Thông báo 117/TB-VPCP

Thông báo 117/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 117/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ủy ban Quốc gia; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Luật trẻ em năm 2017 - 2018, kế hoạch của Ủy ban Quốc gia năm 2019 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp trong triển khai thực hiện của tất cả các bộ, ngành và địa phương. Năm 2018 có sự chuyển biến tích cực trong việc bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Các thành viên Ủy ban Quốc gia thống nhất với nội dung kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch công tác năm 2019.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia, hoàn thiện và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ký Báo cáo kết quả công tác năm 2018, ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Ủy ban Quốc gia, trong đó tập trung một số nội dung sau đây:

a) Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách bảo đảm quyền trẻ em phù hợp với quy định của Luật trẻ em; tăng cường thực hiện các chính sách đã ban hành; phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em; phân công cơ quan, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, thông tin khi xảy ra vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân và trẻ em về các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp đến gia đình, cộng đồng, trường học và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trực tuyến;

- Chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn việc thành lập và hoạt động nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công an xã, Đoàn thanh niên xã, Hội phụ nữ xã, nhân viên y tế thôn bản, nhân viên Hội chữ thập đỏ xã (nếu có); hình thành mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em gồm các thành viên thuộc nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã và các thành viên tự nguyện;

- Tổ chức một số hội thảo chuyên đề về công tác bảo vệ trẻ em và các hoạt động kỷ niệm 30 năm ra đời Công ước của Liên hp quốc về quyền trẻ em; nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về quyền trẻ em của Liên hợp quốc;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, các thành viên Ủy ban Quốc gia xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành của Ủy ban Quốc gia tại một số bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quyền trẻ em, nhất là phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em và an toàn thực phẩm cho trẻ em. Đôn đốc việc kiểm tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương rà soát tất cả cơ sở giáo dục mầm non, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, yêu cầu có biện pháp quản lý, giám sát, công khai hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

d) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về xác định mức độ tổn hại về sức khỏe tâm thần đối với trẻ em bị xâm hại; xác định mức độ khuyết tật đối với nhóm trẻ em mắc hội chứng rối nhiễu phổ tự kỷ làm căn cứ xử lý về tư pháp và xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp.

đ) Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao khẩn trương đẩy mạnh việc tập huấn phương pháp nghiệp vụ điều tra, truy t, xét xử thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên.

e) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng các công cụ kết nối mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em trong khung khổ Đề án Tri thức Việt số hóa.

g) Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương kiểm soát, phát hiện và xử lý việc quảng bá, mua bán, lôi kéo thiếu niên, học sinh sử dụng ma túy, các chất hướng thần, nhất là qua mạng xã hội;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường tuyên truyền về tác hại của các chất ma túy, chất hướng thần, nhất là đối với thiếu niên, học sinh.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em (văn bản số 324/TB-VPVP ngày 29 tháng 8 năm 2018 và văn bản số 1123/UBQGTE ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em).

- Ưu tiên bố trí nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

- Thông tin kịp thời, đầy đủ cho các đơn vị thông tin truyền thông về các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ban ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Văn phòng Trung ương Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Y t
ế, Công an, Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Các thành viên
UBQG về trẻ em;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cơ quan giúp việc
UBQG (Cục Trẻ em);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2)PL
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu117/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực02/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 117/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 117/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu117/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực02/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 117/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 117/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em

             • 02/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực