Thông báo 12318/TB-SGTVT

Thông báo 12318/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố: Cấp độ 2)

Nội dung toàn văn Thông báo 12318/TB-SGTVT 2021 tổ chức hoạt động vận tải Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12318/TB-SGTVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ: CẤP ĐỘ 2)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3586/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chng dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 168/TB-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế (Thành phố Hồ Chí Minh có cấp độ dịch đạt ở cấp độ 2);

Sở Giao thông vận tải thông báo về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, như sau:

1. Hoạt động vận tải đường bộ

1.1. Vận tải hàng hóa

a) Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Vận tải hàng hóa đường bộ lưu thông theo hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Lưu ý: Khi lưu thông trong khu vực nội đô thành phố phải tuân thủ theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Vận tải hàng hóa bằng xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh có sử dụng công nghệ (ứng dụng gọi xe 02 bánh trên thiết bị di động) tuân thủ quy trình giao nhận hàng (Phụ lục 1 đính kèm); Trong đó, lưu ý:

- Đối với người điều khiển phương tiện: Tuân thủ nguyên tắc 5K và đã tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

- Đối với khách hàng:

+ Tuân thủ nguyên tắc 5K.

+ Sau khi nhận hàng: Loại bỏ bao bì; Rửa tay ngay bằng bằng xà phòng/dung dịch sát khuẩn; Vệ sinh sản phẩm vừa nhận (nếu là hàng hóa).

+ Khuyến khích hành khách sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

1.2. Vận tải hành khách

a) Hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt: Thực hiện theo kế hoạch do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố.

b) Hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, tuyến c định và xe trung chuyển, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng bằng văn bản giấy hoặc điện tử), xe vận chuyển công nhân và chuyên gia), xe du lịch (bao gồm tuyến du lịch triển khai thí điểm từ Thành phố Hồ Chí Minh (Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất) đến Thành phố Vũng Tàu và ngược lại) được phép hoạt động khi đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và phù hợp với phương án tổ chức hoạt động vận tải của tỉnh, thành phố (nơi đến).

c) Đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh sử dụng công nghệ (ứng dụng gọi xe 02 bánh trên thiết bị di động): Hoạt động hạn chế, không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19:

- Đối với người điều khiển phương tiện: Tuân thủ nguyên tắc 5K và đã tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; Từ chối không vận chuyển đối với các trường hợp người sử dụng dịch vụ không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Đối với hành khách sử dụng dịch vụ: Tuân thủ nguyên tắc 5K; Khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ:

+ Cung cấp danh sách phương tiện và người điều khiển phương tiện đang quản lý và thông tin phương tiện và người điều khiển phương tiện dự kiến hoạt động đến Sở Giao thông vận tải để cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải (địa chỉ: http://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/) phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra (Văn bản đề nghị kèm danh sách định dạng .xls theo mẫu phụ lục 2 đính kèm). Trường hợp, cần điều chỉnh phương tiện hoạt động, đơn vị cung cấp dịch vụ tự cập nhật thông tin trên cổng thông tin của Sở Giao thông vận tải.

+ Lập và lưu trữ trên phần mềm danh sách phương tiện, người điều khiển phương tiện, hành khách, tuyến đường và các địa điểm trong quá trình di chuyển,... để cung cấp thông tin hành khách cho cơ quan có thẩm quyền (nếu có yêu cầu) và kịp thời thông tin đến cơ quan có thẩm quyền về các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19.

d) Xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh không sử dụng công nghệ (xe “ôm” truyền thống): Tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

2. Hoạt động vận tải bằng đường sắt, đường hàng không: Hoạt động theo Quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3. Hoạt động vận tải đường thủy: Các loại hình vận tải đường thủy được hoạt động khi đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

4. Các loại hình vận tải nêu trên khi hoạt động phải đáp ứng:

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố và các tỉnh, thành phố (nơi đến).

b) Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 3586/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện giãn cách hành khách trên phương tiện (ngoại trừ: xe ô tô khách đã thiết kế bố trí chỗ đảm bảo giãn cách người trên xe; xe vận chuyển công nhân với điều kiện tất cả người ngồi trên xe đã tiêm vắc xin đủ liều theo quy định([1])).

5. Người tham gia giao thông: Tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người); Khi tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng PC-COVID.

6. Các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ báo cáo kết quả triển khai hoạt động định kỳ hàng ngày gửi về Phòng Quản lý vận tải đường bộ (Group Viber) trước 09 giờ sáng (Theo mẫu báo cáo kèm Công văn số 924/SGTVT-VTĐB ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải).

Sở Giao thông vận tải thông báo tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (tương ứng với cấp độ 2) đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp triển khai và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT “để báo cáo”;
- UBND TP HCM “để báo cáo”;
- Tổng Cục đường bộ VN;
- Sở GTVT các t
nh, thành phố;
- CATP; Sở Y tế; Sở TTTT;
- Sở Công thương; Sở Tài chính;
- UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các Hiệp hội vận tải;
- Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất;
- Cty CPVT Đường sắt Sài Gòn;
- Các đơn vị khai thác bến xe khách, cảng và đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp dịch vụ kết nối với hành khách;
- SGTVT (GĐ; các PGĐ);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Website S
GTVT;
- Lưu: VT, VTĐB.QV.

GIÁM ĐỐC
Trần Quang Lâm

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG
(Đính kèm Thông báo s 12318/TB-SGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải)

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH XE MÔ TÔ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(
Đính kèm Thông báo số 12318/TB-SGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải)

Đơn vị cung ứng:

Họ và tên người liên hệ:

Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp:

Điện thoại:

 

Stt

Biển số xe

Họ và tên lái xe

Số CMND/CCCD

Thời gian hoạt động (*)

Ghi chú

1

59X1-123.45

Nguyễn Văn A

123456789

20/11/2021

 

2

50X9-789.10

Nguyễn Văn H

082123456789

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Nhập thông tin ngày tháng năm (dd/mm/yyyy) và để trống nếu không hoạt động.[1] Theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 8095/SYT-NVY ngày 01 tháng 11 năm 2021

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12318/TB-SGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu12318/TB-SGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2021
Ngày hiệu lực17/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(19/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12318/TB-SGTVT

Lược đồ Thông báo 12318/TB-SGTVT 2021 tổ chức hoạt động vận tải Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 12318/TB-SGTVT 2021 tổ chức hoạt động vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu12318/TB-SGTVT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Quang Lâm
        Ngày ban hành17/11/2021
        Ngày hiệu lực17/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (19/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 12318/TB-SGTVT 2021 tổ chức hoạt động vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 12318/TB-SGTVT 2021 tổ chức hoạt động vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

              • 17/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực