Thông báo 123/TB-BGTVT

Thông báo số 123/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều chỉnh giá và hợp đồng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 123/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức họp điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên nhiên liệu vật liệu xây dựng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 123/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ HỢP ĐỒNG DO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ngày 26 tháng 3 năm 2008, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp bàn về việc điều chỉnh giá và hợp đồng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Giám định và QLCLCTGT, các Cục quản lý chuyên ngành.

Sau khi nghe Cục Giám định và QLCLCTGT báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị theo Công điện số 18/CĐ-BGTVT ngày 20/3/2008 của Bộ GTVT về các nội dung khó khăn, vướng mắc khi thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các thành viên dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

Trong tình hình hiện nay, cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng còn nhiều vướng mắc, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn, thủ tục còn phức tạp, chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh hoạt động đầu tư, xây dựng. Một trong những khó khăn đang phải giải quyết là hiện tượng biến động giá mạnh của nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng dẫn đến tình trạng các chủ đầu tư lúng túng, nhà thầu thua lỗ, dự án đình trệ.

Trước tình hình biến động giá, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 chỉ đạo việc điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng chủ yếu và điều chỉnh hình thức hợp đồng trong điều kiện giá tăng đột biến trong thời gian qua ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

Ngày 22/02/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo chỉ đạo tại văn bản số 164/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ đã có tác động tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tình hình biến động giá của nguyên, nhiên, vật liệu hiện nay. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng cần phải làm rõ một số nội dung để thống nhất trong quá trình thực hiện.

Một số nội dung của Thông tư số 05/2008/TT-BXD (Thông tư 05) và các vấn đề có liên quan cần đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung để áp dụng:

1. Đề nghị hướng dẫn bổ sung các nội dung: Đối tượng và phạm vi áp dụng; Nguyên tắc điều chỉnh; Phương pháp điều chỉnh giá; Điều chỉnh giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư; Tổ chức thực hiện và các quy định về thực hiện việc bù trừ chênh lệch giá theo phụ lục kèm theo.

2. Việc điều chỉnh giá cần được áp dụng cho tất cả các nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, cho tất cả các hợp đồng đang thực hiện dở dang, các khối lượng phải tạm dừng thi công do các nguyên nhân khách quan (vướng GPMB) và chủ quan (năng lực nhà thầu yếu), các hợp đồng đã ký nhưng chưa triển khai, các gói thầu đang tổ chức đấu thầu nhưng chưa có kết quả đấu thầu…

3. Thời điểm xác định chỉ số giá gốc cần phải được tính từ thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu, nội dung này đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh phụ lục của Thông tư số 06/2007/TT-BXD.

4. Bộ Xây dựng cần chỉ đạo các Sở Xây dựng - Tài chính ban hành đơn giá kịp thời, đúng, đủ và phù hợp với giá thị trường tại khu vực có dự án.

5. Cần quy định các cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định các đơn giá do chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn và nhà thầu lập trong trường hợp chưa có thông báo đơn giá hoặc thông báo đơn giá không phù hợp.

Trường hợp các đơn giá trong thông báo giá thiếu hoặc không phù hợp, đề nghị quy định giao Liên Sở Xây dựng - Tài chính xác nhận; hoặc cấp quyết định đầu tư thành lập tổ công tác (gồm các Sở, ban ngành) để kiểm tra xác định các đơn giá, trên cơ sở đó cấp quyết định đầu tư xem xét quyết định làm căn cứ thực hiện.

6. Đề nghị hướng dẫn bổ sung quy định việc cho phép điều chỉnh hợp đồng theo dự toán được duyệt: Các khối lượng còn lại được kiểm đếm, rà soát và lập lại dự toán mới theo quy định hiện hành. Dự toán được duyệt đối với các khối lượng còn lại sau khi giảm trừ tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu là cơ sở thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành.

7. Đề nghị quy định cho phép trong lúc chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư, trên cơ sở khối lượng thực hiện dự kiến được điều chỉnh giá, chủ đầu tư khái toán giá trị chênh lệch dự toán để được tạm ứng ngay cho nhà thầu.

8. Đối với giá vận chuyển vật liệu đến chân công trình: Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về thẩm quyền và phương pháp xác định, thẩm định giá cước vận chuyển làm cơ sở xác định giá để điều chỉnh.

9. Việc áp dụng phương pháp bù trừ chênh lệch để điều chỉnh trong trường hợp biến động giá là cần thiết. Tuy nhiên, chỉ nên coi đây là giải pháp tình thế. Về lâu dài, không khuyến khích áp dụng phương pháp “bù trừ chênh lệch giá” trong hợp đồng xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn việc xác định TMĐT dự án đã xét đầy đủ các yếu tố diễn biến giá trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. Quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu sẽ căn cứ vào TMĐT của dự án.

Các chỉ số giá cần được xác định và công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời cho từng loại vật liệu để thực hiện điều chỉnh theo công thức. Bộ Xây dựng lên danh mục các loại vật liệu chủ yếu để cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá.

10. Giao Cục Giám định và QLCL CTGT tổng hợp đề xuất và tham mưu soạn thảo văn bản của Bộ gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn để thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.

Giao Cục Giám định và QLCL CTGT chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ, tiếp tục rà soát vướng mắc trong đầu tư xây dựng để Bộ báo cáo Chính phủ và đề nghị các Bộ, ngành liên quan giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý đầu tư các dự án xây dựng giao thông.

11. Để chuẩn bị các nội dung họp giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2008, các Vụ, Cục thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề xuất để hội nghị đạt kết quả tốt.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo những nội dung kết luận của Thứ trưởng Thường trực để các Vụ, Cục triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Thanh tra Bộ;
- Các Vụ: KHĐT, TC, KHCN;
- Cục Giám định & QLCL CTGT;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Lưu: VT, CGĐ (3 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu123/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 123/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức họp điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên nhiên liệu vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 123/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức họp điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên nhiên liệu vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu123/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 123/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức họp điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên nhiên liệu vật liệu xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 123/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức họp điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên nhiên liệu vật liệu xây dựng

         • 03/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực