Thông báo 109/TB-VPCP

Thông báo 109/TB-VPCP năm 2014 kết luận về kết quả kinh tế - xã hội trong thời gian qua của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Thông báo 109/TB-VPCP kết quả kinh tế xã hội trong thời gian qua


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Cùng dự buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Ththao và Du lịch, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2013 và đầu năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN QUA

1. Đánh giá chung

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2013; GDP tăng 8,8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.632 tỷ đng, vượt 48,4% dự toán. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,25% so với 2012. Thái Bình là một trong các tỉnh đi đầu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều kết quả nổi bật và nhiu gương đin hình. Tỉnh đã nlực rt lớn trong việc giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, đồng thời đã tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, làm tt việc chăm lo cho người có công, các đối tượng chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, quy mô kinh tế của Thái Bình còn thấp, thu nhập chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu: tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ còn hạn chế.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ 18, cần lưu ý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ vcác giải pháp chđạo, điu hành phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng về đất đai, con người, bờ bin, tài nguyên thiên nhiên để phát triển nhanh và bền vững, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển rng ngập mặn ven biển; rà soát, điều chỉnh b sung, nâng cao cht lượng các quy hoạch. Nghiên cứu các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và con người.

V phát triển nông nghiệp: chú trọng bsung, điều chỉnh chính sách và tập trung chỉ đạo đy mạnh việc tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó cần lưu ý đến yếu tố thị trường (nhu cu, giá cả, khả năng tiêu thụ...), ứng dụng khoa học và công nghệ, đẩy mạnh chăn nuôi quy mô lớn và chế biến sản phẩm chăn nuôi đi liền với kiểm soát, phòng chng dịch bệnh gia súc. Về phát triển công nghiệp: tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án trọng điểm, cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo môi trường hấp dẫn, thân thiện, thu hút được các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vào các dự án đầu tư có vốn lớn và công nghệ cao.

- Tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính đtạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cu lao động.

- Bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống tinh thn của nhân dân.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

II. VỀ MỘT S KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về tuyến đường bộ ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh trên địa bàn tỉnh Thái Bình: Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu chỉ tiêu kinh tế - tài chính của từng đoạn trên tuyến đường này; nếu khả thi thì đề xuất lập dự án, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP.

2. Về tuyến đường Thái Bình - Hà Nam giai đoạn 2: giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đưa vào quy hoạch, đề xuất nguồn vốn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về Khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình: Ủy ban nhân dân Tỉnh hoàn chỉnh đề án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để có cơ sở thu hút nhà đầu tư.

4. Về việc hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương năm 2014 hoặc cho ứng trước kế hoạch vốn năm 2015 để thanh toán cho dự án nâng cấp 30,5 km đê xung yếu đã hoàn thành từ tháng 6/2013: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối từ nguồn vốn kế hoạch trung hạn, đề xuất cho Tỉnh được ứng vốn để thực hiện theo quy định.

5. Về dự án nắn tuyến đê biển số 8 từ K26+700 đến K31+700 kết hợp giao thông huyện Thái Thụy: Ủy ban nhân dân Tỉnh lập và phê duyệt dự án, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đưa vào quy hoạch để làm cơ sở đầu tư.

6. Về vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình ng phó biến đổi khí hậu: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, căn cứ khả năng nguồn vốn, đề xuất hỗ trợ Tỉnh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Tỉnh rà soát lại quy hoạch lại sử dụng đất và phát triển kinh tế khu vực ven biển, dành diện tích đất, mặt nước ven biển để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia phát triển rừng phòng hộ ven biển.

7. Về bổ sung quy hoạch cảng cá tại Thụy Tân, Thái Thụy thay cho cảng cá Diêm Điền: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về dự án nâng cấp đường 39B nối thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy: Ủy ban nhân dân Tỉnh khn trương điều chỉnh lại quy mô dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về dự án Quốc lộ 37 nối quốc lộ 39, quốc lộ 37B (39B): Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định phương án hỗ trợ, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về đầu tư dự án cầu Thái Hà vượt sông Hồng: Đồng ý về nguyên tắc chuyển đi hình thức đầu tư dự án sang hình thức PPP. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp vào Danh mục dự án thí điểm đầu tư theo hình thức PPP, đề xuất tỷ lệ tham gia của ngân sách Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

11. Về dự án xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" tại Quảng trường Thái Bình: Ủy ban nhân dân Tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ duyệt và giao các cơ quan liên quan cân đối nguồn vốn.

12. Về Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường của tỉnh Thái Bình: Trước mắt, tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan liên quan kêu gọi các nhà đầu tư đthực hiện, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

13. Về dự án "Thử nghiệm công nghệ khí hóa than để khai thác than ngầm tại Thái Bình" của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiến hành khoan sâu thăm dò, đồng thời đy nhanh công tác điều tra cơ bản, xây dựng bản đồ địa chất. Sau đó, cùng Bộ Công Thương và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về địa điểm triển khai.

14. Về dự án Amoniac (NH3), công suất 200.000 tấn/năm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Giao Bộ Công Thương và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sớm nghiên cứu, xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, V.III(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu109/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 109/TB-VPCP kết quả kinh tế xã hội trong thời gian qua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 109/TB-VPCP kết quả kinh tế xã hội trong thời gian qua
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu109/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 109/TB-VPCP kết quả kinh tế xã hội trong thời gian qua

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 109/TB-VPCP kết quả kinh tế xã hội trong thời gian qua

              • 18/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực