Thông báo 126-TB/TW

Thông báo 126-TB/TW năm 2015 kết luận của Ban bí thư về 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 126-TB/TW 2013 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 126-TB/TW

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TW, NGÀY 22-01-2002 CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA IX VỀ CỦNG CỐ VÀ HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ

Tại phiên họp ngày 19-3-2013, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Tờ trình số 124-TTr/BTGTW, ngày 26-12-2012 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22-01-2002 của Ban Bí thư khóa IX về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận:

1- Về kết quả triển khai Chỉ thị

Việc học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của y tế cơ sở trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được nâng lên. Tổ chức mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả phòng bệnh, khám, chữa bệnh được cải thiện. Số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ y tế, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và đầu tư cho y tế cơ sở được tăng cường. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, nhất là triển khai các chương trình y tế quốc gia. Bên cạnh mạng lưới y tế cơ sở nhà nước đã có nhiều thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đã góp phần quan trọng cải thiện tình trạng sức khỏe của nhân dân và hoàn thành các mục tiêu trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 - 2010.

Tuy nhiên, trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW còn một số hạn chế sau:

- Một số cấp ủy đảng còn lúng túng trong tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn còn chậm, chưa đồng bộ. Mô hình tổ chức thay đổi nhiều, cơ chế quản lý còn bất cập. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Việc quản lý các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

- Nguồn nhân lực có chất lượng còn hạn chế. Định biên và cơ cấu nhân lực trạm y tế xã chưa đủ để có thể đáp ứng được các nhiệm vụ, nhất là về khám, chữa bệnh theo lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho lĩnh vực y tế dự phòng và y tế cơ sở còn thấp. Chất lượng khám, chữa bệnh nhìn chung còn hạn chế.

- Đầu tư cho y tế cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, cơ sở vật chất, thiết bị y tế còn thiếu và lạc hậu. Điều kiện cơ sở vật chất trạm y tế xã, nhất là ở vùng khó khăn chưa bảo đảm yêu cầu tối thiểu của công tác khám, chữa bệnh.

2- Định hướng tổ chức triển khai Chỉ thị trong thời gian tới

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị, tăng cường củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt và triển khai sâu, rộng Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 23-02-2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cộng đồng và mỗi người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cần xác định rõ việc củng cố hoàn thiện và nâng cao chất lượng y tế cơ sở là điều kiện cần thiết để phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, khám, chữa bệnh; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm công bằng xã hội. Các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân phải được đưa vào các chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và ở từng địa phương.

- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, cơ chế quản lý y tế cơ sở. Bổ sung, điều chỉnh, ban hành các chính sách phù hợp với tình hình và yêu cầu mới bảo đảm ổn định, phát huy hiệu quả nguồn lực, khuyến khích cán bộ y tế công tác tại tuyến cơ sở.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tại cộng đồng. Mở rộng mô hình quân - dân y kết hợp ở những nơi có điều kiện. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn về nâng cao sức khỏe, y tế dự phòng, khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Coi trọng việc đầu tư và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh y học cổ truyền, nhất là việc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại tại tuyến cơ sở.

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức và hành vi về phòng bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Kết hợp giữa hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở với việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư có hiệu quả ngân sách nhà nước, cả trung ương và địa phương cho hoạt động của y tế cơ sở; huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để phát triển y tế cơ sở.

3- Căn cứ kết luận của Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về hoạt động y tế cơ sở. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận và định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126-TB/TW

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu126-TB/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2013
Ngày hiệu lực01/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126-TB/TW

Lược đồ Thông báo 126-TB/TW 2013 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 126-TB/TW 2013 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu126-TB/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành01/04/2013
        Ngày hiệu lực01/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 126-TB/TW 2013 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 126-TB/TW 2013 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

           • 01/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực