Điều ước quốc tế 97/2004/LPQT

Thỏa thuận về việc thành lập các Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Nội dung toàn văn Thỏa thuận thành lập Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam giữa Việt Nam Pháp 2004


BỘ NGOẠI GIAO

******

Số: 97/2004/LPQT

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

 

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về việc thành lập các Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 06 tháng 10 năm 2004./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP
VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

 

THỎA THUẬN

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TRUNG TÂM ĐẠI HỌC PHÁP TẠI VIỆT NAM

Với mong muốn tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực đào tạo đại học và nghiên cứu thông qua việc hình thành hai Trung tâm Đại học Pháp.

- Một Trung tâm trong khuôn khổ Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Một Trung tâm trong khuôn khổ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp thống nhất những điều khoản sau:

Điều 1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Triển khai một mô hình hành động để hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam trong quá trình phát triển của mình.

- Khuyến khích mối liên kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu cơ bản cũng như nghiên cứu ứng dụng.

Điều 2. Địa điểm

Các Trung tâm Đại học Pháp được thành lập trong hai Đại học Quốc gia của Việt Nam, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Các Trung tâm này là những bộ phận cấu thành của các trường Đại học Quốc tế nằm trong hai Đại học Quốc gia trên.

Điều 3. Cơ cấu pháp lý và và điều hành

3.1 Mỗi Trung tâm Đại học Pháp tuân thủ những nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của đại học mà Trung tâm trực thuộc, tuy nhiên được độc lập về mặt sư phạm và khoa học.

Mỗi Trung tâm sẽ được đặt dưới quyền của một giám đốc đại học Pháp và một đồng giám đốc Việt Nam. Hai đồng giám đốc này sẽ làm việc với sự trợ giúp của một hội đồng điều hành trong công tác quản lý và một hội đồng khoa học trong việc đưa ra những định hướng và đánh giá kết quả đào tạo. Thành phần của hai hội đồng này sẽ được xác định sau.

3.2 Ngoài ra, việc thành lập các Trung tâm Đại học Pháp nằm trong khuôn khổ hợp tác rộng hơn giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo đại học, bao gồm những chương trình hợp tác song phương giữa các trường đại học khác của Việt Nam và Pháp.

Do đó, hai Ủy ban điều phối sẽ được thành lập tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phương thức hoạt động của hai Ủy ban này sẽ được xác định với các đối tác liên quan.

3.3 Để bảo đảm sự thống nhất ở cấp quốc gia, một Ủy ban chỉ đạo quốc gia sẽ được thành lập. Ủy ban này bao gồm các đại diện của Bộ Ngoại Giao và Bộ Giáo dục của hai nước, các đại diện của hai Đại học Quốc gia của Việt Nam, các đại diện của hai Đại học Quốc gia của Việt Nam, các đại diện của hai Đại học Quốc tế, các giám đốc của hai Trung tâm, các đại diện của hai Ủy ban điều phối, và các thành viên bên ngoài.

Ủy ban chỉ đạo cấp quốc gia sẽ được đặt dưới sự đồng chủ quản của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Điều 4. Đào tạo

4.1 Các chương trình đào tạo sẽ dựa trên mô hình LMD của Châu Âu (Cử nhân - Thạc sỹ - Tiến sỹ), phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài 3 cấp đào tạo nêu trên, tùy theo nhu cầu, các bằng cấp chuyên biệt khác có thể được cấp (chẳng hạn như bằng kỹ thuật viên cao cấp).

4.2 Chương trình đào tạo bao gồm những lĩnh vực chính sau đây:

- khoa học và công nghệ;

- khoa học sự sống và công nghệ sinh học;

- khoa học kinh tế và quản lý ;

- khoa học xã hội và nhân văn;

Hai bên sẽ thảo luận để xác định các chương trình đào tạo cụ thể trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- khoa học pháp lý.

4.3. Trong các lĩnh vực này, các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu, gắn liền với việc tổ chức các lộ trình đào tạo và cơ cấu nghiên cứu, sẽ được xác định nhằm tối ưu hóa các chương trình hợp tác.

Công tác đào tạo các cán bộ đào tạo Việt Nam sẽ được chú trọng đặc biệt.

4.4 Mỗi lĩnh vực đào tạo sẽ do một nhóm các trường đại học Pháp phụ trách và nhóm đại học này có trách nhiệm đối với các chuyên ngành đào tạo khác nhau.

4.5 Các chương trình đào tạo có thể được thực hiện dưới hai hình thức:

- hoặc là các chương trình đào tạo của Pháp được giảng dạy tại Việt Nam, bằng cấp sẽ là bằng của Pháp.

- hoặc là các chương trình đào tạo kết hợp, bằng cấp sẽ là bằng kép Pháp - Việt.

Trong trường hợp bằng cấp của Pháp thuộc hệ thống bằng quốc gia, bằng cấp này sẽ được Chính phủ Việt Nam công nhận tương đương trình độ.

4.6 Các chương trình sẽ được giảng dạy bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp và Việt. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức ngoại ngữ trong khuôn khổ của chương trình. Trong quá trình đào tạo, tỉ lệ các chương trình được dạy bằng tiếng Pháp sẽ dần dần được tăng cường nhằm khẳng định tính đặc thù của dự án.

Điều 5. Quy định về chất lượng

Toàn bộ các trường đại học pháp tham gia vào hai Trung tâm Đại học Pháp này cam kết sẽ tiến hành các bước bảo đảm chất lượng, cho phép xác định, đánh giá và tối ưu hóa các hoạt động và điều kiện thực hiện các hoạt động đó.

Điều 6. Nguồn kinh phí

Việc thiết lập các chương trình đào tạo và nghiên cứu đòi hỏi phải huy động các nguồn tài chính thiết yếu để duy trì các chương trình đào tạo này.

Các nguồn kinh phí chủ yếu bao gồm:

- Cam kết hỗ trợ của hai Chính phủ trong thời hạn nhiều năm, tùy thuộc vào nguồn ngân sách của hai Chính phủ;

- Sự đóng góp của các trường đại học của Việt Nam thụ hưởng dự án. Các trường đại học này sẽ phải đảm nhận toàn bộ cơ sở vật chất;

- Đóng góp của các trường đại học Pháp;

- Đóng góp của các doanh nghiệp và địa phương liên quan;

- Đóng góp của sinh viên dưói hình thức học phí.

Các thể thức tài chính liên quan tới hình thức hợp tác mới này sẽ do hai Bên nghiên cứu để triển khai dự án.

Điều 7. Thời hạn

Thỏa thuận này có hiệu lực trong thời hạn 05 năm và được kéo dài nếu các Bên tiếp tục thực hiện sau thời hạn này. Thỏa thuận này có thể bị hủy bỏ nếu một trong hai Bên báo trước cho Bên kia một năm.

Điều 8. Hiệu lực

Mỗi Bên sẽ thông báo cho Bên kia về việc hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết để thỏa thuận này có hiệu lực. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai kể từ ngày nhận được văn bản thông báo cuối cùng.

Thỏa thuận này được làm tại Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, các văn bản có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP
BỘ TRƯỞNG
ĐẶC TRÁCH NGOẠI THƯƠNG
Francois Loos

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Minh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2004/LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu97/2004/LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2004
Ngày hiệu lực06/10/2004
Ngày công báo24/01/2005
Số công báoTừ số 25 đến số 26
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2004/LPQT

Lược đồ Thỏa thuận thành lập Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam giữa Việt Nam Pháp 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thỏa thuận thành lập Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam giữa Việt Nam Pháp 2004
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu97/2004/LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Hiển
        Ngày ban hành26/10/2004
        Ngày hiệu lực06/10/2004
        Ngày công báo24/01/2005
        Số công báoTừ số 25 đến số 26
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thỏa thuận thành lập Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam giữa Việt Nam Pháp 2004

              Lịch sử hiệu lực Thỏa thuận thành lập Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam giữa Việt Nam Pháp 2004

              • 26/10/2004

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/01/2005

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/10/2004

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực