Thông báo 106/TB-VPCP

Thông báo 106/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 106/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Ngày 22 tháng 02 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã chủ trì cuộc họp lần thứ 2 của Hội đồng để thảo luận các nội dung sau: Tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng; Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững (PTBV) giai đoạn 2013 - 2015; Tổng quan về các báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) quốc gia trên thế giới và vị thế của Việt Nam; Công nghệ thông tin - nền tảng của phương thức phát triển mới nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sau khi nghe Tổng thư ký Hội đồng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và tham luận của Chủ tịch Hiệp hội phần mềm Việt Nam, ý kiến phát biểu của các thành viên khác của Hội đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2012; đã sớm kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đã góp phần xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chiến lược, chính sách quan trọng định hướng cho phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn 10 năm tới, đồng thời tạo khung pháp lý cho việc triển khai thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam. Hoan nghênh các Bộ, ngành, bộ phận giúp việc cho Hội đồng đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; tài liệu cho cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, công phu và đã gửi trước cho các thành viên.

2. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2013, Chủ tịch Hội đồng đề nghị:

a) Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao là cơ quan chủ trì các Ủy ban chuyên môn phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp tham gia các Ủy ban và bộ phận giúp việc các Ủy ban, các bộ theo dõi về PTBV và nâng cao NLCT. Đảm bảo đủ kinh phí hoạt động cho các Ủy ban và bộ phận giúp việc Ủy ban.

b) Thống nhất lập bộ phận chuyên trách về phát triển bền vững, căn cứ đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ, ngành và địa phương để tổ chức cho phù hợp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

c) Tổ chức xây dựng Báo cáo phát triển bền vững năm 2013. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững năm 2013 được đánh giá theo số liệu thống kê năm 2012, xác định rõ những yếu kém nhất về phát triển bền vững của nước ta và có giải pháp giám sát thực hiện.

d) Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các Ủy ban chuyên môn xây dựng Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về PTBV và nâng cao NLCT. Đề án phải nêu được các hình thức tuyên truyền phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị, hội thảo..., làm rõ những vấn đề phát triển không bền vững thời gian qua; những tác động, ảnh hưởng; các yêu cầu, giải pháp để PTBV; giới thiệu một số điển hình tốt về PTBV...để những nội dung PTBV và nâng cao NLCT phải trở thành hành động cụ thể của các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội. Tháng 4 năm 2013, Thường trực Hội đồng sẽ nghe báo cáo về Đề án này.

đ) Về đề xuất thành lập Trung tâm tăng trưởng xanh ASEAN: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Trung tâm tăng trưởng xanh ASEAN tại Việt Nam.

e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện Đề án xây dựng bộ chỉ số và phương pháp đánh giá NLCT của Việt Nam trên cơ sở xem xét, ứng dụng các chỉ số xếp hạng của quốc tế, lựa chọn khâu yếu nhất của Việt Nam để có giải pháp nâng cao và giám sát thực hiện. Tháng 4 năm 2013, Thường trực Hội đồng sẽ nghe về Đề án này để hoàn thiện báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ số về NLCT quốc gia, trong đó giao và hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thu thập, báo cáo số liệu và tham gia xây dựng bộ chỉ số về NLCT quốc gia của Việt Nam.

g) Khẩn trương chuẩn bị nội dung để Quý III/2013 sẽ tổ chức Hội nghị quốc gia về NLCT. Tại Hội nghị này sẽ công bố bộ chỉ số NLCT, những yếu kém và các giải pháp để nâng cao NLCT.

h) Hoan nghênh và đánh giá cao Báo cáo “Công nghệ thông tin - nền tảng của phương thức phát triển mới nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia” của Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam - Thành viên Hội đồng. Đề nghị Hiệp hội Phần mềm Việt Nam hoàn chỉnh Báo cáo, gửi Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để gửi các thành viên Hội đồng và các Ủy ban chuyên môn nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao NLCT; đồng thời gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về ứng dụng CNTT nghiên cứu cụ thể hóa, chỉ đạo các Bộ, ngành nâng cao năng lực ứng dụng CNTT.

3. Về Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng và các Ủy ban chuyên môn.

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng, lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, thiết thực, có sự phân công cụ thể cho các Ủy ban chuyên môn, các bộ, ngành, quy định rõ thời gian thực hiện các nhiệm vụ theo từng quý.

b) Các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng:

- Rà soát lại các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 về Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015, đề xuất các điều chỉnh cần thiết về cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện.

- Đưa vào chương trình công tác của các Ủy ban nhiệm vụ rà soát các cơ chế, chính sách phát triển hiện hành, lập Danh mục các cơ chế chính sách đang hạn chế, cản trở phát triển bền vững hoặc phát triển không bền vững cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 9/2013 để trình Chính phủ xem xét.

- Tổ chức họp các Ủy ban trong tháng 3 năm 2013 để thông qua các nhiệm vụ của Hội đồng và các Ủy ban năm 2013.

c) Thường trực Hội đồng sẽ ký ban hành Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng và các Ủy ban chuyên môn trước ngày 31 tháng 3 năm 2013.

4. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Hội đồng: Các tài liệu phục vụ họp Hội đồng phải được gửi trước cho các thành viên qua thư điện tử. Tại các cuộc họp, không trình bày lại các báo cáo đã gửi, chỉ nêu khái quát những nội dung lớn, dành thời gian cho thảo luận. Những tài liệu xin ý kiến các thành viên Hội đồng cũng được thực hiện qua thư điện tử.

5. Giao Tổng thư ký Hội đồng phối hợp với Văn phòng Phát triển bền vững theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Chủ tịch Hội đồng hoạt động của các Ủy ban chuyên môn, các Bộ, ngành về thực hiện các nhiệm vụ được giao về PTBV và nâng cao NLCT theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Hội đồng và các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPTW, VPQH, VPCTN;
- Các thành viên HĐQG về PTBV& NCNLCT;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VP Phát triển bền vững (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ,
Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), HĐC. 240

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu106/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2013
Ngày hiệu lực12/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 106/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 106/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu106/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành12/03/2013
        Ngày hiệu lực12/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 106/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 106/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

             • 12/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực