Thông báo 127/TB-BTTTT

Thông báo 127/TB-BTTTT kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại cuộc họp về khung chính sách và chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 127/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại cuộc họp


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON TẠI CUỘC HỌP VỀ KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Ngày 29 tháng 9 năm 2012, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trì cuộc họp về khung chính sách viễn thông công ích và sửa đi chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 1643/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thtướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưng, lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Viễn thông và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích (Quỹ).

Sau khi nghe báo cáo của Quỹ về một số tồn tại, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định 74/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải pháp khắc phục và một số sửa đổi bổ sung đối với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 1643/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo của Cục Viễn thông về khung chính sách viễn thông công ích; ý kiến của lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưng Nguyễn Bắc Son kết luận như sau:

1. Hai báo cáo đã được Quỹ và Cục Viễn thông thực hiện nghiêm túc và có chất lượng. Các báo cáo đã rà soát chính sách, mục tiêu và nhiệm vụ viễn thông công ích, đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai chương viễn thông công ích trong thời gian qua, đề xuất một số điểm chính của khung chính sách hoạt động viễn thông công ích trong thời gian tới và một số sửa đổi cụ thể cũng như phương án triển khai Quyết định 1643/QĐ-TTg sau khi được sửa đổi, b sung.

2. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích là quỹ có nguồn vốn lớn, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Quyết định 191/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong chính sách lớn của Đng và Nhà nước ta, thể hiện tính ưu việt của chế độ và được cụ thể hóa với mục tiêu góp phần xây dựng công bằng xã hội, tạo điều kiện để mọi người dân được sử dụng dịch vụ viễn thông, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, ưu tiên người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

3. Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015 được xây dựng và ban hành khi chưa tổ chức tổng kết kỹ lưỡng và rút kinh nghiệm thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy nn tảng, cơ sở xây dựng Chương trình cung cp dịch vụ vin thông công ích giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 1643/QĐ-TTg chưa vững chắc, một số mục tiêu và nhiệm vụ cần được xem xét điều chỉnh, sửa đi cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

4. Chính sách và chương trình viễn thông công ích giai đoạn tới:

Trên cơ sbám sát Luật Viễn thông và Nghị định 25/2011/NĐCP ngày 06 tháng 4 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Viễn thông, kế thừa một cách chọn lọc Quyết định 74/2006/QĐ-TTg và Quyết định 1643/QĐ-TTg, có lộ trình hp lý phù hp nhu cầu thực sự của xã hội và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời để bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Chương trình phát trin bền vững và hiệu quả, trong quá trình xây dựng các văn bản, chính sách của giai đoạn mi cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

4.1. Tập trung sử dụng Quvào việc phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng viễn thông băng rộng đa dịch vụ, trong đó ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hi đo, vùng đặc biệt khó khăn, thông qua thực hiện các dự án (theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch và đấu thầu cho các doanh nghiệp vin thông).

4.2. Ưu tiên mục tiêu truy nhập dịch vụ đtrước hết bảo đảm quyn truy nhập dịch vụ bình đng, hợp lý cho mọi người dân thông qua các dự án đu tư hạ tng đến các khu dân cư, phát triển các đim truy nhập dịch vụ công cộng (trường học, đồn biên phòng, thư viện, bệnh viện, v.v),

4.3. Không htrợ doanh nghiệp duy trì kinh doanh dịch vụ. Hỗ trợ người sử dụng thực hiện chủ yếu thông qua giá cước dịch vụ tại các đim truy nhập công cộng và htrợ cung cấp dịch vụ viễn thông bắt buộc (khn cấp, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,...) và htrợ thiết bị đầu cuối áp dụng chủ yếu cho các điểm truy nhập công cộng như trường học, đn biên phòng, thư viện, bệnh viện, v.v

4.4. Nguồn thu của Quỹ được xác định dựa trên tổng doanh thu các dịch vụ viễn thông.

4.5. Kế hoạch thực hiện chương trình hướng đến năm 2020, chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 kết thúc năm 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 đến 2020.

4.6. Không thực hiện hồi tố các nhiệm vụ viễn thông công ích tiếp nối với Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010.

4.7. Ưu tiên các doanh nghiệp viễn thông tham gia đóng góp để hình thành QuDịch vụ Viễn thông công ích được tham gia thực hiện Chương trình viễn thông công ích.

4.8. Khu vực hưng thụ các hỗ trợ từ Quphải đảm bo tính liên thông của mạng viễn thông, không bị giới hạn bi địa giới hành chính.

4.9. Bsung thêm nhiệm vụ của Quỹ đphục vụ trin khai đề án số hóa truyền hình Việt Nam đến năm 2020 và công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

5. Phân công thực hiện nhiệm vụ sửa đổi bổ sung Quyết định 1643/QĐ-TTg về chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015, Quyết định 191/QĐ-TTg về mô hình, tchức hoạt động của Quỹ và tng kết Chương trình cung cấp dịch vụ vin thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg như sau:

5.1. Thứ trưởng Trần Đức Lai chỉ đạo tng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg hoàn thành trong tháng 10 năm 2012; trực tiếp chỉ đạo để hoàn thành việc thanh quyết toán Chương trình theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5.2. Thứ trưởng Lê Nam Thắng chỉ đạo xây dựng khung chính sách và chương trình viễn thông công ích trong thời gian tới, sửa đổi bổ sung Quyết định 1643/QĐ-TTg và Quyết định 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5.3. Vụ TCCB đề xuất thành lập Ban soạn thảo sửa đổi bổ sung Quyết định 1643/QĐ-TTg và Quyết định 191/2004/QĐ-TTg trình Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 12 tháng 10 năm 2012.

6. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các quyết định trước tháng 6 năm 2013, gồm:

6.1. Cơ chế, chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong đó nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức thực hiện theo các giai đoạn đến 2015 và từ 2016 đến 2020;

6.2. Chức năng nhiệm vụ và tchức bộ máy hoạt động của Quỹ VTCI;

6.3. Các chương trình, dự án viễn thông công ích cụ thể theo lộ trình đến 2015 và từ 2016 đến 2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Bộ KH-ĐT, Bộ TC, VPCP (để phối hợp);
- Các Vụ: KHTC, TCCB (để t/h);
- Cục VT, Quỹ DVVTCI (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trọng Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu127/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực05/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 127/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 127/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu127/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Trọng Phát
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực05/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 127/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại cuộc họp

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 127/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại cuộc họp

           • 05/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực