Thông báo 02/TB-VPCP

Thông báo 02/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 02/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng Chiến lược công tác dân tộc đến 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2020

Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Cùng dự có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội K’sor Phước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; đại diện một số tổ chức quốc tế; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, ý kiến phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc.

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng dân tộc và miền núi. Ủy ban Dân tộc với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đã cùng các Bộ, ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chương trình, chính sách quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua hệ thống chính sách, với sự quan tâm đầu tư từ ngân sách nhà nước, tài trợ của các tổ chức quốc tế, cùng với sự cố gắng vươn lên của người dân đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi vẫn còn chậm phát triển, khoảng cách chênh lệch còn lớn so với các vùng min khác trong cả nước. Công tác dân tộc nói chung và hệ thống chính sách dân tộc nói riêng vẫn còn hạn chế, bất cập. Một số chính sách còn mang tính giải pháp tình thế, nhằm giải quyết khó khăn trước mắt, ngắn hạn; việc phối hợp, lồng ghép các chính sách của các Bộ, ngành, địa phương còn thiếu đồng bộ, chưa phù hợp thực tế và hiệu quả còn thấp.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Quyết định về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc. Hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ là sự cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước 10 năm 2011 - 2020 đã được Đại hội Đảng XI thông qua; là kế hoạch dài hạn 10 năm đầu tiên về công tác dân tộc, thể hiện tính toàn diện, đồng bộ, ổn định, thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chiến lược, Chiến lược này có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đó cũng là sự thể hiện cam kết của Nhà nước ta với Liên hiệp quốc về quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành địa phương cần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc nói chung, của Chiến lược công tác dân tộc nói riêng; nhận rõ trách nhiệm và đề cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Để triển khai Chiến lược công tác dân tộc thiết thực và hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và vững chắc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chiến lược, nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc phải ưu tiên trước hết cho các mục tiêu:

a) Nâng cao dân trí; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, qua đó nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đây là tiền đề để làm tốt các công tác khác.

b) Tỷ lệ giảm hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải đạt năm sau cao hơn năm trước và cao hơn tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân chung cả nước.

2. Căn cứ Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, thực hiện rà soát, đánh giá cơ chế quản lý, điều hành các chính sách dân tộc, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kịp thời cơ chế quản lý một số chương trình, dự án vùng dân tộc và miền núi, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và đối tượng quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi.

3. Trên cơ sở hệ thống chính sách dân tộc được xây dựng và hoàn chỉnh, cần ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để thực hiện có kết quả và hiệu quả cao.

4. Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án tăng cường hp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013; sử dụng có hiệu quả cao các nguồn vốn ODA, NGO cho thực hiện các chính sách dân tộc.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt, người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chính sách dân tộc; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu làm giàu và khắc phục tính ỷ lại của đồng bào để giảm nghèo nhanh, bền vững.

III. VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Dân tộc:

a) Theo nhiệm vụ được phân công chủ trì trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, khẩn trương xây dựng các chính sách dân tộc theo tiến độ quy định.

b) Tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng cơ chế, chính sách; đảm bảo các cơ chế, chính sách được xây dựng vừa bao quát, toàn diện, đồng bộ, vừa không chồng chéo.

c) Đẩy mạnh công tác đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng và thực hiện các đề án được phân công trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch vn trung hạn, dài hạn để phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các chính sách dân tộc đồng bộ và hiệu quả.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đ án phát trin ngun nhân lực vùng dân tộc thiểu số đến năm 2020, trình duyệt theo quy định.

e) Xây dựng và hoàn chỉnh Đề án thành lập Học viện dân tộc đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo thm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính: Ưu tiên bố trí vốn từ năm 2014 để thực hiện các chính sách dân tộc đã ban hành; chủ động btrí vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

3. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc; xây dựng kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc; tăng cường bố trí nguồn lực địa phương, cùng với nguồn lực từ Trung ương đẩy mạnh thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: Ủy ban DT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Ban: Kinh tế TW, Dân vận TW;
- Hội đồng Dân tộc QH, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH;
- Các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý PTT Nguyễn Xuân Phúc, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu02/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2014
Ngày hiệu lực06/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 02/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng Chiến lược công tác dân tộc đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 02/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng Chiến lược công tác dân tộc đến 2020
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu02/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quang Thắng
        Ngày ban hành06/01/2014
        Ngày hiệu lực06/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 02/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng Chiến lược công tác dân tộc đến 2020

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 02/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng Chiến lược công tác dân tộc đến 2020

             • 06/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực