Thông báo 119/TB-VPCP

Thông báo 119/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 119/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954-07/5/2014)

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Tchức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cấp quốc gia.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia và các cơ quan liên quan gồm: Văn phòng Trung ương Đng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Ủy ban dân tộc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đin Biên.

Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trc Ban Tổ chức cấp quốc gia), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện lịch sử có tầm vóc và ý nghĩa trọng đại của cách mạng Việt Nam. Việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm khơi dậy truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với quy mô cấp quốc gia để khẳng định ý chí quyết tâm và sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Do vậy công tác tchức các hoạt động kỷ niệm cần bảo đảm tuyệt đối an toàn, trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm.

Hoan nghênh các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Điện Biên thời gian qua đã tập trung triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ, công việc được giao. Để chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện những công việc sau:

1. Về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Chương trình Mít tinh, diễu binh diễu hành:

a) Các Ban, Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục chủ động trin khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2013 và Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Tchức cấp quốc gia) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan chđộng bàn bạc thống nhất, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình trin khai, báo cáo Thủ tướng Chính phnhững vấn đề vượt quá thẩm quyền.

b) Việc điều chỉnh thi gian tổ chức Hội nghị "Liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bc và gặp gỡ Ngoại giao đoàn", dự kiến vào ngày 06 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến kết luận tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hin, trong đó lưu ý cân đi lịch tchức các hoạt động kỷ niệm từ nay đến hết ngày 07 tháng 5 năm 2014 và phù hợp với cơ sở vật chất sẵn có trên địa bàn. Trường hợp, phát sinh khó khăn, vướng mắc không bảo đảm điều kiện tổ chức tt Hội nghị trên vào ngày 06 tháng 5 năm 2014, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem xét, quyết định.

c) Về khối diễu hành của các dân tộc 06 tnh Tây Bắc: Đề nghị thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đi và thống nhất với tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm đầy đủ lực lượng đại diện cho các tỉnh Tây Bắc trong dịp này.

d) Đồng ý bổ sung 01 khối Nữ dân quân Củ Chi (đại diện cho lực lượng các tnh phía Nam) tham gia diễu binh, diễu hành. Giao Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Ủy ban nhân dân thành ph HChí Minh tổ chức thực hiện, trên tinh thần bảo đảm chất lượng, tiến độ đồng bộ với các khối diễu binh, diễu hành khác.

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm; bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

3. Về công tác tuyên truyền:

a) Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các địa phương và cơ quan liên quan cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Trung tâm báo chí phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm. Người phát ngôn do Trung tâm báo chí cử.

4. Việc mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Ban Bí thư, xếp lịch Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu tại Lkỷ niệm và Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kniệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

5. Một số nhiệm vụ khác:

a) Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tối ngày 06 tháng 5 năm 2014 tại Điện Biên, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

b) Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là Lễ kỷ niệm.

c) Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nghiên cứu tăng chuyến bay phục vụ các đại biểu, khách mời tham dự Lễ kỷ niệm, phù hợp với khả năng tiếp nhận khách du lịch của các khách sạn trên địa bàn.

6. Về kinh phí tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ phát sinh: Các Ban, Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước mắt, để bảo đảm kinh phí tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tài chính tạm ứng 80% kinh phí sau khi đã thẩm định để các Ban, Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Th tướng CP (để b/c);
- Các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia;
- Các cơ quan có thành viên Ban Tổ chức;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- UBND thành ph Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh: Điện Biên, Hòa Bình;
- Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
- Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).NTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu119/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 119/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 119/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu119/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 119/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 119/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

           • 21/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực