Thông báo 101/TB-BTTTT

Thông báo 101/TB-BTTTT năm 2013 kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 3 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 101/TB-BTTTT năm 2013 kết luận đề án số hóa truyền hình Việt Nam


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 3 CỦA BAN CHỈ ĐẠO (26/07/2013)

Ngày 26/07/2013, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo  – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son. Tham dự phiên họp có Phó trưởng Ban chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, các thành viên Ban chỉ đạo thuộc các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài Chính, Đài truyền hình Việt Nam; các thành viên Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo; cùng dự còn có đại diện các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch-Tài Chính, Viện Chiến lược thông tin và truyền thông.   

Sau khi nghe báo cáo của Tiểu ban giúp việc và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Về phương án thực hiện số hóa truyền hình mặt đất ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Cần phải đảm bảo Đề án số hóa truyền hình mặt đất được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả; chậm nhất đến tháng 06/2014, 05 thành phố trực thuộc Trung ương phải được phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền tải không khóa mã các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu đang được phát sóng trên hệ thống truyền hình tương tự theo đúng kế hoạch của Đề án số hóa.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Ban Chỉ đạo thống nhất việc giao các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn quốc là VTV, VTC, AVG triển khai ngay việc phủ sóng đối với 05 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, truyền tải không khóa mã các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu đang được phát sóng trên hệ thống truyền hình tương tự của Trung ương và của các địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo vào tháng 09/2013. Bộ Thông tin và Truyền thông có sự phân công hợp lý, tránh tình trạng chồng chéo giữa các mạng gây lãng phí dung lượng truyền dẫn, phát sóng.

2. Về phương án cấp phép cho các doanh nghiệp để truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất khu vực

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 08/2013 nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu tối thiểu, thời gian đăng ký nộp hồ sơ thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất khu vực, có tính đến yếu tố hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số sẵn có, khả năng cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng với giá thành thấp, hợp lý, hiệu quả cao. Trên cơ sở xem xét, thẩm định các hồ sơ đăng ký tham gia của các doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý cấp phép trực tiếp hoặc cấp phép thông qua hình thức thi tuyển cho các doanh nghiệp phát sóng truyền hình số khu vực trong năm 2013.

3. Về triển khai phủ sóng đối với thành phố Đà Nẵng

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Cục Tần số vô tuyến điện và Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai sớm phát sóng truyền hình số mặt đất và ngừng phủ sóng truyền hình tương tự trước 06 tháng so với kế hoạch tại thành phố Đà Nẵng để xem xét, rút kinh nghiệm thực hiện triển khai tiếp theo đối với các tỉnh, thành phố khác.

Về đề nghị hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo theo chuẩn của thành phố Đà Nẵng, giao Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu để có đề xuất phù hợp với chính sách chung.

Giao Cục Tần số vô tuyến điện lập kế hoạch tổ chức cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo với Ủy ban nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng và các ban, ngành có liên quan trên địa bàn trong tháng 8/2013 để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc triển khai phủ sóng truyền hình số mặt đất và ngừng phủ sóng truyền hình tương tự trên địa bàn Đà Nẵng.

4. Hỗ trợ phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho nhân dân

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết các nội dung sau:

 Sớm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích giai đoạn 2014 – 2020 để làm cơ sở triển khai việc hỗ trợ phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số và đầu thu truyền hình số từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích;

Xây dựng và triển khai Đề án điều tra phương thức thu xem truyền hình và đối tượng hỗ trợ. Trong Đề án, cần phân công cụ thể nhiệm vụ cho các địa phương để triển khai thực hiện. Cụ thể, yêu cầu hoàn thiện điều tra đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc giai đoạn 1, 2 của Đề án vào Quý I/2014. Trên cơ sở đó tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai cho các giai đoạn tiếp theo.

Quản lý chất lượng dịch vụ và thiết bị thu, phát truyền hình số

Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện quy định về quản lý chất lượng đối với việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu, phát tín hiệu truyền hình số theo hướng công bố hợp quy; nghiên cứu, xem xét vấn đề quản lý chất lượng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, đồng thời phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án kiểm tra, kiểm soát các thiết bị thu xem truyền hình số được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Về thông tin tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thông tin tuyên truyền trong tháng 09/2013; đồng thời sớm có hướng dẫn để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng tuyên truyền thông tin về số hóa truyền hình tới nhân dân trên địa bàn.

7.  Về vấn đề kết hợp phủ sóng truyền hình số mặt đất với phủ sóng truyền hình số vệ tinh để phủ sóng vùng sâu, vùng xa, vùng lõm đạt hiệu quả cao nhất

Đồng ý nguyên tắc kết hợp phủ sóng truyền hình số mặt đất (DTV) và truyền hình số qua vệ tinh (DTH) để đảm bảo tiến độ và hiệu quả phủ sóng đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xem xét điều chỉnh chính sách và các quy định có liên quan theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ các Đài địa phương có địa bàn miền núi được truyền dẫn, phát sóng truyền hình qua vệ tinh.

8. Dự thảo Quyết định về Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2015

Giao Cục Tần số vô tuyến điện – Văn phòng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các thành viên Ban Chỉ đạo để tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo kế hoạch, trình Ban Chỉ đạo xem xét, ký ban hành trong Quý 4 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ;
- Tiểu ban giúp việc BCĐ;
- Các Vụ: KHCN; KHTC; CNTT;
- Các Cục: Viễn thông, QLPTTH&TTĐT;
- Viện Chiến lược TT&TT;
- Quỹ DVVTCI;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CTS.81.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu101/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 101/TB-BTTTT năm 2013 kết luận đề án số hóa truyền hình Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 101/TB-BTTTT năm 2013 kết luận đề án số hóa truyền hình Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu101/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Mạnh Lâm
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 101/TB-BTTTT năm 2013 kết luận đề án số hóa truyền hình Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 101/TB-BTTTT năm 2013 kết luận đề án số hóa truyền hình Việt Nam

              • 26/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực