Thông báo 115/TB-VPCP

Thông báo số 115/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 115/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2000

Hội nghị chuyên đề về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000 do Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì đã được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 09 và 10 tháng 8 năm 2000. Dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo của 28 Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các Tổng công ty 91, lãnh đạo ủy ban nhân dân 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã nghe báo cáo của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quỹ hỗ trợ phát triển và ý kiến phát biểu của lãnh đạo 14 Bộ, ngành, địa phương và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu kết luận Hội nghị và chỉ đạo thực hiện như sau :

1. Trong 10 năm 1991 - 2000, nhờ có chủ trương, chính sách, biện pháp và hình thức phù hợp, chúng ta đã huy động được khối lượng vốn khá lớn phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng của cả nước được tăng lên rõ rệt, làm thay đổi bộ mặt đất nước và góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Cơ cấu đầu tư bước đầu đã có sự chuyển dịch, tạo điều kiện tốt hơn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng có hiệu quả hơn, phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước.

Trong những năm gần đây, mặc dù vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng giảm, nhưng huy động cho đầu tư phát triển trong các năm qua vẫn liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước, điều đó chứng tỏ chủ trương phát huy nội lực của ta đã đạt được hiệu quả bước đầu. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới, cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát huy tối đa nội lực đất nước. Trong 10 năm tới chúng ta cần phấn đấu đạt được trình độ ở mức trung bình so với các nước trong khu vực và 10 năm tiếp theo phải đạt được mức trung bình so với các nước trên thế giới, đưa nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành nước công nghiệp phát triển. Đây là mục tiêu có tính lịch sử trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Để thực hiện được mục tiêu này, vấn đề có tính quyết định là phải tăng đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2000, tạo thuận lợi cho những năm tiếp theo, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ của mình, ngoài việc khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ, triển khai ngay một số công việc sau đây :

a) Những vấn đề về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành đang trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở đến việc thực hiện kế hoạch mà có thể sửa ngay thì các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan phải tiến hành sửa đổi, bổ sung trong quý III năm 2000.

Đối với những vướng mắc, tồn tại nhưng có liên quan đến các luật, pháp lệnh, nghị định ... các Bộ, ngành cần nhanh chóng nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý sửa đổi, bổ sung, trình cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

b) Các Bộ, ngành và địa phương rà soát lại danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc cơ quan mình quản lý, những công trình, dự án đến nay chưa đủ thủ tục thì đình hoãn việc khởi công mới, điều chuyển vốn cho những công trình, dự án cần thiết có đủ điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong năm 2000, sớm đưa các công trình, dự án đi vào hoạt động.

c) Bộ Tài chính cải tiến quy trình cấp phát vốn, giảm tối đa các thủ tục hành chính,tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc rút vốn.

d) Bộ Xây dựng rà soát lại các đơn giá, định mức, quy trình, quy phạm, đã ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các đơn giá, định mức, quy trình, quy phạm cho phù hợp với thực tế hiện nay.

đ) Tổng cục Địa chính rà soát những vướng mắc, tồn tại trong việc giao đất, cho thuê đất, đề xuất những giải pháp thực hiện.

e) Quỹ hỗ trợ phát triển chủ động tiếp xúc với các chủ đầu tư, phối hợp với Ngân hàng Đầu tư Phát triển và các Ngân hàng thương mại ký kết hợp đồng vay vốn, bảo lãnh và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

g) ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tập trung xử lý các vướng mắc về khâu giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân tái định cư.

h) Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ liên quan xem xét các vướng mắc trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; rà soát lại những tồn tại, vướng mắc trong Quy chế đấu thầu, chuẩn bị và trình pháp lệnh đấu thầu; nghiên cứu để sớm ban hành suất vốn đầu tư trong xây dựng cơ bản để làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương áp dụng.

i) Các Bộ, ngành và địa phương cần chủ động kiện toàn, tăng cường năng lực các Ban quản lý dự án, bố trí cán bộ có đủ năng lực, đủ phẩm chất làm việc, điều chuyển ngay những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công tác, không phù hợp với khả năng chuyên môn; thực hiện chế độ giao ban, báo cáo định kỳ về đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời đề xuất các kiến nghị, các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Hội nghị này được tổ chức với mục đích tìm ra những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000, từ đó bàn biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000; đồng thời đúc rút những kinh nghiệm tốt để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2001 và các năm tiếp theo.

Qua hai ngày làm việc, tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến đề cập và góp ý thẳng thắn về những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ cấp quản lý đến cấp thực hiện trong từng Bộ, ngành, địa phương; đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2000.

3. Hầu hết những kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương đã được lãnh đạo các cơ quan có liên quan giải đáp trực tiếp tại hội trường. Đối với những vấn đề chưa được giải đáp, đề nghị các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu xử lý và trả lời trực tiếp cho các Bộ, ngành và địa phương.

Đối với kiến nghị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Địa chính làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giải quyết dứt điểm vấn đề giao đất, cho thuê đất đối với các dự án còn vướng mắc và những tồn tại của dự án hồ Đá Đen.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai, thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KTTH (5b), Văn thư.

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu115/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2000
Ngày hiệu lực28/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 115/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 115/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu115/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành28/08/2000
        Ngày hiệu lực28/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 115/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 115/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000

              • 28/08/2000

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2000

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực