Thông báo 116/TB-VPCP

Thông báo 116/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 116/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Cơ chế một cửa ASEAN Cơ chế hải quan một cửa quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4 CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA.

Ngày 26 tháng 02 năm 2014, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ban Chỉ đạo và Lễ kết ni giai đoạn 1 Cổng thông tin một cửa quốc gia giữa các Bộ: Tài chính, Công Thương và Giao thông vận tải. Sau khi nghe Bộ Tài chính, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Tổng cục Hải quan) báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc đề ra tại phiên họp lần thứ 3 (tháng 8 năm 2013) và chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo: Cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện tốt hơn, tích cực hơn các công việc đã đề ra và đạt được nhiều kết quả như Báo cáo tổng hợp của Cơ quan thường trực đã nêu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn vưng mắc, do đây là việc mới triển khai thực hiện nước ta, có phạm vi rộng không chỉ trong nước mà sẽ kết nối với ASEAN và tiến tới kết nối với các nước, các khu vực khác trên thế giới, việc thực hiện không chỉ tiến hành ở từng cơ quan, đơn vị mà cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất giữa các cơ quan. Một số cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế về đầu tư, công nghệ thông tin chưa được hoàn thiện, phải xử lý tình thế.

2. Một số nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới:

Về chủ trương, quan điểm, trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng thì việc thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia không chỉ nhằm thực hiện cam kết quốc tế, mà còn nhằm thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra từ trong nước là đẩy mạnh cải cách thtục hành chính, tạo thuận lợi ngày càng tốt hơn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Việc chuẩn bị thực hiện tốt các bước đi ban đầu của Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia, trong đó có việc chính thức khai trương kết nối kỹ thuật giai đoạn 1 Cổng thông tin một cửa quốc gia hôm nay sẽ tạo tiền đề để triển khai các bước đi tiếp theo đạt kết quả, mục tiêu đề ra. Trong thời gian ti, một số công việc cần tập trung thực hiện như sau:

a) Cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ đề ra trong Báo cáo với mức độ cao, tích cực hơn.

b) Ngay sau Lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 1 Cổng thông tin một ca quc gia, các Bộ: Tài chính, Công Thương và Giao thông vận tải ban hành Quy chế quy định cụ thể quy trình, thủ tục, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đơn vị trong việc cung cấp, trao đổi, xử lý dữ liệu thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; chủ động xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm để triển khai kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia.

c) Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Cơ quan thường trực cần chuẩn bị tốt các công việc phục vụ kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đúng tiến độ, thời gian đã đ ra.

d) Đồng ý bổ sung Bộ Quốc phòng tham gia thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quc gia và việc kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia với tất cả các cảng biển, nghiên cứu mở rộng kết nối tiếp với các cửa khẩu đường bộ.

đ) Về vấn đề đối ngoại liên quan đến Cơ chế một cửa ASEAN:

- Việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý của Cơ chế một cửa ASEAN: Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan sớm hoàn thành xây dựng phương án đàm phán; các Bộ, ngành liên quan cử cán bộ tham gia Tổ đàm phán liên ngành do Bộ Tài chính chủ trì; Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp có ý kiến về mặt đối ngoại, pháp lý của Nghị định thư. Giao Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ ký Nghị định thư sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

- Về vấn đề đóng góp kinh phí vận hành hệ thống một cửa ASEAN, giao Bộ Tài chính xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

e) Về cơ chế tài chính đầu tư hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia:

- Giao Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục, thời hạn lập, xây dựng và duyệt kinh phí đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để các Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất thực hiện; đề xuất phương án xử lý kinh phí để triển khai những công việc trước mắt; thẩm định, phê duyệt kinh phí đầu tư chung của hệ thống theo quy định.

- Giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu hướng dẫn các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách đầu tư công nghệ thông tin và thẩm định, phê duyệt kỹ thuật và công nghệ dự án đầu tư, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn chung của hệ thống.

g) Cơ quan thường trực, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo có kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức liên quan về việc thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

h) Về những công việc khác triển khai thực hiện trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thống nhất với kiến nghị của Cơ quan thường trực nêu tại báo cáo.

3. Tại phiên họp này, các thành viên Ban Chđạo thuộc các Bộ: Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao vắng mặt không báo cáo lý do là trái quy định tại Khoản 5 Điều 5 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo (ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BCDASW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Chỉ đạo). Yêu cầu rút kinh nghiệm để không tái diễn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một ca ASEAN và Cơ chế hi quan một cửa quốc gia;
- Các Bộ: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Th thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, QHQT, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)
.S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu116/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 116/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Cơ chế một cửa ASEAN Cơ chế hải quan một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 116/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Cơ chế một cửa ASEAN Cơ chế hải quan một cửa quốc gia
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu116/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 116/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Cơ chế một cửa ASEAN Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 116/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Cơ chế một cửa ASEAN Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

              • 21/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực