Thông báo 05/TB-UBND

Thông báo 05/TB-UBND về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Thế Thảo về công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 05/TB-UBND ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Thế Thảo công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/TB-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - NGUYỄN THẾ THẢO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO RAO VẶT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/12/2009 của UBND thành phố về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội; trong những ngày vừa qua các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã tổ chức ra quân bóc xóa các biển quảng cáo rao vặt, đã huy động đông đảo lực lượng nhân dân, thanh niên tham gia, xóa được hàng chục nghìn biển quảng cáo vi phạm nhằm lập lại trật tự kỷ cương, văn minh đô thị. Tuy nhiên một số đơn vị triển khai chưa tốt, chưa đồng bộ, còn tồn tại nhiều hình thức quảng cáo rao vặt vi phạm trên tường, trên cây, cột điện, các công trình …; Việc bóc xóa chưa đi liền với việc vệ sinh môi trường, sơn vôi, tháo dỡ chỉnh trang và lập lại trật tự quảng cáo; Việc quản lý giữ gìn sau khi triển khai thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, phân công, phân cấp trách nhiệm và chế tài kiểm tra, xử lý tái vi phạm chưa rõ ràng và cụ thể; Chưa tạo ra phong trào rộng khắp, thường xuyên liên tục và nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân.

Để khắc phục tình trạng trên và tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần làm sạch đẹp Thành phố, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định đây là nhiệm vụ phải làm thường xuyên, liên tục: Bằng nhiều hình thức, với nội dung phù hợp, tuyên truyền sâu rộng đến mọi cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, gia đình và mỗi người dân tự giác tham gia vào các hoạt động xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch văn minh, tuân thủ các quy định của Pháp luật về quảng cáo; đồng thời động viên đông đảo mọi lực lượng tham gia khắc phục tình trạng hiện nay và phát huy vai trò tự quản để giữ gìn, quản lý sạch đẹp, văn minh đô thị.

2. Tổ chức lực lượng tiến hành tháo dỡ, xóa biển quảng cáo rao vặt vi phạm, quyết định tổ chức tháng cao điểm (tháng 1/2010) nhằm tạo ra chuyển biến rõ rệt, với những yêu cầu sau đây:

- Phạm vi triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn Thành phố với yêu cầu: “Xóa, bóc, tháo dỡ đến đâu thì sơn vôi, hoàn thiện, chỉnh trang và tổ chức bảo vệ quản lý đến đó”.

- Về lực lượng và tổ chức thực hiện: Giao UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tổ chức lực lượng tiến hành tháo dỡ, xóa biển quảng cáo rao vặt vi phạm; chỉ đạo và động viên các cơ quan, đơn vị, các gia đình tự bóc xóa, tháo dỡ và quản lý giữ gìn; Huy động lực lượng sinh viên, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia. Công tác làm sạch quảng cáo rao vặt phải được xác định là trách nhiệm của chính quyền địa phương, lấy quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn là địa bàn trọng điểm tổ chức thực hiện; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi quảng cáo rao vặt trái phép theo quy định của pháp luật.

3. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án chỉnh trang đô thị phối hợp với UBND quận, huyện chỉ đạo thị xã, phường, xã, thị trấn cơ quan, đơn vị và gia đình tổ chức chỉnh trang, quét vôi, sơn cửa các trụ sở, cơ quan, đơn vị, trường học và nhà ở;

- Xóa quảng cáo, cùng với việc chỉnh trang, quét vôi, sơn cửa tại Tầng 1, tường rào, nơi công cộng. Về màu sơn theo quy định của Dự án và hướng dẫn của Sở quy hoạch Kiến trúc, trường hợp nếu chưa có chỉ dẫn về mầu sơn tại khu vực thì tiến hành chỉnh trang sơn mới bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện của Ban quản lý dự án chỉnh trang đô thị, Ngân sách thành phố cấp cho các quận, huyện, thị xã; Ngân sách quận, huyện, thị xã cấp cho xã, phường, thị trấn; Nguồn kinh phí tự cân đối của các đơn vị. Các cơ quan, trụ sở làm việc của các đơn vị Trung ương hoặc đơn vị khác thì chỉnh trang bằng nguồn vốn ngân sách của đơn vị đó.

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức các điểm lắp đặt bảng quảng cáo rao vặt miễn phí tại các phường, xã, thị trấn, khu dân cư để tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo rao vặt, quy định cụ thể về xây dựng các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí và công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Viễn thông Hà Nội mở các mục quảng cáo rao vặt tại hệ thống tổng đài 1080.

- Các báo, đài Hà Nội mở các chuyên trang mục quảng cáo miễn phí phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về quảng cáo rao vặt.

5. Xử lý vi phạm và khen thưởng:

- Xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo rao vặt theo đúng quy định tại Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin, Thông tư số 56/2006/NĐ-CP">12/2007/TT-BVHTT ngày 29/5/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa – thông tin. Cùng với xử phạt hành chính ở mức cao nhất; tùy theo mức độ và tính chất vi phạm tiến hành rút giấy phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, ngừng cung cấp dịch vụ điện thoại, tịch thu tang vật, tạm thu giữ phương tiện hành nghề theo quy định.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục ban hành chế tài xử phạt các vi phạm quảng cáo rao vặt có tính răn đe, giáo dục cao.

- Sở Nội vụ (Ban thi đua Khen thưởng) đưa nội dung thực hiện vệ sinh môi trường và quản lý quảng cáo rao vặt là tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã; đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể, các mô hình, cách làm hay về quản lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố) các cấp: Phối hợp với các đơn vị của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia việc xóa quảng cáo, cùng với việc chỉnh trang, quét vôi, giữ gìn sạch đẹp đô thị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp vi phạm quảng cáo rao vặt, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố: Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái phép ở địa phương. Tổ chức ra quân cao điểm bóc xóa quảng cáo rao vặt (có kế hoạch hoạt động cụ thể, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở). Tuyên truyền giáo dục, vận động thanh thiếu niên không sơn, vẽ tùy tiện lên các công trình công cộng; Đăng ký đảm nhận công trình thanh niên tình nguyện về quản lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan báo, đài của Thành phố; Mở các chuyên mục về hoạt động của các địa phương trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt; có những bài viết phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm về hoạt động quảng cáo rao vặt, biểu dương gương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt; Lập các trang quảng cáo rao vặt để các tổ chức, cá nhân đăng tin quảng cáo.

8. Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép xảy ra tại địa bàn của đơn vị mình.

Thành lập Tổ công tác liên ngành của thành phố; quận, huyện, thị xã; Phường, xã, thị trấn để chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn. Thành lập Tổ thanh tra xử phạt liên ngành tại quận, huyện, thị xã; Phường, xã, thị trấn để xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định. Thành lập Tổ tự quản ở khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường, xã, thị trấn để phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo với các cơ quan chức năng xử phạt theo quy định, vận động các cơ quan đơn vị, nhân dân làm sạch và giữ gìn không để tiếp tục xảy ra tình trạng vi phạm quảng cáo rao vặt trên địa bàn.

Thừa lệnh UBND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố xin được thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố để các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để báo cáo);
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Báo HNM, KTĐT, Đài PTTHHN;
- Đ/c Chánh PVP UBND TP;
- Các Đ/c PVP UBND TP;
- Phòng VHKG, TH, HCTC, QTTV;
- Lưu: VT, VHKG.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đỗ Đình Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/TB-UBND

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 05/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2010
Ngày hiệu lực 07/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 05/TB-UBND ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Thế Thảo công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 05/TB-UBND ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Thế Thảo công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 05/TB-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Đỗ Đình Hồng
Ngày ban hành 07/01/2010
Ngày hiệu lực 07/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 05/TB-UBND ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Thế Thảo công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt

Lịch sử hiệu lực Thông báo 05/TB-UBND ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Thế Thảo công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt

  • 07/01/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/01/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực