệp không phải công nghiệp, không được cao hơn 12% so với tiền lương chính cả năm trong danh sách (không gồm phụ cấp), nhưng cũng không được thấp hơn 4%  tiền lương chính cả năm của nhân viên trong danh sách.

Đối với các đơn vị thương nghiệp và đơn vị cung tiêu, không được cao hơn 6%  tổng số tiền lương cả năm của các xí nghiệp được trích tiền thưởng xí nghiệp đó, nhưng cũng không được thấp hơn 3%  tổng số tiền lương chính cả năm.

Điều 6. – Xí nghiệp quốc doanh cơ sở nào, nếu hợp với những điều 2,3,4 của bản thể lệ này thì trích quỹ tiền thưởng xí nghiệp theo quy định dưới đây:

- Xí nghiệp quốc doanh cơ sở sau khi hết quý, nếu đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch nộp lợi nhuận từng quý, được căn cứ theo điều 5 của thể lệ này làm bảng tính quỹ tiền thưởng xí nghiệp được tạm trích gửi cùng với bảng báo cáo quyết toán quý ấy trình lên Bộ chủ quản xí nghiệp và sau khi được duyệt thì được tạm trích trước 75% quỹ tiền thưởng xí nghiệp được trích trong quý đó.

 - Xí nghiệp quốc doanh cơ sở sau khi hết năm, nếu đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch nộp lợi nhuận cả năm, được căn cứ theo điều 5 của thể lệ này, làm bảng tính quỹ tiền thưởng xí nghiệp được trích cả năm, gửi cùng bảng báo cáo quyết toán cả năm trình lên Bộ chủ quản xí nghiệp duyệt rồi chuyển đến Bộ Tài chính; sau khi được duyệt sẽ trích toàn bộ tiền thưởng xí nghiệp đựợc trích trong cả năm.

Sau khi làm quyết toán cả năm, xí nghiệp quốc doanh cơ sở phải thanh toán số tiền thưởng xí nghiệp đã tạm trích từng quý theo số cả năm đã duyệt y, nếu còn thiếu thì lĩnh thêm, nếu đã lĩnh thừa thì nộp lại cho công quỹ.

Các xí nghiệp quốc doanh cơ sở không có kế hoạch sản xuất, kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch nộp lợi nhuận từng quý, thì không được tạm trích tiền thưởng xí nghiệp theo quý, mà phải chờ hết năm mới được đề nghị trích cả năm một lần.

Điều 7. – Phạm vi sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp quy định như sau:

1. - Phí tổn dùng vào việc cải thiện hoặc xây dựng các sự nghiệp về văn hóa và phúc lợi cho công nhân (như nhà ở, bệnh viện, an dưỡng đường, vườn trẻ, nhà gửi trẻ, nhà ăn, câu lạc bộ và những xây dựng về thể thao, thể dục..) có thể chiếm độ 50% so với tiền thưởng xí nghiệp được trích trong kỳ kế hoạch.

2. – Dùng vào việc phát tiền thưởng cho cá nhân công nhân xuất sắc, chiến sĩ lao động và tiền thưởng tập thể cho các đơn vị gương mẫu có thể chiếm độ 15% so với tiền thưởng xí nghiệp được trích trong kỳ kế hoạch.

3. – Phí tổn dùng vào việc cải tiến hoặc bổ sung thiết bị sản xuất và thiết bị an toàn lao động của xí nghiệp cần chiếm độ 20%  so với tiền thưởng xí nghiệp được trích trong kỳ kế hoạch.

4. – Phí tổn cứu tế tạm thời cho công nhân, nhân viên gặp khó khăn đặc biệt, không được quá 15% so với tiền thưởng xí nghiệp được trích trong kỳ kế hoạch.

Số quỹ tiền thưởng xí nghiệp do xí nghiệp quốc doanh cơ sở đem dùng cả năm không được quá tổng số quỹ tiền thưởng xí nghiệp năm trước còn lại cộng với số quỹ tiền thưởng xí nghiệp đã được Nhà nước duyệt trong năm kế hoạch.

Nếu khi Bộ chủ quản xí nghiệp hoặc cơ quan chủ quản xí nghiệp xây dựng những sự nghiệp phúc lợi tập thể với một quy mô lớn mà khả năng của một xí nghiệp không làm nổi, thì sau khi được các xí nghiệp đồng ý và được Bộ trưởng Bộ chủ quản duyệt y, có thể tập trung sử dụng một phần quỹ tiền thưởng xí nghiệp của các xí nghiệp; những số tiền thưởng xí nghiệp tập trung sử dụng cả năm không được quá 20% số tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp đã được trích.

Điều 8. – Ban Giám đốc xí nghiệp quốc doanh cơ sở cần cùng Công đoàn xí nghiệp đặt kế hoạch sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp theo quy định trong điều 7 của thể lệ này, và sau khi được ngành chủ quản xí nghiệp cấp trên duyệt y mới được chi.

Công đoàn xí nghiệp có trách nhiệm giúp đỡ và đôn đốc việc thi hành kế hoạch sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp. Ban Giám đốc xí nghiệp phải định kỳ báo cáo tình hình thu, chi về quỹ tiền thưởng xí nghiệp trước Đại hội đại biểu công nhân xí nghiệp.

Điều 9. – Xí nghiệp quốc doanh cơ sở nào nếu đã sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp mua sắm tài sản cố định và hàng rẻ tiền mau hỏng dùng cho sản xuất phải chuyển vào tài khoản tài sản và tài khoản vốn Nhà nước của xí nghiệp. Đối với tài sản cố định thì vẫn phải trích tiền khấu hao, đối với hàng rẻ tiền mau hỏng thì phải tính vào giá thành.

Điều 10. – Bộ Tài chính, các Bộ chủ quản xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành thể lệ này.

Đối với các xí nghiệp quốc doanh do địa phương quản lý thì Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố, Khu tự trị sẽ căn cứ vào thể lệ này để quy định cụ thể việc trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp cho sát tình hình, báo cáo với Bộ Tài chính để duyệt y rồi thi hành.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133-TTg

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu133-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/1957
Ngày hiệu lực19/04/1957
Ngày công báo17/04/1957
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thể lệ tạm thời 133-TTg trích lập sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thể lệ tạm thời 133-TTg trích lập sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp quốc doanh
       Loại văn bảnVăn bản khác
       Số hiệu133-TTg
       Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
       Người kýPhạm Văn Đồng
       Ngày ban hành04/04/1957
       Ngày hiệu lực19/04/1957
       Ngày công báo17/04/1957
       Số công báoSố 14
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thể lệ tạm thời 133-TTg trích lập sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp quốc doanh

             Lịch sử hiệu lực Thể lệ tạm thời 133-TTg trích lập sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp quốc doanh