Điều ước quốc tế 12/2017/TB-LPQT

Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2016, 2017 giữa Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác Việt Nam Lào


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

1. Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ký tại Viên-chăn ngày 27 tháng 12 năm 2015, chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2017.

2. Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2017, ký tại Hà Nội ngày 08 tháng 02 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 08 tháng 02 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Thỏa thuận theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Lê Thị Tuyết Mai

 

THỎA THUẬN VỀ KẾ HOẠCH HỢP TÁC

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NĂM 2017

Căn cứ Hiệp định về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa n chủ nhân dân Lào giai đoạn 2016-2020, ký ngày 27 tháng 12 năm 2015, tại Th đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân ch nhân dân Lào;

Căn c Biên bản thỏa thuận năm 2017 giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào;

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (sau đây gọi tắt là hai Bên) thỏa thuận những nội dung hợp tác chính năm 2017 như sau:

ĐIỀU 1

Hợp tác về chính trị, ngoại giao

1. Hai Bên tp trung triển khai thực hiện tốt nội dung tuyên bố chung và các thỏa thuận cấp nhà nước; tiếp tục cng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác; tăng cường hợp tác trao đi thông tin, tham vấn, ng hộ lẫn nhau trong khuôn kh Cộng đồng ASEAN và các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương, khu vực và quốc tế.

2. Hai Bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị và trao đổi đoàn cấp cao của hai nước với nhiều hình thức; đy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác có hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương kết nghĩa, đặc biệt các địa phương giáp biên của hai bên.

3. Hai Bên tiếp tục tuyên truyền ph biến, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc bit và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, tới người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

4. Hai Bên triển khai thực hiện có hiệu quả Bản điều chỉnh Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Lào tại hai tnh Ha Phăn và Xiêng Khoảng đến năm 2020.

5. Hai Bên phối hợp, giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quan hệ hai nước, trên tinh thần mối quan hệ hữu nghị truyền thng, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nước này cư trú, làm ăn hợp pháp ở nước kia; quan tâm giải quyết các trường hợp công dân Việt Nam muốn nhập quốc tịch Lào và công dân Lào muốn nhập quốc tịch Việt Nam; thực hiện tốt Hiệp đnh về kiều dân giữa hai nước.

6. Hai Bên phối hợp tổ chức tốt các sự kiện nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

ĐIỀU 2

Hợp tác về quốc phòng, an ninh

1. Hai Bên khẩn trương hoàn thành các thủ tục đối nội, đi ngoi để triển khai, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên gii Việt Nam-Lào, Nghị định thư v đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

2. Hai Bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ trong việc đảm bảo an ninh, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ổn định, phát triển toàn diện; đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, chống phá, chia rẽ mối quan hệ giữa hai nước. Hai Bên phấn đấu hoàn thành hai dự án hợp tác phát triển trọng điểm (Bản, cụm bản phát triển) ở khu vực biên giới Lào-Việt Nam để bàn giao và hoàn thành tổng kết đánh giá việc xây dựng 15 cụm Bản phát triển toàn diện trong năm 2017 và trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian ti cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, phối hợp làm tt công tác duy tu, bảo dưỡng, củng cố và phát huy vai trò của các dự án đã hoàn thành.

3. Hai Bên tăng cường tổ chức tuần tra chung, kiểm tra giám sát tại các cửa khẩu; trao đi kinh nghim trong cộng tác xây dựng lực lượng, huấn luyện diễn tập phòng thủ, phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị Quân đi hai nước tại khu vực giáp biên trong công tác quản lý và bảo vệ an ninh biên giới; phòng chng tội phạm xuyên quốc gia; ngăn chặn và xử lí việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép, nạn buôn lậu, vận chuyển ma túy, mua bán người và những vn đ tiêu cực khác nảy sinh lại địa bàn biên giới hai nước.

4. Hai Bên thúc đẩy việc đàm phán, ký kết về Hiệp định bảo vệ tin mật; Hiệp định dn độ; Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước.

5. Hai Bên tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đ người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, đảm bảo việc thực hiện hiệu quả Thỏa thuận, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

6. Hai Bên phi hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến thăm và làm việc ln nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước; các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

7. Hai Bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm và quy tập hài cốt chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; hoàn thành và đưa vào sử dụng Tượng đài “Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” lại tnh Xay-sổm-bun, Lào.

ĐIỀU 3

Hợp tác kinh tế

1. Đầu tư:

a. Hai Bên phối hợp thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Lào và đầu tư của doanh nghiệp Lào vào Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào những vùng khó khăn của Lào; có chính sách hỗ trợ thiết thực trên tinh thn quan hệ đặc biệt giữa hai nước đối với các doanh nghiệp đang tạm thời gặp khó khăn;

b. Hai Bên phối hợp tổ chức một Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào tại Lào trong năm 2017; tiếp tục tổ chc các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo Chính ph Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

c. Hai Bên phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; đẩy nhanh việc thực hiện các Hiệp định đầu tư đã được ký kết; tuyên truyền hướng dẫn những quy định, quy chế, luật pháp liên quan đến đầu tư của Việt Nam và Lào; tiếp tục cập nhật, đi chiếu, trao đi số liu đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam lại Lào.

d. Phía Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa để phía Lào xây dựng kho ngoại quan và đường ng dẫn dầu từ cng Hòn La sang Khăm Muộn; hai Bên khẩn trương hoàn tất thủ tục để Ký kết Hiệp định về dự án này trong năm 2017.

e. Hai Bên phối hợp xây dựng và thống nhất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án Muối mỏ Kali tỉnh Khăm-muộn; khắc phục triệt để sự cố thủy điện Xê-ka-mản 3.

f. Giao hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước ch trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ Lào các giải pháp về ci cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Lào, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam.

2. Thương mại:

a. Hai Bên phấn đu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng 10% so với năm 2016.

b. Hai Bên phối hợp triển khai có hiệu quả nội dung Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 03 tháng 3 năm 2015 và Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 27 tháng 6 năm 2015; tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung của hai Hiệp định nói trên đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

c. Hai bên hoàn thành trong năm 2017 việc ký Hiệp định (hoặc Nghị định thư) về việc sửa đổi bổ sung Hiệp định về quá cảnh hàng hóa Việt Nam-Lào ký ngày 13 tháng 3 năm 2009.

d. Hai Bên triển khai các biện pháp đẩy mạnh hợp tác thương mại, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Lào, đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các trung tâm thương mại tại Lào; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thương hiệu tại thị trường Lào.

e. Hai Bên phối hợp nghiên cứu và xây dựng Đề án Tổng thể phát triển Thương mại Việt Nam-Lào giai đoạn 10 năm (2017-2026).

f. Hai bên hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong Quý IV năm 2017.

g. Hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng và hoàn thành, đưa vào hoạt động Trang thông tin kinh tế - thương mại giữa Bộ Công thương hai nước.

3. Hợp tác giao thông vận tải:

a. Hai Bên tiếp tục tập trung thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong Iĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh việc chuẩn bị dự án Tuyến đường cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn; nghiên cứu xây dựng và nâng cấp tuyến đường kết ni hành lang kinh tế Đông-Tây và kết nối với khu vực trong dự án phát triển giao thông vận tải trong các nước ASEAN và GMS.

b. Hai Bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm nguồn vốn triển khai các dự án giao thông quan trọng, mang tính chiến lược sự phát triển của hai nước; đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn. Đối với dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, hai bên nhất trí giao Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan của hai nước nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ hai nước quyết định triển khai các bước tiếp theo của dự án, bao gm: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tìm kiếm, kêu gọi các nguồn tài chính tài trợ cho dự án.

c. Phía Việt Nam nhất trí tạo điều kiện thuận lợi đ Lào xuất, nhập khẩu hàng hóa qua tất cả các cảng biển của Việt Nam;

Chính phủ Việt Nam ủng hộ Lào thành lập Công ty 100% vốn của Lào hoặc góp vốn với phía Việt Nam đầu tư phát triển một số bến cảng tại cng Vũng Áng phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam với thời hạn là 70 năm và có thể tiếp tục gia hạn thêm theo sự đng ý của phía Việt Nam. Phía Lào đề xuất được đầu tư tại các bến cảng 1, 2, 3 cảng Vũng Áng tnh Hà Tĩnh.

Giao Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, Bộ Công chính Vận tải Lào, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp cùng các Bộ, ngành và địa phương liên quan của hai bên thống nhất phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước xem xét quyết định.

d. Về tuyến đường Phu-thịt-Phờng đi Na-xon:

Giao Bộ Tài chính hai nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hai bên trao đổi thống nhất phương án theo hướng Chính phủ Lào vay vốn từ các Ngân hàng thương mại Việt Nam để thực hiện dự án, Chính phủ Việt Nam cấp bù chênh lệch lãi suất, phù hợp với khả năng ngân sách của mỗi nước, trình hai Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

e. Hai Bên tiếp tục rà soát, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Xa Vn để nghiên cứu khả năng nhân rộng mô hình này tới các cặp cửa khẩu quốc tế khác theo tinh thần Hiệp định GMS.

4. Trong lĩnh vực công nghiệp:

a. Hai Bên phối hợp triển khai có hiệu quả Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về phát triển các dự án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa hai nước đếnm 2030 ký ngày 05 tháng 10 năm 2016; Tiếp tục xây dựng phương án đàm phán và tiến ti ký kết các văn kiện nhằm cụ thể hóa Biên bản này, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

b. Hai Bên tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc đ thúc đy tiến độ các dự án thủy điện, khoáng sn.

c. Liên quan đến dự án thủy điện Mỹ Lý Nậm Mô 1, hai bên thống nhất yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội của dự án đối với phần dự án trên lãnh thổ Lào, báo cáo Chính phủ hai nước xem xét, quyết định việc ký Hiệp định giữa hai Chính phủ về Hợp tác phát triển dự án thủy điện Mỹ Lý Nậm Mô 1.

5. Hợp tác nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn:

a. Hai Bên thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án hợp tác về phân vùng nông nghiệp, quy hoạch phát triển nông thôn mới, thủy lợi, khuyến nông tại hai tỉnh Ha Phăn và Xiêng Khoảng.

b. Hai Bên tiếp tục tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyn giao công nghệ, tư vấn trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng, triển khai các kế hoạch hợp tác, đào tạo và trao đi kinh nghiệm trong việc qun lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn việc chặt phá rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, kiểm dịch động thực vật, thủy sản, thủy lợi và khuyến nông.

c. Hai bên thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6. Hợp tác về tài nguyên và môi trường:

a. Hai Bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan đ quản lý, sử dụng bn vững và có hiệu quả nguồn nước, tài nguyên nước sông Mê Công, đảm bo hài hòa lợi ích của các nước trong lưu vực sông Mê Công; đồng thời, có cơ chế phối hợp giữa hai Bên và các bên liên quan để kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tác động.

b. Hai Bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực địa chất và khoáng sản, tài nguyên, môi trường triển khai việc điều tra khoáng sn và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000 vùng Bô-ly-khăm-xay-Xay-sổm-bun.

7. Hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ:

a. Hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa hai nước tập trung vào các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, địa chất khoáng sản, năng lượng tái tạo và vật liệu mới, tiêu chun chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ.

b. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác tăng cường năng lực quản lý, xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ cho Bộ Khoa học công nghệ và Viện Khoa học Quốc gia Lào.

ĐIỀU 4

Hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Hai Bên tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung các sản phẩm của công trình lch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các trường học ca hai nước; tiếp tục đi mới, thống nhất quản lý các loại hình đào tạo học sinh Lào tại Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

2. Chính phủ Việt Nam dành 1000 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam theo chương trình đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn (bao gồm cả số ch tiêu dành cho quốc phòng, an ninh; 40 con em Việt kiều ở Lào và 10 suất do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chủ t phi hp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tuyển chọn).

Năm 2017, hai Bên thống nhất b sung 246 chỉ tiêu bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức của Lào.

Phân bổ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, học sinh Lào tại các cơ sở đào to Việt Nam năm 2017 được ghi tại Phụ lục số 1 kèm theo Hiệp đnh này.

3. Chính phủ Lào dành 60 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Việt Nam sang học tập tại Lào theo các chương trình đại học, cao học và bồi dưỡng ngn hạn;

4. Hai Bên tiếp tục thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt tại Lào; khuyến khích cán bộ Lào học tiếng Việt và cán bộ Việt Nam học tiếng Lào; khuyến khích các địa phương có chung đường biên giới và các địa phương kết nghĩa tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tập huấn nghiệp vụ và đào tạo ngôn ngữ để phục vụ yêu cầu công tác.

5. Hai Bên tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án “Thí điểm dạy học song ngữ Việt Nam-Lào trong trường Nguyễn Du, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào giai đoạn 2014-2020” và Đề án. “Biên soạn chương trình dạy tiếng Việt và bộ sách giáo khoa tiếng Việt (thực nghiệm) từ lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh Lào tại Lào”; xem xét việc tăng học bổng cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam học tập tại Lào trong năm 2017.

6. Hai Bên trao đi thống nhất để ký Nghị định thư hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2017-2021 thay thế Nghị định thư hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2012-2017 sẽ hết hiệu lực vào ngày 09 tháng 02 năm 2017.

7. Chính phủ Việt Nam tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào; hỗ trợ kinh phí để đào tạo dự bị tiếng Việt 04 tháng tại Lào cho sinh viên Lào trước khi sang Việt Nam.

ĐIỀU 5

Hợp tác trong các lĩnh vực khác

1. Hai Bên phối hp hoàn thành việc xác định địa điểm xây dựng công trình Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Viêng Chăn; chuẩn b tt các chương trình văn hóa nghệ thuật, các hoạt động xúc tiến du lịch, các chương trình giao hữu th thao, thông tn báo chí, phát thanh truyền hình nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Hai bên phối hợp tổ chức đồng thời “Nhng ngày văn hóa du lịch Việt Nam tại Lào” và ‘‘Những ngày văn hóa du lịch Lào tại Việt Nam”.

2. Hai Bên tiếp tục khuyến khích các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương và các doanh nghiệp hai Bên giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực mà hai Bên có thế mạnh; phía Việt Nam tiếp tục dành sự hỗ trợ tối đa trong khả năng của mình cho các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương của Lào.

3. Hai Bên tiếp tục thúc đẩy hp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, tích cực triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 3; nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào ký ngày 06/7/1998. ng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ pháp luật và tư pháp của hai Bên; đy nhanh tiến độ triển khai Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào”.

4. ng cường hiệu quả thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động Việt Ham sang làm việc tại Lào và người lao động Lào sang làm việc tại Việt Nam trên tinh thần quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

5. Hai bên tiếp tục thúc đẩy tăng cường, hợp tác trong các lĩnh vực: lao động, việc làm, dạy nghề, người có công, gim nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em và đào tạo cán bộ.

6. Hai bên tiếp tục hợp tác trao đi chia sẻ kinh nghiệm về chính sách quản lý bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, thúc đẩy xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực Công nghệ thông tin Truyền thông, phát triển hạ tầng thông tin, phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông nhằm thúc đy các lĩnh vực hợp tác liên quan khác.

ĐIỀU 6

Vốn viện trợ không hoàn Iại

1. Hai Bên thống nhất số kinh phí viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào năm 2017 là 850 tỷ đồng, được phân bổ tại Phụ lục s 2 kèm theo Thỏa thuận này, trong đó:

a. Kinh phí năm 2017 là 560 tỷ đồng.

b. Kinh phí năm 2016 chuyn sang thực hiện trong năm 2017 là 290 tỷ đồng.

2. Hai Bên thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra các dự án sử dụng vốn vin trợ nhằm đôn đốc việc thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; phối hợp kiểm tra, đánh giá hiện trạng các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, xác định các công trình cấp thiết phải khắc phục, sửa chữa. Giao hai Chủ tịch Ủy ban hai nước đề xuất phương án duy tu bảo dưỡng các dự án đã đưa vào sử dụng nhưng hiện xuống cấp, trình hai Thủ tướng hai nước quyết định.

3. Hai Bên phối hợp đổi mới cơ chế, cách làm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào, tránh dàn trải, điều chỉnh danh mục các dự án theo hướng dành ưu tiên tập trung triển khai các dự án tại tnh Hủa-phăn, Xiêng-khoảng và một số dự án trọng điểm cần thiết cho tỉnh Xay-xổm-bun.

ĐIỀU 7

Hiệu lực, sửa đổi, bổ sung

1. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác song phương giữa hai Chính phủ hai nước năm tiếp theo có hiệu lực.

2. Trong thời gian thực hiện, Thỏa thuận này có thể được bổ sung, sửa đổi theo sự thỏa thuận bằng văn bản của hai Bên. Những sửa đổi bổ sung là bộ phận không tách rời của Thỏa thuận và có hiệu lực theo thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này.

Làm tại Thủ đô Hà Nội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 08 tháng 02 năm 2017 thành hai (02) bản bằng tiếng Việt và tiếng Lào, các văn bản đều có giá trị như nhau, mỗi bên giữa một (01) bản./.

 

TM. CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TM. CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN
LÀO
Xu-Phăn Keo-Mi-Xay
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Phụ lục số 1

Kế hoạch Đào tạo và Bồi dưỡng Cán hộ, Học sinh, Sinh viên Lào tại Việt Nam năm 2017

Đơn v tính: triệu VNĐ

T/T

Lĩnh vực

Số lượng

Dài hạn

Ngắn hạn

Thời gian

ĐH

Cao học

Tiến sỹ

Số lượng

Cán bộ

1

Lĩnh vực Chính trị-hành chính

290

60

30

10

190

 

 

1.1

Tổ chức TW

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác Chính trị

 

20

20

8

20

Cán bộ

5 tháng

 

Hành chính

 

20

10

2

20

Cán bộ

2 tháng

 

Công tác Tổ chức

 

20

 

 

15

Cán bộ

3 tháng

 

Công tác tuyên huấn

 

 

 

 

15

Cán bộ

3 tháng

 

Giảng viên chính trị

 

 

 

 

15

Cán bộ

3 tháng

 

Công tác phụ nữ

 

 

 

 

15

Cán bộ

2 tháng

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra

 

 

 

 

20

Cán bộ

3 tháng

 

Công tác Ban đối ngoại

 

 

 

 

20

Cán bộ

2 tháng

 

Công tác Mặt trận Tổ Quốc

 

 

 

 

15

Cán bộ

2 tháng

 

Công tác công đoàn

 

 

 

 

15

Cán bộ

2 tháng

 

Bồi dưỡng công tác dân tộc

 

 

 

 

20

Cán bộ

3 tháng

2

Lĩnh vực An ninh-Quốc phòng

224

190

25

9

0

 

 

 

An ninh

 

90

10

4

 

 

 

 

Quốc phòng

 

100

15

5

 

 

 

3

Giáo dục và thể thao

123

4

71

8

40

Cán bộ

3 tháng

3.1

Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán học (GV)

 

 

3

2

 

 

 

 

Vật lý (GV)

 

 

4

1

 

 

 

 

Hóa học (GV)

 

 

3

1

 

 

 

 

Sinh học (GV)

 

 

4

 

 

 

 

 

Tin học (GV)

 

 

5

 

 

 

 

 

Quản lý Giáo dục (GV)

 

 

3

1

 

 

 

 

Giáo dục Thể chất (GV)

 

 

3

 

 

 

 

 

Luật (GV)

 

 

4

 

 

 

 

 

Lâm nghiệp (GV)

 

 

3

 

 

 

 

 

Nông nghiệp (GV)

 

 

2

 

 

 

 

 

Thú y (GV)

 

 

3

 

 

 

 

 

Xây dựng (GV)

 

 

2

 

 

 

 

 

Môi trường (GV)

 

 

3

1

 

 

 

 

Thủy lợi (GV)

 

 

3

1

 

 

 

 

Giao thông - vận tải (GV)

 

 

3

1

 

 

 

 

Điện (GV)

 

 

3

 

 

 

 

 

Cơ khí (GV)

 

 

2

 

 

 

 

 

Điện tử (GV)

 

 

2

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ - Văn hóa (GV)

 

 

3

 

 

 

 

 

Thể dục thể chất - Quốc phòng

 

 

4

 

 

 

 

 

Quản lý nguồn nhân lực

 

 

4

 

 

 

 

 

Tập huấn giáo viên khoa học tự nhiên

 

 

 

 

40

Cán bộ

3 tháng

3.2

Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý thể dục thể thao

 

 

1

 

 

 

 

 

Khoa học thể dục thể thao

 

2

2

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

2

 

 

 

 

 

Y học thể dục thể thao

 

2

 

 

 

 

 

4

Mỹ thuật và nhân văn

33

3

10

0

20

 

 

4.1

Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

Điêu khắc

 

1

1

 

 

 

 

 

Hội họa

 

 

2

 

 

 

 

 

Gèm

 

 

1

 

 

 

 

 

Thiết kế công nghiệp

 

 

1

 

 

 

 

 

Văn hóa và du lịch

 

 

1

 

 

 

 

 

xiếc

 

15

 

 

 

 

 

 

Nhạc

 

15

 

 

 

 

 

4.2

Nhân văn

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôn giáo học

 

1

 

 

 

 

 

 

Dân tộc học

 

1

2

 

 

 

 

 

Quản lý (văn hóa)

 

 

2

 

 

 

 

 

Công tác tôn giáo

 

 

 

 

20

Cán bộ

2 tháng

5

Khoa học xã hội, thông tin, báo chí

124

8

15

0

101

 

 

5.1

Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa, dân tộc

 

2

1

 

 

 

 

 

Báo chí học

 

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế

 

 

2

 

 

 

 

 

Kế hoạch phát triển

 

 

2

 

 

 

 

 

Kinh tế đầu tư

 

 

2

 

 

 

 

 

Công tác thống kê

 

 

 

 

20

Cán bộ

2 tháng

 

Công tác Thanh tra, Thẩm định và giám sát

 

 

 

 

20

Cán bộ

2 tháng

 

Thực tập tại Đài phát thanh VN

 

 

 

 

1

Cán bộ

8 tháng

 

Phân tích và dự báo việc lập kế hoạch phát triển KT-XT

 

 

 

 

20

Cán bộ

2 tháng

 

Nghiệp vụ quản lý các dự án đầu tư công

 

 

 

 

20

Cán bộ

2 tháng

5.2

Tin tức

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất bản

 

2

1

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

2

 

 

 

 

 

Kỹ thuật truyền thông

 

 

2

 

 

 

 

 

Báo chí học

 

 

1

 

 

 

 

 

Lưu trữ

 

2

1

 

 

 

 

 

Thư viện

 

2

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật truyền dẫn PT & TH

 

 

 

 

20

Cán bộ

3 tháng

6

Quản trị kinh doanh và Luật

101

12

23

6

60

 

 

6.1

Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh và kinh tế phân tích

 

 

1

1

 

 

 

 

Kế toán - kiểm toán

 

2

2

 

 

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

1

2

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

 

2

2

 

 

 

 

 

Kinh doanh chứng khoán

 

1

2

 

 

 

 

 

Nghiệp vụ Kiểm toán Nhà nước

 

2

1

 

20

Cán bộ

3 tháng

6.2

Luật

 

 

 

 

 

 

 

 

Tội phạm học và điều tra tội phạm

 

 

2

 

 

 

 

 

Luật hành chính

 

2

2

2

 

 

 

 

Luật thương mại

 

1

3

1

 

 

 

 

Luật kinh tế

 

1

3

2

 

 

 

 

Quan hệ quốc tế

 

 

3

 

 

 

 

 

Nghiệp vụ kiểm sát

 

 

 

 

20

Cán bộ

3 tháng

 

Công tác Nội vụ

 

 

 

 

20

Cán bộ

3 tháng

7

Công nghệ thông tin và truyền thông

13

5

7

1

 

 

 

 

Khoa học máy tính

 

1

3

 

 

 

 

 

Kỹ thuật viễn thông

 

2

2

 

 

 

 

 

IT

 

2

2

1

 

 

 

8

Kỹ thuật sản xuất và công thương

37

6

30

1

 

 

 

8.1

Công nghệ và công thương

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương mại quốc tế

 

 

2

 

 

 

 

 

Thương mại

 

 

2

 

 

 

 

 

Kinh tế công nghiệp

 

 

2

 

 

 

 

 

Kỹ thuật điện

 

 

2

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

 

2

 

 

 

 

 

Xây dựng công trình thủy lợi

 

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý & Phát triển nguồn nước

 

 

2

 

 

 

 

 

Tuyển khoáng

 

1

2

 

 

 

 

 

Quản lý mỏ

 

 

1

1

 

 

 

 

Quản lý năng lượng

 

 

2

 

 

 

 

 

Khai thác mỏ

 

1

2

 

 

 

 

 

Xây dựng công trình ngầm và mỏ

 

1

2

 

 

 

 

 

Địa chất

 

1

2

 

 

 

 

8.2

Thực phẩm & Chế biến

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

2

 

 

 

 

8.3

Kiến trúc và xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý Xây dựng

 

1

2

 

 

 

 

 

Kiến trúc

 

1

2

 

 

 

 

9

Nông lâm nghiệp, ngư và thú y

11

1

10

0

0

 

 

9.1

Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh tế nông nghiệp và pt nông thôn

 

 

2

 

 

 

 

 

Kỹ thuật - Cơ khí nông nghiệp

 

 

1

 

 

 

 

 

Di truyền và chọn giống nông nghiệp

 

 

1

 

 

 

 

 

Chăn nuôi

 

 

2

 

 

 

 

9.2

Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Di truyền và chọn giống lâm nghiệp

 

 

1

 

 

 

 

9.3

Ngư

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngư nghiệp

 

1

1

 

 

 

 

9.4

Thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

Thú y

 

 

2

 

 

 

 

10

Y tế

14

4

8

2

0

 

 

 

Răng hàm mặt

 

2

1

 

 

 

 

 

Y tế công cộng

 

 

2

2

 

 

 

 

Y học cổ truyền

 

 

2

 

 

 

 

 

Y đa khoa

 

2

2

 

 

 

 

11

Phúc lợi xã hội

37

1

6

0

30

 

 

 

Kinh tế lao động

 

1

1

 

 

 

 

 

Bảo hộ lao động

 

 

2

 

15

Cán bộ

3 tng

 

Bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

 

 

 

 

15

Cán bộ

3 tng

 

Bảo hiểm xã hội

 

 

2

 

 

 

 

12

Dịch vụ và Vận tải

30

17

13

0

 

 

 

12.1

Dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn

 

1

1

 

 

 

 

 

Du lịch học

 

1

2

 

 

 

 

 

Kinh tế du lịch

 

1

2

 

 

 

 

 

Bảo tàng học

 

1

1

 

 

 

 

12.2

Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật hàng không

 

2

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật đầu máy xe lửa, Toa xe

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổ chức quản lý vận tải

 

2

2

 

 

 

 

 

Vận tải đường sắt

 

2

1

 

 

 

 

 

Xây dựng Đường sắt

 

2

2

 

 

 

 

 

Quản lý đường sắt đô thị

 

2

 

 

 

 

 

 

Cầu đường sắt

 

1

2

 

 

 

 

13

Con cháu việt kiều tại Lào

40

32

8

 

 

 

 

14

Dự án 100

110

110

 

 

 

 

 

15

LHSLào học giỏi (tại Việt Nam)

12

 

12

 

 

 

 

16

Sinh viên năm cuối (Khoa tiếng Việt)

27

 

 

 

27

sinh viên

1 năm học

17

Bồi dưỡng Giáo viên dạy tiếng Việt

20

 

 

 

20

Cán bộ

3 tng

 

Tổng Cộng

1246

453

268

37

508

 

 

 

I

Hành chính: 1022

Ngn hạn: 488

Dài hn: 534 trong đó Đại học: 263, Cao học: 243, Tiến s: 28

II

An ninh - Quốc phòng

Dài hn: 224 trong đó Đại học: 190, Cao hc: 25, Tiến sỹ: 9

 

Phụ lục số 2

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÀNH CHO CHÍNH PHỦ LÀO NĂM 2017

Đơn v tính: triệu VNĐ

Số TT

Chương trình, dự án

Thời gian thực hiện

Tổng mức vin tr

Kinh phí 2016 chưa phân b chuyển 2017

Kinh phí 2017

Tng kinh phí

 

TNG S

 

 

290.000

560.000

850.000

A

Đào tạo:

2017

 

10.700

229.300

240.000

I

Đào tạo cán bộ, học sinh Lào tại Việt Nam (bao gồm quốc phòng, an ninh, dài hạn, ngn hạn và các địa phương ca Lào thuộc khu vực Tam giác phát triển ba nước CLV).

 

 

10.700

227.000

237.700

II

Hỗ trợ Hội nghị toàn quc lưu học sinh Lào học tập tại Vit Nam.

 

 

0

300

300

III

Hỗ trợ bổ túc tiếng Việt tại Lào cho các sinh viên Lào được tuyển chọn sang Việt Nam học tập.

 

 

0

2.000

2.000

B

Các chương trình, dự án:

 

 

178.800

306.141

484.941

I

Các dự án quyết toán và hoàn thành1.

 

 

16.170

92.641

108.811

1

Làng hữu nghị thanh niên biên gii Việt - Lào.

2013-2015

75.264

3.805

0

3.805

2

Dự án xây dựng trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp - tỉnh Xng Khoảng.

2014-2015

35.163

1.963

0

1.963

3

Dự án Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắk-tà-óc tnh Kông (Lào).

2014-2015

49.649

2.549

0

2.549

4

Dự án Trang thiết b nội tht Nhà giảng đường chính Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào.

2015-2016

6.653

353

0

353

5

Điều tra khoáng sn và lập bn đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000 vùng Bắc Viêng Chăn-Nam Luôngphabang.

2013-2017

69.900

7.500

0

7.500

6

Xây dựng s dữ liệu nền thông tin địa hình bản phục vụ quy hoạch phát triển KH-XH và giám sát tài nguyên môi trường CHDCND Lào.

2013-2017

183.800

0

22.800

22.800

7

Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của Lào.

2014-2017

89.887

0

29.687

29.687

8

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ cho Viện Khoa học quốc gia Lào giai đoạn 2014-2016.

2015-2017

63.000

0

32.500

32.500

9

Dự án nghiên cu tiền khả thi tuyến cao tc Hà Nội-Viêng Chăn.

2016-2017

5.600

0

5.100

5.100

10

Trường phổ thông trung học Vng phu kha tỉnh Luông nậm-thà.

2013-2015

74.867

0

2.554

2.554

II

Các d án chuyển tiếp2.

 

 

162.630

210.000

372.630

1

Trường Trung học phổ thông hữu nghị A-nu-vông tại tỉnh Xay-sm-bun.

2017-2018

88.678

40.000

0

40.000

2

Dự án xây dựng trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp - tỉnh Hủa Phăn.

2016-2018

39.352

0

15.000

15.000

3

Đài Phát thanh, phải hình tại tnh Sa-vn-nạ-kht.

2016-2018

115.795

0

20.000

20.000

4

Bnh vin Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng

2017-

 

40.000

20.000

60.000

5

Bệnh viện Hữu ngh tnh Ha Phăn.

2017-

 

40.000

20.000

60.000

6

Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nóng Bc - tỉnh Khăm Muộn (bao gồm đon bờ sông Mê Công).

2017-

 

20.000

10.000

30.000

7

Cải tạo sửa chữa KTX Lưu học sinh nước ngoài tại ĐH Quốc gia Lào.

2017-

 

5.000

10.000

15.000

8

Trường Trung học phổ thông Hữu ngh Việt Nam- Lào ti tỉnh Xa-vn-nà-khệt

2017-

 

1.000

10.000

11.000

9

Cầu Xà ợt ca khẩu Lao bảo - Đen-xa-vn

2017-

 

5.130

10.000

15.130

10

Biên dịch "Hồ Chí Minh toàn tập" t tiếng Vit sang tiếng Lào.

2017-

 

1.000

5.000

6.000

11

Đài phát thanh truyền hình tnh Xay-sổm-bun

2017-

 

10.000

5.000

15.000

12

Trường Trung học phổ thông tại thị xã huyện Bun-nửa tnh Phông-xa-lỳ.

2017-

 

0

10.000

10.000

13

Nâng cấp và sửa chữa công trình thủy lợi Nậm Loong - huyn Xốp Bấu - tỉnh Ha Phăn.

2017-

 

500

5.000

5.500

14

Đài Phát thanh, phát hình tại tỉnh Bò-kẹo.

2017-

 

0

10.000

10.000

15

Trường Dạy ngh tnh Bò-kẹo giai đoạn 2.

2017-

 

0

10.000

10.000

16

Trường PTTH Hữu nghị Lào-Việt Nam giai đoạn 2.

2017-

 

0

5.000

5.000

17

Quy hoạch thủy lợi tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng

2017-

 

0

5.000

5.000

18

Khoa tiếng Việt tại Đại học Su-pha-nu-vông và Đại hc Chăm-pa-sc.

2017-

 

0

5.000

5.000

19

Phân vùng sản xuất nông nghip tại Hủa Phăn, Xiêng Khoảng.

2017-

 

0

5.000

5.000

20

Xây dựng Học viện Tài chính Đông-khăm-xạng giai đoạn 3.

2017-

 

0

10.000

10.000

21

D án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.

2017-

 

 

5.000

5.000

22

Sửa cha 02 trạm bơm công trình thủy lợi Đông-phu-xi và Tha-pha-nng-phông.

2017-

 

 

5.000

5.000

23

Xây dựng Trụ sở Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam (công trình hữu ngh)

2017-

 

 

10.000

10.000

III

Các dự án mới.

2017-

 

 

3.500

3.500

1

Xây dựng trường năng khiếu tại Thị xã Phon-xa-vẳn tỉnh Xiêng-khoảng.

 

 

 

500

500

2

Cải tạo, nâng cp Bệnh viện tỉnh Xay-xổm-bun.

 

 

 

500

500

3

Xây dựng Trường quân sự tnh Xay-xổm-bun.

 

 

 

500

500

4

Xây dựng 04 h thống thủy lợi quy mô nhỏ lại 04 bản thuộc 02 huyện (A-nu-vông, Thà-thôm) tỉnh Xay-xổm-bun.

 

 

 

500

500

5

Lp báo cáo nghiên cứu kh thi (FS) Dự án Nâng cấp tuyến đường 18B.

 

 

 

500

500

6

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) tuyến đường từ tnh lỵ Xay-xổm-bun - Tê-be- - Núi Kong-khẩu - Xăm-hỏ-pà-đông.

 

 

 

500

500

7

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) tuyến đường t bản Pùng-thà - dọc sông Thama - bn Fia-lý.

 

 

 

500

500

C

Kinh phí chưa phân b3.

 

 

100.500

24.559

125.059

Ghi chú:

(1): Thông báo kế hoạch vốn theo tiến độ hoàn thành thủ tục nghiệm thu bàn giao.

(2): Ch thông báo kế hoạch vốn khi hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án theo quy định.

(3): Khoản kinh phí này phía Lào ủy quyền cho phía Việt Nam tiến hành phân bổ cho các dự án và thông báo cho phía Lào.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2017/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu12/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2017
Ngày hiệu lực08/02/2017
Ngày công báo16/04/2017
Số công báoTừ số 267 đến số 268
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2017/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác Việt Nam Lào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác Việt Nam Lào
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu12/2017/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Lào, Chính Phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
        Người ký***, Lê Thị Tuyết Mai
        Ngày ban hành08/02/2017
        Ngày hiệu lực08/02/2017
        Ngày công báo16/04/2017
        Số công báoTừ số 267 đến số 268
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác Việt Nam Lào

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác Việt Nam Lào

           • 08/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2017

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực