Thông báo 12/TB-VPCP

Thông báo 12/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 12/TB-VPCP kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, ngày 08 tháng 01 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì buổi làm việc của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong năm 2010, bàn trọng tâm công tác phối hợp năm 2011. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Dân Tộc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2010, nội dung phối hợp công tác năm 2011 và những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính phủ; ý kiến của các đại biểu dự họp; ý kiến phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận:

1. Chính phủ hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2010.

Chính phủ đánh giá cao vai trò và kết quả công tác của Mặt trận Tổ quốc: Hệ thống Mặt trận tiếp tục được tăng cường và mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thu được những kết quả tích cực, nổi bật là việc tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đặc biệt trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có bước phát triển mới, phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức thực hiện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Năm qua, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khắc phục khó khăn, tăng cường công tác phối hợp và đạt được hiệu quả thiết thực giúp Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, sự phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vẫn còn một số hạn chế: Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Một số cơ quan chưa quan tâm giải quyết, trả lời theo quy định pháp luật đối với đơn, thư của công dân và văn bản kiến nghị của Mặt trận. Trong phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật, các cơ quan chức năng của Chính phủ được giao chủ trì chuẩn bị dự thảo, thường gửi văn bản muộn, thiếu đồng bộ, không đủ thời gian và điều kiện để góp ý và hầu như không có sự phản hồi việc tiếp thu. Việc phối hợp trong công tác giám sát đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước còn nhiều hạn chế so với yêu cầu, nhất là trong việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật.

Trong năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đề nghị sự phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần thường xuyên, sâu sắc hơn: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016) cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

a) Phối hợp có hiệu quả việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cùng với thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đã đề ra, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; khởi động mạnh mẽ quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế quản lý.

b) Phối hợp tham gia chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật.

c) Các cơ quan và chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”, góp phần cùng Chính phủ thực hiện có hiệu quả các Chương trình 132, 134, 135, Nghị quyết 30 a và các chương trình, mục tiêu quốc gia khác để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra....

d) Các cơ quan và chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, nhất là trong việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; chú trọng nâng cao vai trò phản biện xã hội trong quá trình xây dựng thể chế; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm đến việc tăng cường thêm nhân sỹ, trí thức tham gia Ban Thường trực của Mặt trận để tăng thêm tính đại diện.

2. Về những đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

a) Về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: Giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính thống nhất đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về phối hợp với Mặt trận các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể theo và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan sớm triển khai. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thành lập, hướng dẫn hoạt động và đảm bảo kinh phí cho các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Về việc nghiên cứu quy định phụ cấp trách nhiệm cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, Bộ Tài chính tham gia, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

d) Về việc giải quyết những bất hợp lý về lương và phụ cấp của đội ngũ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp: Giao Bộ Nội vụ tham gia phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo tinh thần thực hiện sự bình đẳng công bằng về chế độ, chính sách đối với cán bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay.

đ) Về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo: Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, phạm vi công nhận cho phù hợp; đồng thời, chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2005 về một số công tác với đạo Tin Lành.

e) Về việc tổng kết đánh giá kết quả các dự án đầu tư hỗ trợ phát triển 5 dân tộc có số dân dưới 1.000 người (Si La, Pu Péo, Rơ măm, Brâu, Ơ đu): Giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết; đồng thời chuẩn bị đề án báo cáo Chính phủ việc đầu tư hỗ trợ phát triển cho các dân tộc có số dân dưới 10.000 người trong giai đoạn tới đây.

Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các cơ quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu12/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2011
Ngày hiệu lực30/01/2011
Ngày công báo20/02/2011
Số công báoTừ số 99 đến số 100
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 12/TB-VPCP kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 12/TB-VPCP kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu12/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành30/01/2011
        Ngày hiệu lực30/01/2011
        Ngày công báo20/02/2011
        Số công báoTừ số 99 đến số 100
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 12/TB-VPCP kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 12/TB-VPCP kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

           • 30/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực