Thông báo 126/TB-BGTVT

Thông báo số 126/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 126/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 126/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CẦU RẠCH MIỄU - QL60
(Phiên họp giao ban ngày 28/3/2008)

Ngày 28/3/2008, sau khi kiểm tra hiện trường, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60. Cùng dự có Ông Nguyễn Văn Phòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng 2 Bộ GTVT, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Giám định và QLCL CTGT, Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, Sở GTVT tỉnh Bến Tre, Tổ giúp việc của Bộ trưởng Bộ GTVT (Ông Tống Trần Tùng, Ông Chu Ngọc Sủng), Tổ điều phối (Ông Hoàng Quang Luận), Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), Tổng Công ty TVTK GTVT (TVTK, TVGS), Tổng Công ty XDCTGT 1, 5, 6 (Cienco1, Cienco5, Cienco6), Công ty BOT Rạch Miễu, Công ty cầu 14, Công ty cầu 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty VSL Việt Nam.

Sau khi nghe Ban QLCDAGT 9 và các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện thi công cầu Rạch Miễu và các vấn đề liên quan, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã thống nhất kết luận như sau:

1. Đánh giá chung: Hiện nay, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu đang trong giai đoạn kết thúc, các khối lượng còn lại có yêu cầu kỹ thuật rất cao, tập trung vào các đơn vị Công ty cầu 14, Công ty cầu 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty Bê tông 620, Công ty VSL Việt Nam. Mặc dù các đơn vị nêu trên đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ sự phối hợp chưa chặt chẽ. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLCDAGT 9, Tổ điều phối, chỉ đạo các đơn vị có các giải pháp đồng bộ, cụ thể triển khai thi công phần khối lượng còn lại đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ yêu cầu.

2. Về các nội dung kỹ thuật:

a. Hệ thống trụ tạm cạnh trụ T17, T20: Trọng tâm công việc trong tháng 4/2008 là thi công hạng mục đổ bê tông khối dầm trên trụ tạm cạnh trụ T17, T20; đây là hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm tính toán lập hồ sơ thiết kế trình TVGS kiểm tra xem xét chấp thuận, Ban QLCDAGT 9 đôn đốc, kiểm tra. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình Bộ GTVT thống nhất ý kiến kết luận tại thông báo số 38/CGĐ-TĐ2 ngày 21/3/2008 do Cục Giám định và QLCL CTGT chủ trì về việc: Tham gia ý kiến Đề cương thử tải hệ đà giáo thi công khối 14m cạnh trụ neo T17, T20; lựa chọn vật liệu khe co dãn cầu dẫn số 1, số 2; lớp phòng nước mặt cầu - Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công, Tư vấn giám sát rà soát kiểm tra chặt chẽ các chi tiết cấu tạo, liên kết, tiết diện của hệ thống trụ tạm cạnh trụ, cụ thể:

- Trụ tạm cạnh trụ T17: Căn cứ vào hiện trạng thực tế vật liệu chế tạo, cấu tạo và vị trí của các thanh trong hệ thống, kiểm tra độ ổn định, biến dạng chung của hệ thống và cục bộ của các thanh;

- Trụ tạm cạnh trụ T20: Để tăng cường khả năng chịu lực của các mối nối, yêu cầu bổ sung thép bản liên kết (theo chu vi ống) hệ thống ống thép chống tại các vị trí mối nối.

Lưu ý các đơn vị: Ban QLDAGT 9, Tổ điều phối, TVTK, TVGS khi có yêu cầu cụ thể về các vấn đề kỹ thuật, phải được thể hiện bằng các văn bản, phiếu yêu cầu.

b. Đề cương lập trạng thái “0”: Giao TVGS lập đề cương xác định trạng thái “0” của công trình, trình Ban QLCDAGT 9 chấp thuận làm cơ sở kiểm tra so sánh trong quá trình thi công và quản lý duy tu khai thác.

c. Thiết bị thí nghiệm: Ban QLDAGT 9, Công ty BOT cầu Rạch Miễu chỉ đạo các đơn vị liên quan tận dụng tối đa các thiết bị trong công tác chuyển giao công nghệ, phòng thí nghiệm đặc biệt để theo dõi, quan trắc trong quá trình thi công và quản lý duy tu khai thác. Lưu ý công tác Lập Quy trình quản lý duy tu, khai thác, kiểm định định kỳ và đột xuất trình Bộ GTVT (qua Vụ KHCN chủ trì) xem xét ban hành.

d. Về lớp phòng nước cho toàn cầu và khe co dãn cho cầu dẫn số 1, 2: Giao Ban QLDAGT 9 căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án và ý kiến kết luận tại thông báo số 38/CGĐ-TĐ2 ngày 21/3/2008, khẩn trương lựa chọn nhà thầu trình Bộ xem xét quyết định để sớm triển khai thi công;

e. Đối với việc điều chỉnh dải phân cách giữa phía Tiền Giang và dải hộ lan mềm:

- Dải phân cách giữa phía Tiền Giang: Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, yêu cầu Tư vấn thiết kế nghiên cứu điều chỉnh lại phần đầu dải phân cách giữa cấu tạo tương tự các công trình đã áp dụng trong các nước trong khối ASEAN (bằng cao su);

- Hộ lan mềm: Thống nhất chủ trương điều chỉnh vị trí dải hộ lan mềm tại các đường cong theo đề nghị của các đơn vị. Giao Ban QLCDAGT 9 chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định và xem xét quyết định.

3. Về thủ tục:

a. Về việc điều chỉnh khối lượng: Nhằm mục đích đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Dự án, Bộ GTVT thống nhất sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước đối với khối lượng thảm bê tông nhựa mặt cầu. Giao Vụ KHĐT chỉ đạo Ban QLCDAGT 9, Công ty BOT hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ xem xét quyết định.

b. Công tác điều chỉnh giá:

- Đối với các khối lượng còn lại thuộc nguồn vốn Ngân sách: Thống nhất chủ trương điều chỉnh quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu theo các nội dung quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 về việc Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ GTVT trong thời gian tới. Giao Ban QLCDAGT 9 chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh các thủ tục trình Bộ xem xét, quyết định. Lưu ý các đơn vị quản lý chặt chẽ thời điểm áp dụng đối với các khối lượng còn lại phù hợp với thời điểm có hiệu lực của các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn.

- Đối với các khối lượng còn lại thuộc nguồn vốn BOT: Công ty BOT chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết, làm căn cứ báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh thời hạn thu phí.

c. Công tác tạm ứng: Để đảm bảo tiến độ Dự án, Ban QLCDAGT 9 tiếp tục tạm ứng vốn cho các khối lượng còn lại của Dự án theo nguyên tắc đã được thống nhất tại văn bản số 502/TB-BGTVT ngày 29/10/2007.

d. Về việc phân bổ nguồn vốn: Trong trường hợp việc phân chia nguồn vốn NSNN và BOT thay đổi, Công ty BOT chủ động xác định lại tỷ lệ góp vốn báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ KHĐT chủ trì) xem xét, quyết định.

e. Về định mức, đơn giá: Đối với các định mức hiện chưa có trong hệ thống định mức của Nhà nước, địa phương khu vực Dự án, trong khi chưa hoàn chỉnh việc lập và thỏa thuận các định mức trên với các cơ quan liên quan, Bộ GTVT thống nhất cho phép tạm tính theo các định mức của các Dự án có các giải pháp kết cấu tương tự như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ v.v. Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng định mức sẽ duyệt chính thức.

4. Về tiến độ: Để đảm bảo việc đưa công trình cầu Rạch Miễu vào khai thác trong năm 2008, Bộ GTVT thống nhất với tiến độ do Ban QLCDAGT 9 và các đơn vị kiến nghị, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh các khối K8                        : 30/03/2008;

- Thử tải trụ tam cạnh trụ T17, T20          : 10/04/2008;

- Lao dầm Super T nhịp T14-T15-T16        : 15/04/2008;

- Bọc trụ T21, T22                                  : 15/04/2008;

- Lao dầm Super T nhịp T23-T22-T21        : 06/05/2008;

- Lao dầm Super T nhịp T16-T17  : 25/06/2008;

- Lao dầm Super T nhịp T20-T21  : 10/06/2008;

- Trạm thu phí                                        : 30/06/2008;

- Cầu thang xuống cồn Tân Vinh              : 26/08/2008;

- Nút giao số 1, 2 (bao gồm sơn, kẻ, biển báo giao thông): 30/08/2008;

- Trong tháng 6/2008, các đơn vị phải bàn giao phần còn lại đã hoàn chỉnh cho Công ty 675 triển khai thi công thảm Bê tông nhựa toàn bộ phần mặt cầu và đường;

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lan can, đèn chiếu sáng, PCCC v.v.: Trước 30/8/2008.

5. Một số vấn đề khác:

- Trên cơ sở chấp thuận tiến độ chi tiết của Bộ GTVT, Ban QLDAGT 9 hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh tiến độ, hợp đồng đối với gói thầu ĐBATHH;

- Yêu cầu các đơn vị thi công hết sức lưu ý đến công tác an toàn lao động trên công trường đảm bảo theo đúng các quy định đối với công tác ATLĐ.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (b/c);
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VP, VT, CGĐ (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu126/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 126/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 126/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu126/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 126/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 126/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60

           • 03/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực