Thông báo 04/TB-BTTTT

Thông báo 04/TB-BTTTT kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 04/TB-BTTTT năm 2014 kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014

Ngày 26/12/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 tại Hà Nội. Tới dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Bưu chính Viễn thông, Tổng Cục Bưu điện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hội, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có: Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và các đồng chí Thứ trưởng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đáp từ và kết luận Hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác năm 2013

Năm 2013, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn; dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành từ Trung ương đến cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2013, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành TTTT trên các mặt trận chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và góp phần cùng đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới. Báo cáo Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 đã phản ánh, đánh giá rõ nét, toàn diện các mặt hoạt động và kết quả cơ bản đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Bộ, thành tích nổi bật của các Sở TTTT, các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội trong năm 2013. Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự nhất trí với những kết quả đạt được nêu trong Báo cáo. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích của ngành TTTT đạt được trong năm 2013.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước của Ngành vẫn còn một số khó khăn, tồn tại gây bức xúc cho người dân như: tin nhắn rác, lừa đảo qua dịch vụ thông tin di động, kinh doanh trò chơi trực tuyến không phép, in lậu sách, trang thông tin tổng hợp và trang mạng xã hội từ các hệ thống máy chủ tại nước ngoài đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, các cuộc tấn công mạng với tần suất ngày càng gia tăng làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Đây tiếp tục là những thách thức đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ trong thời gian tới.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm và công tác chỉ đạo điều hành năm 2014

Năm 2014, ngành TTTT tiếp tục đẩy mạnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra; bám sát Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác của Chính phủ, các chương trình hành động của Bộ ban hành. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa phương; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tăng cường cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ TTTT trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTTT, trên cơ sở 9 giải pháp triển khai nhiệm vụ như đã nêu trong Báo cáo, Bộ TTTT và các Sở TTTT cần tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

1. Căn cứ vào Hiến pháp mới được thông qua, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị, nhanh chóng, chủ động cụ thể hóa Chương trình công tác năm 2014; xây dựng kế hoạch công tác và chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, bảo đảm hoàn thành tiến độ theo từng tháng, quý, tránh tình trạng công việc dồn vào cuối năm.

2. Tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cả trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, hơn lúc nào hết đất nước ta cần có sự đoàn kết một lòng xung quanh sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, là diễn đàn của nhân dân, thông tin toàn diện, kịp thời, chính xác về mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội nhận thức sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước; những nội dung của Hiến pháp, pháp luật; các sự kiện lớn; yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo. Qua đó, tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

3. Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, thông qua các văn bản quan trọng như Luật an toàn thông tin, Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020, Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Xây dựng dự thảo Luật báo chí sửa đổi để trình Quốc hội thông qua vào năm 2015. Các Sở TTTT, hội, hiệp hội và doanh nghiệp cần tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật để văn bản sát với thực tế cuộc sống.

4. Tăng cường quản lý Internet và hệ thống thông tin trên mạng. Khẩn trương hoàn thiện để ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

5. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống và ứng cứu khẩn cấp, khắc phục các cuộc tấn công mạng. Triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và trong toàn xã hội.

6. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp trên cơ sở Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ. Mô hình tổ chức các doanh nghiệp phải tinh gọn, phương thức quản trị tiên tiến, bảo đảm quyền tự chủ trong sản xuất - kinh doanh, hướng đến mục tiêu vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị vừa đem lại hiệu quả kinh tế tương xứng với sự đầu tư của nhà nước.

7. Triển khai thực hiện Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy ở cả Trung ương và địa phương. Ngay trong quý I/2013, Bộ phải hoàn thiện, ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị mới thuộc Bộ; rà soát và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị hiện có cho hợp lý hơn; rà soát việc phân cấp theo hướng nâng cao sự chủ động cho các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan lý nhà nước ở địa phương đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân từ lãnh đạo Bộ đến thủ trưởng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành có liên quan để xây dựng và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các Sở TTTT và bộ phận chuyên trách về thông tin, truyền thông ở các Phòng Văn hóa - Thông tin ở cấp huyện để vừa thực hiện được chủ trương tinh giản biên chế, hạn chế thành lập các tổ chức mới của Chính phủ, vừa bảo đảm được nhiệm vụ thông tin, truyền thông được triển khai từ Trung ương tới địa phương ở khắp mọi vùng, miền của đất nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác trong năm 2014, toàn ngành TTTT phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, kiên quyết chống bệnh thụ động, trì trệ. Mỗi công việc đều cần có kế hoạch, phương án cụ thể, khi triển khai thực hiện phải quyết liệt, hoàn thành dứt điểm từ việc nhỏ đến lớn, từ bộ phận đến tổng thể. Đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo chuyển biến thiết thực, rõ nét về không khí hoạt động của toàn Ngành với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chính trị, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2014, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các Sở TTTT quán triệt và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, VP, P.TKTH, LQV.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu04/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2014
Ngày hiệu lực06/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 04/TB-BTTTT năm 2014 kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 04/TB-BTTTT năm 2014 kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin truyền thông
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu04/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Mạnh Lâm
        Ngày ban hành06/01/2014
        Ngày hiệu lực06/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 04/TB-BTTTT năm 2014 kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin truyền thông

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 04/TB-BTTTT năm 2014 kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin truyền thông

          • 06/01/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/01/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực