Thông báo 05/TB-BCĐCNTT

Thông báo 05/TB-BCĐCNTT kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp lần thứ nhất năm 2010 của Ban chỉ đạo do Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 05/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân công nghệ thông


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/TB-BCĐCNTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT NĂM 2010 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 14/4/2010, Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2010 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin Nguyễn Thiện Nhân, Ban Chỉ đạo đã nghe và cho ý kiến về: (1) Báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo trong Quý I/2010, (2) Tình hình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên cả nước trong Quý I/2010, (3) Dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO

1. Trong Quý I/2010 Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo đã triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra, điển hình như: Đã tổ chức đoàn công tác của Ban Chỉ đạo để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin địa phương (Nghệ An); xây dựng Dự thảo kế hoạch chi tiết tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chuẩn bị xây dựng Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2010 và chuẩn bị tổ chức Hội nghị mở rộng của Ban Chỉ đạo.

2. Từ nay đến cuối năm 2010, Ban Chỉ đạo cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ chính sau đây:

2.1. Tổ chức các phiên họp định kỳ của Ban Chỉ đạo

- Phiên họp định kỳ lần 2 năm 2010: Thời gian tổ chức vào tháng 6/2010, nội dung dự kiến sẽ xem xét và đánh giá tình hình triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị; bàn về kế hoạch ngân sách năm 2011 và kế hoạch ngân sách 2011 - 2015; đánh giá về tình hình ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.

- Phiên họp định kỳ lần 3 năm 2010: Thời gian tổ chức vào tháng 9/2010 với nội dung xem xét, đánh giá Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và báo cáo Bộ Chính trị kết quả tổng kết; xem xét, đánh giá và hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển CNTT trong 10 năm tới, phấn đấu đến hết năm 2010 trung ương và địa phương có chiến lược phát triển CNTT trong 5 năm và 10 năm.

- Phiên họp định kỳ cuối năm 2010: Thời gian tổ chức vào tháng 12/2010 với nội dung đánh giá và tổng kết hoạt động năm 2010; phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban Chỉ đạo.

2.2. Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị trong khối các cơ quan Chính phủ, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2010.

2.3. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc đánh giá kết quả ứng dụng và phát triển CNTT kết hợp đánh giá công tác triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW tại các Bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác đến các vùng miền theo kế hoạch dự kiến, đồng thời tổ chức làm việc với các Bộ, ngành, ưu tiên làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

II. VỀ KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 58-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

1. Nhất trí chủ trương cần triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW nhằm đánh giá những kết quả, thành tựu, khó khăn và tồn tại trong quá trình thực hiện và triển khai Chỉ thị. Từ kết quả tổng kết sẽ đề xuất các giải pháp, chiến lược để thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT cho 10 năm tiếp theo. Đặt mục tiêu thông qua tổng kết sẽ đề xuất Bộ Chính trị có một Chỉ thị hoặc Nghị quyết mới hoặc Chính phủ có một Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn 2011 - 2020. Kết quả tổng kết cũng được sử dụng để đóng góp, đề xuất vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI nội dung về phát triển ngành CNTT.

2. Việc tổng kết nên tổ chức song song theo 03 khối gồm: Khối các cơ quan Đảng; Khối các cơ quan Chính phủ, địa phương, đoàn thể và các doanh nghiệp Trung ương; và Khối các cơ quan Quốc hội.

3. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự thảo văn bản chính thức của Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng Dự thảo kế hoạch tổng kết và đề xuất:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét cử 01 đồng chí trong Ban Bí thư trực tiếp phụ trách theo dõi việc tổng kết chung hoặc giao 01 đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Chính phủ phụ trách;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng sắp xếp, bố trí một buổi làm việc vào tháng 8/2010 để nghe báo cáo kết quả tổng kết Chỉ thị;

- Ban Chỉ đạo CNTT của các cơ quan Đảng chủ động tổ chức tổng kết khối các cơ quan Đảng song song với khối các cơ quan Chính phủ và khối các cơ quan Quốc hội.

4. Trong khi chờ Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt kế hoạch tổng kết, nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng vào cuối tháng 8/2010, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động triển khai việc tổng kết trong khối các cơ quan Chính phủ, địa phương, đoàn thể và các doanh nghiệp thuộc Trung ương. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Quốc hội chủ động triển khai tổng kết trong khối các cơ quan Quốc hội.

III. VỀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010, tập trung vào những nhiệm vụ, dự án có tính khả thi và hoàn thành đủ thủ tục cấp bổ sung kinh phí trước tháng 6/2010 cho các nội dung trên nếu cần thiết.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện nội dung Chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/4/2010.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, đẩy nhanh việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở, tổ chức đánh giá tình hình ứng dụng phần mềm mã nguồn mở, báo cáo Ban Chỉ đạo vào phiên họp lần hai năm 2010.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

IV. VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, bổ sung kinh phí phát triển phần mềm nguồn mở cho các địa phương theo Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg về Chương trình phát triển Công nghiệp phần mềm và Nội dung số, trong đó: bổ sung 100% kinh phí còn thiếu (170 triệu/năm) cho các địa phương thực sự khó khăn, không có khả năng tự cân đối ngân sách; và bổ sung 50% kinh phí còn thiếu (85 triệu/năm) cho các địa phương nhận hỗ trợ ngân sách từ Trung ương còn lại để triển khai.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp rà soát, cân đối, cố gắng bố trí đủ kinh phí cho các dự án đầu tư phát triển thuộc Quyết định 50/2009/QĐ-TTg đã đủ thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án chưa đủ thủ tục, đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện để Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí kinh phí để có thể sớm triển khai thực hiện.

3. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án “Thư viện học liệu mở quốc gia” vào Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số theo Quyết định 50/2009/QĐ-TTg

Trên đây là kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại cuộc họp lần thứ nhất năm 2010 của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT xin thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP (để báo cáo);
- PTTg CP - Trưởng BCĐ QG về CNTT (để báo cáo);
- Các Phó TB, các ủy viên, BCĐ QG về CNTT;
- Các thành viên BCĐ QH về CNTT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BCĐ CNTT của các cơ quan Đảng;
- BCĐ ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan của QH;
- Ban Chỉ đạo CNTT các Bộ, ngành, địa phương;
- Lưu: VPCNTT.

TL. TRƯỞNG BAN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/TB-BCĐCNTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu05/TB-BCĐCNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/TB-BCĐCNTT

Lược đồ Thông báo 05/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân công nghệ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 05/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân công nghệ thông
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu05/TB-BCĐCNTT
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
        Người kýNguyễn Trọng Đường
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 05/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân công nghệ thông

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 05/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân công nghệ thông

           • 17/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực