Thông báo 109/TB-VP

Thông báo 109/TB-VP năm 2015 kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp về rà soát tình hình thực hiện công tác đầu tư công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị, khu chung cư và công tác thành lập Ban Quản trị nhà chung cư do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 109/TB-VP 2015 rà soát công tác đầu tư công trình hạ tầng xã hội kỹ thuật đô thị chung cư


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/TB-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH NGUYỄN NGỌC TUẤN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ, KHU CHUNG CƯ VÀ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ.

Ngày 02/4/2015, tại trụ sở UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp về việc rà soát tình hình thực hiện công tác đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư và công tác thành lập Ban Quản trị nhà chung cư. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch-Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã kết luận như sau:

1. Việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư là công việc hết sức quan trọng, HĐND, UBND Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện việc đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư, tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện còn chậm, UBND Thành phố yêu cầu:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã:

+ Khẩn trương thực hiện các nội dung UBND Thành phố đã chỉ đạo tại Văn bản số 8712/UBND-XDGT về việc tổ chức thực hiện sau rà soát tổng thể các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị mới, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4 năm 2015.

+ Khi thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, cơ quan thẩm định hồ sơ phải thẩm tra, xác định cụ thể tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dự án; phương thức, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dự án; Khi đề xuất để xem xét lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, các sở ngành không đề xuất các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không thực hiện hoặc chậm tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ dự án đã được chấp thuận.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 9838/UBND-XDGT ngày 16/12/2014, chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận; huyện, thị xã và các doanh nghiệp quản lý chuyên ngành rà soát, lập danh mục kế hoạch đầu tư khớp nối hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu nhà ở với hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên địa bàn Thành phố năm 2015 và giai đoạn 2016-2020; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn để thực hiện và xây dựng cơ chế huy động vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khớp nối hạ tầng kỹ thuật, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4 năm 2015.

+ Khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định tổng thể danh mục các cơ sở giáo dục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách (xã hội hóa) tại các khu đô thị, khu nhà ở, đồng thời đề xuất kế hoạch bố trí vốn ngân sách và kêu gọi, thu hút, lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức xã hội hóa để hoàn thành xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4/2015.

- Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành khi thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 5/2015.

2. Trong 6 tháng qua, việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư đã có bước chuyển biến tích cực, đã thành lập thêm 45 Ban quản trị, nâng tổng số các Ban quản trị đã được thành lập là 156, quản lý 259 nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên tỷ lệ các nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị mới đạt 36% so với số lượng nhà chung cư đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị, UBND Thành phố yêu cầu:

- Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra công tác thành lập Ban Quản trị trên địa bàn Thành phố, có văn bản đôn đốc các quận, huyện, thị xã tập trung hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu Ban quản trị, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác thành lập Ban quản trị nhà chung cư trong năm 2015 đối với 340 nhà chung cư còn lại đủ điều kiện thành lập Ban quản trị.

- UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kiểm tra, thường xuyên lập danh sách bổ sung các nhà chung cư đủ điều kiện thành lập Ban quản trị và tổ chức thực hiện việc thành lập Ban quản trị theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Văn phòng UBND Thành phố thông báo đến các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy, (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND, (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố, (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các đơn vị dự họp;
- Sở: GDĐT
- Cục Thuế Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP, PCVP Lưu Quang Huy, TH, XDGT, VX;
- Lưu VT, XDq.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Quang Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu109/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2015
Ngày hiệu lực10/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 109/TB-VP 2015 rà soát công tác đầu tư công trình hạ tầng xã hội kỹ thuật đô thị chung cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 109/TB-VP 2015 rà soát công tác đầu tư công trình hạ tầng xã hội kỹ thuật đô thị chung cư
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu109/TB-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLưu Quang Huy
        Ngày ban hành10/04/2015
        Ngày hiệu lực10/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 109/TB-VP 2015 rà soát công tác đầu tư công trình hạ tầng xã hội kỹ thuật đô thị chung cư

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 109/TB-VP 2015 rà soát công tác đầu tư công trình hạ tầng xã hội kỹ thuật đô thị chung cư

             • 10/04/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/04/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực