Thông báo 13/TB-BCĐCNTT

Thông báo 13/TB-BCĐCNTT năm 2011 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp Quý I/2011 của Ban Chỉ đạo

Nội dung toàn văn Thông báo 13/TB-BCĐCNTT 2011 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp ban chỉ đạo công nghệ thông tin


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/TB-BCĐCNTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI PHIÊN HỌP QUÝ I/2011 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 06/4/2011, Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên toàn thể Quý I năm 2011 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Phái viên của Thtướng Chính phủ về CNTT Đỗ Trung Tá - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện các Bộ, cơ quan liên quan.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã nghe và cho ý kiến về: (1) Báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Quý I/2011; (2) Tình hình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong Quý I/2011, (3) Dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT-TT giai đoạn 2011-2020 và một số nội dung khác.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo:

- Cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo trong Quý I/2011, điển hình như: Hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm Chính phủ thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị, và kết quả đã được sử dụng để Văn phòng Trung ương phát hành Bản tin Chuyên đề về Công nghệ thông tin và truyền thông trong tháng 01/2011; Xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT-TT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dự thảo đã được đưa ra xin ý kiến các thành viên Hội đồng tư vấn Ban Chỉ đạo ngày 29/3/2011, và đang tiếp tục hoàn thiện để Chính phủ chính thức báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị; Phối hợp triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT (tổ chức các hội thảo nhằm xác định vai trò và tham gia của các doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các trường đại học đào tạo về CNTT-TT, các địa phương trong việc triển khai Đề án, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án đến năm 2015...); Xây dựng Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2011; Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động năm 2010 của Ban Chỉ đạo CNTT các Bộ, ngành, địa phương; kiện toàn nhân sự của Ban Chỉ đạo v.v...

- Trong Quý II năm 2011, Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ chính sau đây:

+ Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT-TT giai đoạn đến năm 2020: Giao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết trước ngày 30/5/2011 để Chính phủ báo cáo Ban Bí thư và Bộ Chính trị. Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ đăng ký nội dung xây dựng Nghị quyết nêu trên vào kế hoạch công tác năm 2011 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ;

+ Tổ chức một số đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và triển khai Đán “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT - TT” tại một số địa phương như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam và Quảng Ngãi;

+ Hoàn thiện và phát hành Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2011: Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng, phát hành Sách trắng, trong đó bổ sung các nội dung đánh giá từng lĩnh vực CNTT-TT trong 10 năm qua; Cung cấp danh sách các Cổng/Trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Công bố danh sách Trang thông tin điện tử của 20 doanh nghiệp viễn thông và CNTT hàng đầu Việt Nam và Trang thông tin điện tử của 20 trường đại học, học viện có uy tín và năng lực đào tạo nhân lực CNTT hàng đầu Việt Nam;

+ Tổ chức một số hội nghị chuyên đề: Văn phòng Ban Chỉ đạo và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức các Hội nghị chuyên đề của Ban Chỉ đạo nhằm thảo luận về: (1) Đánh giá về kết quả sử dụng Quỹ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch cụ thể của giai đoạn 2011-2015; (2) Đề xuất chương trình hỗ trợ phát triển và cung cấp các sản phẩm, thiết bị đầu cuối giá rẻ phục vụ sinh viên, người có thu nhập thấp, người khuyết tật, vùng sâu vùng xa và biên giới hải đảo.

2. Về triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” (sau đây gọi là Đề án):

- Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông, thông tin, tuyên truyền cho Đề án, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2011.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham dự 04 Hội nghị triển khai Đán để xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án đến năm 2015 và gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5/2011.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí kinh phí dành cho việc triển khai Đề án tại các Bộ, ngành và địa phương. Trong năm 2011, ưu tiên triển khai các chương trình, dự án đã được phê duyệt, bố trí ngân sách cho năm nay.

- Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương để đưa nội dung liên quan đến xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại thuộc Đề án vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đưa các chương trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT-TT vào Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về CNTT-TT năm 2011 (Chương trình KC.01/11).

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối với Bộ Tài chính nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ phương án sử dụng nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, và nguồn phí kho số, tn số để đầu tư phát triển CNTT-TT và triển khai Đ án.

- Các địa phương xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2011-2015 tại địa phương mình trước tháng 6/2011 để triển khai thực hiện.

3. Về các nhiệm vụ để thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam trong Quý II/2011:

3.1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, tháo gnhững vướng mắc trong việc triển khai Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xem xét, xây dựng phương án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự án siêu máy tính trong tháng 5/2011.

- Tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Ngày Công nghệ thông tin Việt Nam”.

3.2. Các Bộ, ngành liên quan khác:

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét trình kế hoạch đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm nguồn mở trong ngành giáo dục.

Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp lần thứ 11 (Phiên họp Quý I/2011) của Ban Chỉ đạo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);
- PTTg CP
- Trưng BCĐ QG về CNTT (để b/c);
- Các Phó TB, các ủy viên BCĐ QG về CNTT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BCĐ CNTT của các cơ quan Đảng;
- BCĐ ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan của QH;
- Ban Chỉ đạo CNTT các Bộ, ngành, địa phương;
- Lưu: VPCNTT.

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/TB-BCĐCNTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu13/TB-BCĐCNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2011
Ngày hiệu lực29/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/TB-BCĐCNTT

Lược đồ Thông báo 13/TB-BCĐCNTT 2011 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp ban chỉ đạo công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 13/TB-BCĐCNTT 2011 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp ban chỉ đạo công nghệ thông tin
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu13/TB-BCĐCNTT
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
        Người kýNguyễn Trọng Đường
        Ngày ban hành29/04/2011
        Ngày hiệu lực29/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 13/TB-BCĐCNTT 2011 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp ban chỉ đạo công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 13/TB-BCĐCNTT 2011 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp ban chỉ đạo công nghệ thông tin

           • 29/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực