Thông báo 123/TB-VPCP

Thông báo 123/TB-VPCP năm 2014 kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 và việc chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 123/TB-VPCP kết luận chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng làm việc Ban Kinh tế Trung ương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 123/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ VIỆC CHUẨN BỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA X

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 của Ban Kinh tế Trung ương và việc chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tham dự cuộc họp có tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số Bộ liên quan, các Ban của Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Qua thực tiễn hơn một năm hoạt động đã khẳng định việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là cần thiết vì Đảng lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó kinh tế là trung tâm, kinh tế không thể tách rời chính trị - xã hội. Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc đề ra các chủ trương, đường lối, chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong thực tế cuộc sống.

Năm 2013 là năm đầu tiên Ban Kinh tế Trung ương được tái lập và đi vào hoạt động, còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất; vừa ổn định và hoàn chỉnh tổ chức, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Mặc dù vậy, Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn và đạt nhiều kết quả công tác tích cực. Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức triển khai thực hiện công tác; chủ trì xây dựng và thẩm định nhiều Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả công tác năm 2013 của Bạn Kinh tế Trung ương, đã góp phần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước và toàn xã hội, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác để làm tốt hơn nữa chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thẩm định, kiểm tra, giám sát cho Đảng trong xây dựng và thực thi đường lối, chủ trương, chính sách trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong đó cần tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, chú trọng tuyển dụng cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt huyết trong công tác; thường xuyên đào tạo nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc;

b) Huy động sự tham gia, hợp tác của các cơ quan quản lý, nhà khoa học chuyên gia, cơ quan chức năng, đơn vị nghiên cứu để tập hợp những ý kiến xác đáng và góp ý, hiến kế cho Đảng trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cũng như kiểm tra, giám sát quá trình thực thi; bảo đảm tham mưu cho Đảng chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp thực tế khách quan, có hiệu lực hiệu quả nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước bền vững;

c) Tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ hơn những vấn đề lý luận về kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam để làm cơ sở, định hướng cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu chung là xây dựng thể chế kinh tế phù hợp, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững;

d) Chính phủ, các Bộ, ngành luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ban Kinh tế Trung ương chủ động làm việc với các Ban của Đảng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội để xây dựng cơ chế phối hợp công tác, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, phục vụ có hiệu quả cao cho công tác tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội; phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng các Bộ trong việc đánh giá sát, đúng tình hình kinh tế - xã hội để kịp thời giúp Ban Chấp hanh Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra những chủ trương, đường lối về kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong từng thời kỳ.

3. Về chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X

a) Ban Kinh tế Trung ương khẩn trương chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; bám sát những chủ trương, đường lối nêu trong Nghị quyết để đánh giá, làm rõ những kết quả làm được, mặt chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 6 khóa X;

b) Cơ bản đồng ý thành phần Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X như đề xuất của Ban Kinh tế Trung ương, chú trọng thành phần là các Bộ, ngành tổng hợp; đồng ý bổ sung lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo. Giao Ban Kinh tế Trung ương sớm hoàn chỉnh, trình Ban Bí thư quyết định;

c) Trên cơ sở báo cáo đánh giá của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận tài liệu, kết quả đánh giá, trao đổi và hoàn chỉnh đề cương chi tiết trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện Báo cáo;

d) Việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X cần xuất phát từ thực tiễn để tổng kết, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Kinh tế Trung ương, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban cán sự đảng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Các Đảng ủy khối: cơ quan TW, doanh nghiệp TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT.65

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu123/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2014
Ngày hiệu lực24/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 123/TB-VPCP kết luận chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng làm việc Ban Kinh tế Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 123/TB-VPCP kết luận chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng làm việc Ban Kinh tế Trung ương
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu123/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành24/03/2014
        Ngày hiệu lực24/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 123/TB-VPCP kết luận chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng làm việc Ban Kinh tế Trung ương

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 123/TB-VPCP kết luận chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng làm việc Ban Kinh tế Trung ương

              • 24/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực