Thông báo 04/TB-VPCP

Thông báo số 04/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 04/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  04/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA

Ngày 05 tháng 01 năm 2008, tại công trường thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La (Ban Chỉ đạo Nhà nước) đã đi kiểm tra tình hình thi công trên công trường và chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007, đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2008. Tham gia cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước; đại diện Tổ Tổng hợp, Tiểu ban chuyên trách xây dựng, Tiểu ban chuyên trách về di dân tái định cư; cơ quan Tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng công trình.

Sau khi nghe đồng chí Thái Phụng Nê - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2008; các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước đại diện các Bộ, ngành địa phương báo cáo về nguyên nhân chưa đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2007, đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 đối với cả 3 dự án thành phần: Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La; Dự án di dân tái định cư; Dự án giao thông tránh ngập, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2007, các Chủ đầu tư, Tổng thầu và các nhà thầu thành viên, các Bộ, ngành và địa phương liên quan đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính đề ra cho năm 2007 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo số 11/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2007, số 132/TB-VPCP ngày 25 tháng 6 năm 2007 và số 174/TB-VPCP ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ:

- Về Dự án xây dựng công trình: đã cơ bản hoàn thành đào và xử lý hố móng công trình chính; triển khai đổ bê tông đầu tràn và khu vực nhà máy cơ bản bám theo Tổng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chuẩn bị đủ các điều kiện để bắt đầu đổ bê tông đầm lăn vào đầu năm 2008; Tổng tiến độ cả 3 dự án thành phần và Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình đã được phê duyệt; đã ký hợp đồng Tổng thầu xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện, cơ khí thủy công xả sâu, cơ khí thủy công xả mặt, tư vấn nước ngoài lập bản vẽ thi công, tư vấn nước ngoài giám sát thi công... và ký hợp đồng vay vốn tín dụng trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu triển khai công việc;

- Về Dự án di dân tái định cư: đã ban hành Quyết định bổ sung, hiệu chỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ban hành kịp thời các thông tư hướng dẫn khuyến nông, khuyến lâm, thanh và quyết toán vốn đầu tư; ban hành các quy định cụ thể hóa Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong công tác tuyên truyền vận động và di chuyển dân; trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết, cơ bản hoàn thành rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư; tỉnh Sơn La và Lai Châu đã đẩy nhanh tiến độ di chuyển dân theo kế hoạch;

- Về Dự án các công trình giao thông tránh ngập: đã triển khai xây dựng cầu Pa Uôn, thẩm định Thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu Dự án cầu Hang Tôm và Quốc lộ 12.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2007 vẫn còn một số tồn tại như báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ đạo Nhà nước đã nêu, trong đó có một số tồn tại lớn như chậm hoàn thành công tác chuẩn bị để đổ bê tông đầm lăn, chậm giao bản vẽ thi công nhà máy và đầu tràn, chậm hoàn thành Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư, chậm triển khai xây dựng thị xã Mường Lay, giải ngân Dự án di dân tái định cư đạt thấp... Các Bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước cần tập trung chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại nêu trên, xây dựng các giải pháp cụ thể bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án.

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH NĂM 2008

1.Dự án xây dựng công trình

- Đổ bê tông đạt 1,755 triệu m³ (bê trông đầm lăn 1,247 triệu m³ và bê tông thường 508 nghìn m³); lắp đặt cửa van xả sâu, hoàn thành đổ bê tông phần thượng lưu đến cao trình 195m; đối với dốc nước, kết thúc xử lý hố xói trước lũ tiểu mãn;

- Hoàn thiện Dự án xử lý tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại trước tháng 2 năm 2008; đảm bảo cung cấp cho công trường 5.000 tấn tro bay mỗi tuần;

- Hoàn thành đào và xử lý các hầm tiêu nước; khoan phun gia cố nền và khoan phun màng chống thấm; lắp đặt các thiết bị cơ khí thủy công và các chi tiết đặt sẵn trong bê tông đáp ứng tiến độ đổ bê tông; đẩy mạnh công tác gia cố các mái đào;

- Thực hiện đấu thầu các gói thầu thiết bị công nghệ còn lại đáp ứng yêu cầu cung cấp bản vẽ thiết kế công nghệ theo tiến độ;

- Tổ chức tốt công tác giám sát tác giả, giám sát thi công và hệ thống quản lý chất lượng công trình.

2. Dự án di dân tái định cư

- Khẩn trương hoàn thành khối lượng theo kế hoạch 2007 trước ngày 19 tháng 5 năm 2008 và tổ chức thực hiện kế hoạch di dân tái định cư năm 2008 với tổng số 7.100 hộ (bao gồm cả các hộ còn lại của năm 2007), trong đó: tỉnh Sơn La 4.300 hộ, tỉnh Điện Biên 1.300 hộ và tỉnh Lai Châu 1.500 hộ;

- Tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân tái định cư còn lại của tỉnh Sơn La cam kết đến nơi ở mới;

- Hoàn thành lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết toàn bộ các khu (điểm) trong Quý I năm 2008 để làm cơ sở hoàn thành điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể;

- Kết thúc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể, trong đó bao gồm cả xác định lại Tổng mức đầu tư trong Quý I năm 2008;

- Đẩy nhanh việc giao đất sản xuất và ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ đã tái định cư;

- Đẩy mạnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự án đầu tư;

- Đẩy mạnh công tác giải ngân đảm bảo đạt kế hoạch được giao.

3. Dự án các công trình giao thông tránh ngập

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ, mố cầu Pa Uôn đảm bảo vượt lũ 2008; cầu Hang Tôm và đoạn quốc lộ 12 bị ngập (Km 66-Km 102); cầu Lai Hà và đoạn tỉnh lộ ĐT127 bị ngập;

- Triển khai thực hiện các công trình giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Nậm Chiến theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2008 của công trình thủy điện Sơn La bao gồm cả 3 Dự án thành phần là hết sức nặng nề, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương, Chủ đầu tư, Tổng thầu và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008, trước mắt tập trung giải quyết ngay các nhiệm vụ sau đây:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Khẩn trương tổ chức đấu thầu các gói thầu cung cấp thiết bị công nghệ còn lại đáp ứng tiến độ xây dựng công trình; đôn đốc nhà thầu kịp thời cung cấp bản vẽ thiết kế công nghệ cho thiết kế Bản vẽ thi công, kịp thời cung cấp và vận chuyển về công trường thiết bị công nghệ theo yêu cầu tiến độ;

- Hoàn thiện Dự án xử lý tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại giai đoạn 1, đảm bảo từ tháng 03 năm 2008 sản xuất thương mại 9.000 tấn tro bay/tháng, cung cấp cho công trường 5.000 tấn tro bay mỗi tuần;

- Chủ trì, phối hợp với Tổng thầu và tư vấn lập và thực hiện phương án khai thác mỏ đá Bản Pênh đáp ứng trữ lượng và bảo đảm tuyệt đối về an toàn lao động;

- Tổ chức nề nếp theo quy định công tác giám sát tác giả và giám sát chất lượng thi công công trình;

- Tổ chức thực hiện Dự án cầu Lai Hà và Tỉnh lộ 127 tới thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ yêu cầu;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện Dự án di dời và bảo tồn các di sản văn hóa khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La;

- Bố trí kịp thời nguồn vốn để thực hiện các Dự án giao thông tránh ngập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổng công ty Sông Đà và các Nhà thầu thành viên

- Thực hiện các mục tiêu năm 2008 dự án thành phần xây dựng công trình;

- Nghiên cứu phương án dự phòng để vận chuyển bê tông phục vụ thi công đáp ứng các mốc tiến độ 2008 đã nêu;

- Bố trí đủ cán bộ, công nhân lành nghề, vật tư, thiết bị để thi công công trình đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

3. Bộ Công Thương

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện Dự án xây dựng công trình theo các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008 nêu trên;

- Xem xét và ủy quyền cho Chủ đầu tư căn cứ vào thỏa thuận của Ban đơn giá công trình, quyết định bù trượt giá xây lắp kịp thời;

- Xem xét quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân theo đề nghị của Chủ đầu tư và Tổng thầu (gồm nơi ở, khu phụ và sân);

- Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai trước một số hạng mục cơ sở hạ tầng thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh lập và tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch di dân tái định cư năm 2008 trong tháng 1 năm 2008, trong đó xác định rõ danh mục và tiến độ chi tiết các khu (điểm) tái định cư, hạng mục công trình, số hộ dân di chuyển hàng quý;

- Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể, trong đó bao gồm cả việc xác định Tổng mức đầu tư của Dự án di dân tái định cư theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2008;

- Chủ trì phối hợp với các tỉnh để hướng dẫn kịp thời phương án sản xuất lâu dài và quy hoạch sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với di dân tái định cư;

- Chủ trì tổ chức kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành, kiến nghị các giải pháp khắc phục.

5. Bộ Giao thông vận tải

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Pa Uôn, trong đó cần phải hoàn thành công tác khoan cọc nhồi và đổ bê tông móng trụ T7, T8 trước tháng 5/2008; khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi công xây dựng cầu Hang Tôm và Quốc lộ 12 (Km 66- Km 102) trong Quý I năm 2008;

- Chỉ đạo bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời hư hỏng do mưa, lũ ở Quốc lộ 6 để đảm bảo vận chuyển vật tư, thiết bị không bị gián đoạn;

- Tổ chức thực hiện Đề án các công trình giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ Xây dựng

- Chỉ đạo Tổng thầu và các nhà thầu thành viên thực hiện các mục tiêu năm 2008 của Dự án xây dựng công trình; chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra thường xuyên đảm bảo chất lượng công trình;

- Kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị Tư vấn thuộc Bộ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư thị xã Mường Lay đáp ứng tiến độ và chất lượng.

7. Bộ Tài chính

- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung sửa đổi các nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét;

- Hướng dẫn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổ chức thực hiện chi phí bồi thường di dân tái định cư; tổng hợp kịp thời các phát sinh, vướng mắc để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn di dân tái định cư của kế hoạch năm 2007 và phương án bố trí nguồn vốn xây dựng thị xã Mường Lay và thị trấn Phiêng Lanh để hoàn trả vốn tạm ứng từ nguồn vốn di dân tái định cư.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư;

- Tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh của cả 3 Dự án thành phần;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vốn di dân tái định cư của kế hoạch năm 2007 - 2008;

- Xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ về bố trí vốn từ nguồn ngân sách để xây dựng Dự án tránh ngập thủy điện Sơn La thuộc Quốc lộ 12 và cầu Hang Tôm theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải đáp ứng tiến độ đề ra;

- Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh Dự án xây dựng công trình sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình;

- Khẩn trương tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng thương mại thực hiện hợp đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam vay vốn tín dụng cho Dự án.

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo thực hiện Dự án di dời, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa vùng hồ đảm bảo phù hợp với tiến độ xây dựng công trình, hàng tháng báo cáo Ban chỉ đạo Nhà nước kết quả thực hiện.

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

- Chỉ đạo và thực hiện các mục tiêu năm 2008 của dự án thành phần di dân tái định cư;

- Hoàn thành lập kế hoạch di dân tái định cư năm 2008 báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 1/2008 làm cơ sở triển khai thực hiện;

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị Mường Lay, Phiêng Lanh và các đô thị khác trên địa bàn 3 tỉnh phục vụ di dân tái định cư;

- Hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt toàn bộ Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư trong Quý I năm 2008; lập và phê duyệt kịp thời Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật các dự án thành phần đáp ứng yêu cầu của tiến độ;

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng và ban hành cơ chế thu hồi và giao đất sản xuất và tổ chức thực hiện để ổn định sản xuất, đời sống của các hộ dân tái định cư;

- Có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình khai thác tận thu khoáng sản khu vực lòng hồ trong Quý I năm 2008.

12. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng thầu để thực hiện kịp thời quy chế thi đua khen thưởng trên công trường nhằm khuyến khích động viên cán bộ, công nhân viên tham gia xây dựng công trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính,
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,
 Tài Nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước VN;

- UBND các tỉnh : Sơn La, Điện Biên, Lai Châu,
- Ủy ban KH, CN và Môi trường của Quốc hội;
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Tập đoàn ĐLVN; TCT Sông Đà;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước,
 Tổ Tổng hợp BCĐ Nhà nước (Bộ CT);
- BQL Dự án TĐ Sơn La,
 D10 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân HN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ;
- Các Vụ: TH, NN, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, CN (3B). 70

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu04/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2008
Ngày hiệu lực10/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 04/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 04/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu04/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành10/01/2008
        Ngày hiệu lực10/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 04/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 04/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La

              • 10/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực