Thông báo 117/TB-VPCP

Thông báo 117/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 117/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Đồng Nai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 14 tháng 3 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai; khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp địa phương và địa bàn dự kiến đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, sau khi nghe Lãnh đạo Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích đã đạt được trong năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Đồng Nai: Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh tăng 11,5%; trong đó: công nghiệp, xây dựng tăng 11,6%; dịch vụ tăng 14,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp, xây dựng chiếm 56,9%; dịch vụ chiếm 36,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 92% kế hoạch, tăng 9,4%; kim ngạch nhập khẩu tăng 6,4%. Tổng thu ngân sách đạt 101% dự toán và tăng 14%. Tạo việc làm mới cho 92.294 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Có được những thành tựu trên là nhờ Tỉnh đã làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được tăng cường; đi đầu trong hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định và phát triển; chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng và đạt hiệu quả cao; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tốt, phấn đấu đạt tiêu chí cao hơn các địa phương khác.

Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn còn một số mặt hạn chế cần sớm khắc phục: chất lượng công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đi sống nhân dân các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà Tnh đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và đến năm 2015 của cả nước mà Đảng, Quốc hội đã đề ra; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chđạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, với mục tiêu quan trọng nhất là ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà trước hết là đơn giản hóa các thủ tục thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

2. Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả. Mở rộng và tìm thị trường xuất khẩu mới cho các sản phẩm của địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước và các cam kết quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm, trước hết là với các cơ sở chế biến. Kịp thời có giải pháp tích cực khi có biến động giá, nhm n định thị trường, giá cả. Đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, trong đó chống nhập lậu thuốc lá đi đôi với thực hiện lộ trình điều chỉnh giá bán thuốc lá sản xuất trong nước theo quy định.

3. Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển mạnh theo chiều sâu, từ công nghệ cũ với hàm lượng giá trị gia tăng thấp sang công nghệ mới và giá trị gia tăng cao; với mục tiêu tập trung nhất thể hiện ở năng suất lao động, hàm lượng giá trị gia tăng cao của mỗi sản phẩm và cả nền kinh tế. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế của Tỉnh.

4. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; kết hợp đồng bộ giữa đầu tư các dự án lớn của Trung ương trên địa bàn với quan tâm đầu tư kết cấu htầng kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo sự đồng bộ giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao mức sống của người dân. Đẩy mnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển những ngành có điều kiện sản xuất tập trung, có năng suất, hiệu quả cao.

Cần tạo điều kiện thuận lợi cho một số doanh nghiệp nòng cốt của địa phương phát triển nhanh và bền vững bằng đầu tư khoa học công nghệ cao, bằng đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp và xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh tiên tiến. Tnh cần chủ động thực hiện ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư vào Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico theo chỉ đạo của Thtướng Chính phủ; trong đó giúp doanh nghiệp ưu tiên tìm các đối tác có tiềm năng, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi tốt hơn để hấp dẫn đối tác đầu tư; khuyến khích người dân đóng góp đất vào dự án sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, công nghệ hiện đại và hưởng ctức từ doanh nghiệp; lựa chọn hình thức hợp đồng kinh tế thích hợp để gắn kết, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư xây dựng nhà xã hội, trong đó có nhà ở cho sinh viên bằng cơ chế ưu đãi hợp lý và các quy định về hoạt động cho thuê nhà, đảm bảo chất lượng nhà và giá thuê nhà hợp lý; những vấn đề vượt thẩm quyền, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Đồng Nai phải là địa phương đi đầu trong công tác cải cách hành chính, phải coi đây là giải pháp, là ưu đãi quan trọng nht đ thu hút đu tư, khuyến khích phát trin đối với mọi thành phn kinh tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu giảm tai nạn giao thông.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đề ngh tăng tỷ lệ điều tiết từ nguồn thu nội địa để lại cho Tnh trong giai đoạn 2016 - 2020; trước mắt, được để lại 100% nguồn vượt thu thuế xuất nhp khẩu và đề nghị tăng mức dư nợ vay vốn đầu tư xây dựng: Giao Bộ Tài chính căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước, xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về ưu đãi đầu tư cho các phân khu công nghiệp hỗ trợ của Tnh: Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3776/VPCP-KTN ngày 13 tháng 4 năm 2012. Giao Bộ Kế hoạch và Đu tư hướng dẫn Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Về vốn xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ các dự án đầu tư do Bộ, ngành Trung ương quyết định đầu tư trên địa bàn Tỉnh: Tnh và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thtướng Chính phủ tại Công văn số 11012/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 12 năm 2013.

4. Về đề nghị bố trí vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án sân bay quốc tế Long Thành: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phtại Công văn số 1496/VPCP-KTN ngày 07 tháng 3 năm 2014 về việc hoàn thiện báo cáo đầu tư Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau khi Dự án được Quốc hội cho chủ trương đầu tư, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, trong đó có phương án bố trí vốn cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về đề nghbố trí bổ sung 452 tỷ đồng cho Tỉnh hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai: giao Bộ Giao thông vận tải tổng hợp nhu cầu bố trí bổ sung vốn đối ứng cho Dự án theo tiến độ thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án cho ứng trước vốn đối ứng kế hoạch năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về giá thuê đất đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 2006: Bộ Tài chính làm việc với Tỉnh, đề xut phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

n phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu117/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 117/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 117/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Đồng Nai
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu117/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 117/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 117/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Đồng Nai

           • 21/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực