Thông báo 100/TB-VPCP

Thông báo 100/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 3 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 100/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng phát triển khu kinh tế khu công nghiệp 2014


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 100/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP LẦN 3 CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 24 tháng 02 năm 2014 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Long An; lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương trong việc rà soát, tổng hợp, đánh giá quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia gắn với hệ thống bản đồ số về khu kinh tế, khu công nghiệp để cung cấp thông tin cho các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và cho các doanh nghiệp tìm hiểu về cơ hội đầu tư.

Qua báo cáo cho thấy đầy đủ và rõ nét hơn những thành tựu, kết quả phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp thời gian qua có đóng góp quan trọng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ lệ xuất khẩu, tỷ trọng GDP…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những mặt yếu là: Tỷ lệ lấp đầy còn thấp so với yêu cầu; điều kiện thu hút doanh nghiệp có nơi còn dễ dãi, chưa chú trọng vấn đề công nghệ, bảo vệ môi trường, nhà ở công nhân…; mô hình quản lý chưa nhất quán và hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó các chỉ tiêu phải phản ánh toàn diện hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp trên các lĩnh vực; tổ chức cập nhật thường xuyên để theo dõi tiến độ, khó khăn, vướng mắc của từng khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án đầu tư, tổng hợp thông tin phục vụ kịp thời cho công tác quản lý.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tổng hợp chung kết quả rà soát quy hoạch khu công nghiệp của các địa phương, lưu ý không đề xuất bổ sung mới khu công nghiệp.

- Rà soát, nắm cụ thể tình hình hoạt động của các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp và giải pháp tháo gỡ khó khó khăn, xử lý kiên quyết các dự án đầu tư thuộc nhóm IV và V theo Tờ trình số 57/TTr-BKHĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp từ Trung ương tới địa phương theo hướng thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về khu kinh tế, khu công nghiệp, đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ, phù hợp với thực tế của các địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ tư.

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức 01 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo nghiên cứu kinh nghiệm quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế ở Trung Quốc.

- Nghiên cứu, tiếp tục hỗ trợ ngân sách Trung ương hàng năm để hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp cho các địa phương, trong đó ưu tiên các địa phương có khả năng và điều kiện thuận lợi phát triển các cụm công nghiệp.

2. Bộ Công Thương chủ trì:

- Khẩn trương xây dựng, hoàn thành cơ sở dữ liệu về cụm công nghiệp; rà soát, chuẩn xác và bổ sung thông tin, số liệu về tình hình hoạt động của cụm công nghiệp, đặc biệt là các chỉ tiêu thu hút đầu tư, sử dụng đất, môi trường,…

- Tiếp tục rà soát quy hoạch, hoạt động của các cụm công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức một số đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp để nắm bắt cụ thể thực trạng phát triển cụm công nghiệp của các địa phương và báo cáo Ban Chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp.

3. Bộ Tài chính chủ trì:

- Tổng kết, đánh giá việc áp dụng thuế nhập khẩu đối với khu kinh tế, khu công nghiệp theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung ưu đãi thuế nhập khẩu đối với khu kinh tế, khu công nghiệp đối với các trường hợp cần thiết; giải quyết kiến nghị của các địa phương liên quan đến áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

4. Bộ Xây dựng chủ trì:

- Nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp liên quan tới lĩnh vực xây dựng.

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật thực trạng xây dựng nhà ở cho người lao động khu kinh tế, khu công nghiệp; hướng dẫn quy định về phát triển nhà ở cho người lao động khu kinh tế, khu công nghiệp tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

- Tổ chức các đoàn công tác nắm tình hình bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải, chất thải nguy hại trong khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, báo cáo thực trạng khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết tại cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

6. Các Bộ, ngành liên quan:

- Khẩn trương nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thống nhất cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp về các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn, đối với các khó khăn, vướng mắc nảy sinh, các Bộ phối hợp chặt chẽ với các địa phương đề xuất biện pháp tháo gỡ để không ảnh hưởng tới tiến độ hoạt động của các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 08/7/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, CT, NV, TN&MT, KH&CN, LĐ&TBXH, NN&PTNT;
- BQL KKT tỉnh Long An;
- BQL KCN, KCX các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu100/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 100/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng phát triển khu kinh tế khu công nghiệp 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 100/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng phát triển khu kinh tế khu công nghiệp 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu100/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 100/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng phát triển khu kinh tế khu công nghiệp 2014

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 100/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng phát triển khu kinh tế khu công nghiệp 2014

           • 10/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực