Thông báo 104/TB-VPCP

Thông báo 104/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ngày 10 tháng 3 năm 2014 về Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 104/TB-VPCP cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội ưu đãi người có công với cách mạng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 104/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2014 VỀ CÁC ĐỀ ÁN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Ngày 10 tháng 3 năm 2014 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã chủ trì cuộc họp về nội dung các Đề án trình Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng. Sau khi nghe Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại diện các Bộ liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương dự thảo Tờ tình của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị. Dự thảo Tờ trình bao gồm các nội dung về tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, đổi mới cơ chế đối với khu vực sự nghiệp công lập và các giải pháp tạo nguồn theo nguyên tắc lựa chọn các ý chính, nêu tình hình thực hiện Kết luận và định hướng tiếp tục thực hiện; các nội dung chi tiết được trình bày ở các Đề án kèm theo.

2. Các Bộ được phân công chủ trì, xây dựng các Đề án khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án để trình kèm theo Tở trình Bộ Chính trị nêu tại Điểm 1 Thông báo này, cụ thể như sau:

a) Về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp:

- Đưa ra mô hình hoàn chỉnh về tiền lương khi tính đúng, tính đủ, sau đó gắn với tạo nguồn để đề xuất khả năng thực hiện.

- Nghiên cứu bổ sung một phần trong Đề án này về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy hoặc có kèm theo Đè án về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy khi trình Bộ Chính trị.

- Trước mắt đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở. Việc mở rộng quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình - tối đa, thiết kế lại thang, bảng lương xem xét kéo dài hơn lộ trình đã dự kiến. Nguyên tắc thiết kế thang, bảng lương theo định hướng đã nêu tại Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.

b) Về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội:

Hoàn chỉnh các nội dung theo định hướng đã nghiên cứu, báo cáo. Những vấn đề thấy cần thiết có thể đề xuất 2 phương án để lựa chọn.

c) Về Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng:

Hoàn chỉnh các nội dung theo định hướng đã nghiên cứu, báo cáo để thấy được tổng thể chung về các chính sách ưu đãi đối với người có công.

d) Về Đề án tạo nguồn:

- Bổ sung các giải pháp về cơ cấu ngân sách, rà soát chi tiêu,…; cần thiết thì nêu điều kiện để thực hiện được các giải pháp đó và để thực hiện cải cách điều chỉnh tiền lương.

- Cần trình theo hướng tích cực và kiên quyết để có được khoản ngân sách ưu tiên giải quyết tiền lương, lương hưu, trợ cấp người có công.

- Xem xét tổng thể từng Đề án về lộ trình, nguồn để đề xuất thời điểm tách các chính sách độc lập với nhau.

- Nghiên cứu lộ trình bắt đầu thực hiện từ năm 2015.

đ) Về các Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

Đây là vấn đề quan trọng vì vậy các Bộ phải khẩn trương triển khai thực hiện. Nội dung các Đề án cần báo cáo những việc đã, đang và sẽ triển khai theo định hướng nêu trong các Kết luận của Bộ Chính trị.

3. Các Bộ, cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành các dự thảo văn bản, đề án để trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ban cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị. Thời gian cụ thể giao Văn phòng Chính phủ thông báo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: NV, TC, QP, CA, LĐTBXH, TP, KHĐT, VHTTDL, KHCN, GDĐT, Y tế;
- Ban Tổ chức TW;
- Thành viên BCĐTW về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu104/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 104/TB-VPCP cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội ưu đãi người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 104/TB-VPCP cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội ưu đãi người có công với cách mạng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu104/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 104/TB-VPCP cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội ưu đãi người có công với cách mạng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 104/TB-VPCP cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội ưu đãi người có công với cách mạng

             • 14/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực