Thông báo 12/TB-VPCP

Thông báo 12/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 12/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TẠI PHIÊN HỌP TỔNG KẾT NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM V CÔNG TÁC NĂM 2018

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào) đã chủ trì phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo Trung ương để tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày báo cáo tổng kết Phong trào năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận:

1. Trong năm 2017, Phong trào tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Nhiều nội dung hoạt động của phong trào được lồng ghép, phối kết hợp với các phong trào thi đua khác để triển khai sâu rộng trong xã hội như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...; các địa phương đã tập trung vào quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa, bảo đảm việc bình xét công khai, dân chủ, nâng cao trách nhiệm của ban công tác mặt trận, trưởng thôn, ttrưởng tdân phố; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của phong trào được Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc... từng bước đưa các hoạt động của Phong trào có tác động tích cực, trên nhiều mặt của đời sống văn hóa - xã hội.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương chưa kịp thời, đầy đủ, một số nơi gặp khó khăn, lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện. Công tác truyền thông về thực hiện phong trào chưa đạt hiệu quả tích cực, vì vậy tại một số địa phương còn xảy ra hiện tượng chạy theo thành tích và số lượng, hạn chế về chất lượng, nội dung hoạt động còn hình thức, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư và xã hội...

2. Đtiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện Phong trào, trong thời gian tới, cn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện tốt Phong trào năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ;

- Khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý I năm 2018; trong đó làm rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét, bảo đảm dễ nhớ, dễ thực hiện, bao trùm được tất cả các giá trị cốt lõi của văn hóa và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát lại tất cả các phong trào, cuộc vận động có nội dung hoạt động liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa, làm rõ đặc thù của từng phong trào, cuộc vận động để làm cơ sở định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới theo mô hình Ban chỉ đạo tng hợp;

- Nghiên cứu cơ chế đưa các nội dung bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian vào các hoạt động để đẩy mạnh công tác truyền thông về Phong trào;

- Chủ động đề xuất phương án đi mới công tác kiểm tra; đổi mới hình thức tổ chức giao ban cụm về thực hiện Phong trào, nhằm kịp thời đánh giá, điều chỉnh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở địa phương. Việc tổ chức Hội nghị giao ban cụm cần hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí;

- Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Phong trào; tổ chức tuyên truyền sâu rộng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào cần nhân rộng;

- Chun bị kỹ các nội dung Hội nghị tng kết 15 năm thực hiện Phong trào, trong đó làm rõ những vấn đề, nội hàm mới về đời sống văn hóa trong tình hình hiện nay để đề xuất điều chỉnh, thay đổi phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào, bảo đảm phong trào hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, thực chất và bền vững.

Nội dung Hội nghị tổng kết đưa ra thảo luận tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương vào tháng 2 năm 2018 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 năm 2018.

b) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất hướng dẫn các địa phương lồng ghép thực hiện các hoạt động của Phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, bảo đảm phù hợp vơi thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, ấp, bản, Tổ dân phố văn hóa” bảo đảm thực chất.

c) Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương: Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân;

- Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phong trào tại địa phương thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra, giám sát, phúc tra việc xét tặng các danh hiệu văn hóa; kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong xét tặng các danh hiệu văn hóa;

- Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên, cơ quan thành viên BC
ĐTW;
- Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL);
- Văn phòng Thường trực BC
ĐTW (Đ/c: Số nhà 51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3)
.đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu12/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2018
Ngày hiệu lực09/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 12/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 12/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu12/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành09/01/2018
        Ngày hiệu lực09/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 12/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 12/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

           • 09/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực