Thông báo 13/TB-UB-KT

Thông báo 13/TB-UB-KT năm 1997 về nội dung chỉ đạo của quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, sử dụng trường học do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 13/TB-UB-KT nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, sử dụng trường học đã được thay thế bởi Quyết định 101/2001/QĐ-UB bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực từ 01/01/1997 đến 31/12/1999 và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2001.

Nội dung toàn văn Thông báo 13/TB-UB-KT nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, sử dụng trường học


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/TB-UB-KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 1997

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CHỈ ĐẠO CỦA QUYỀN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRƯỜNG HỌC

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Trung ư­ơng Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác giáo dục - đào tạo;

Ngày 21/02/1997 đồng chí Võ Viết Thanh, Phó Bí th­ư Thành ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến làm việc tại Trường phổ thông trung học Marie Curie, Tr­ường phổ thông trung học Nguyễn Khuyến thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo khảo sát tình hình quản lý sử dụng mặt bằng trường học. Đại diện lãnh đạo cùng chuyên viên Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Văn phòng Kiến trúc s­ư trưởng, Ban Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Khoa giáo Thành ủy cùng dự khảo sát.

Đến thăm 2 trường, sau khi nghe báo cáo tình hình và đi xem xét thực địa, đồng chí Qụyền Chủ tịch đã trao đổi ý kiến với các đại biểu một cách chân thành, thẳng thắn, đánh giá tình hình hiện trạng cơ sở vật chất tr­ường học đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Tình hình phổ biến là nhiều trường buông lỏng quản lý cơ sở giảng dạy, tùy tiện sử dụng mặt bằng cho thuê tạo thu nhập, sử dụng các phòng ốc, mặt bằng sai mục đích giáo dục trong hoàn cảnh chung vẫn thiếu trường, thiếu lớp, phải kéo dài tình trạng học "ca 3" gây phương hại môi trưng sư phạm, v.v… Các cấp chính quyền thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo cần nghiêm túc soát xét lại trách nhiệm quản lý một cách sâu sắc để quyết tâm thực hiện Nghị quyết 02, kiên quyết lập lại trật tự trong việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất trường học.

Đồng chí Quyền Chủ tịch đã chỉ đạo một số việc cấp bách phải thực hiện ngay:

1 - Đối với toàn Ngành Giáo dục - Đào tạo

- Ban Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và kiên quyết chủ tr­ương thu hồi tất cả mặt bằng (nhà và đất) đã sử dụng sai mục đích giáo dục; sắp xếp, chỉnh trang lại để tăng thêm lớp học, lập lại kỷ c­ương môi tr­ường s­ư phạm, bảo đảm trật tự, vệ sinh, tính trang nghiêm của học đường.

Từ nay, cấm các tr­ường tự ý tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc cho thuê mướn mặt bằng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài mục đích giáo dục trong khuôn viên trường học. Trong hoàn cảnh còn thiếu trường lớp để dạy học văn hóa, dạy nghề, ngoại ngữ ; cho phép các trường được tận dụng trường lớp hiện có để tổ chức dạy ngoài giờ theo đúng quy định của Nhà nước và Ngành Giáo dục - Đào tạo nhằm góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho giáo viên (Sở Giáo dục – Đào tạo soạn bản hướng dẫn để thông qua Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Phư­ờng, Xã có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ cho các trư­ờng đóng tại địa ph­ương giải tỏa hàng quán, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ảnh hưởng môi tr­ường sư­ phạm về trật tự vệ sinh xung quanh tr­ường.

- Sở Giáo dục - Đào tạo nghiên cứu đề xuất ph­ương án quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường của các ngành học Mầm non, Phổ thông, Dạy nghề, Giáo dục thường xuyên... theo phương châm huy động nhiều nguồn vốn đầu tư cho trường công, trường Bán công, trường Dân lập, trường Tư thục. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ duyệt phương án quy hoạch này để làm cơ sở cho Sở lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo nâng cấp các trường hiện có hoặc xây dựng mới, đảm bảo trường hoàn chỉnh, đồng bộ và đạt tiêu chuẩn Giáo dục - Đào tạo.

2 - Đối với tr­ường phổ thông trung học Marie Curie.

Tr­ường Marie Curie đ­ược xây dựng năm 1918 với diện tích khoảng 2 ha tiếp giáp 4 trục đ­ường, vốn có truyền thống lâu dài, phải giữ gìn truyền thống và xây dựng tr­ường thành tr­ường hoàn chỉnh, chuẩn mực, hội đủ các điều kiện phục vụ tốt cho hoạt động giáo dục.

- Tr­ước mắt trường phải kiên quyết thu hồi hết diện tích nhà, đất sử dụng sai mục đích giáo dục.

- Giao Sở Nhà đất cùng Ban Giám hiệu xem xét giải quyết hoặc đề xuất cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết chỗ ở khác cho các hộ gia đình đang cư trú tại một số nhà trong khuôn viên trường. Nguyên tắc là chỉ thu xếp cho những người do trước đây đã được tạm thời bố trí và hiện nay không còn chỗ ở nào khác, được thuê mướn một chỗ ở mới thích hợp. Giải quyết xong trong quý II/1997.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận 3 thực hiện các biện pháp chấm dứt hoạt động của các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, hàng quán tại các điểm thuộc khuôn viên của trường.

- Giao cho Sở Giao thông Công chánh tìm nơi để di chuyển bô rác cạnh trường Marie Curie trong quý II/1997. Ngay từ bây giờ không đ­ược tập trung đất, đá và vật phế thải khác từ các công trình xây dựng đ­ưa về đây; phải thu gom di chuyển tại công trình, chủ đầu t­ư phải chịu chi phí này. Hàng ngày thu gom vận chuyển rác tại đây phải quét dọn ngay, không để phế thải lan ra mặt đường.

- Giao Kiến trúc sư­ tr­ưởng chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục đào tạo khảo sát kỹ mặt bằng tr­ường Marie Curie và chậm nhất trong quý II/1997 báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về nâng cấp trư­ờng cũ và xây dựng thêm một số phòng học và dịch vụ cho học sinh trong khuôn viên trư­ờng để thành phố bố trí vốn đầu tư­ (thông qua tr­ước về quy hoạch mặt bằng và các hạng mục dự kiến đầu tư­).

3. Đối với Trư­ờng Phổ thông trung học Nguyễn Khuyến

- Nhà trư­ờng đã chấp hành tốt và có hiệu quả chủ trương giải tỏa chiếm dụng mặt bằng- Sở Giáo dục và Đào tạo cần có kế hoạch chi kinh phí làm tường rào bảo vệ khu vực đã được giải tỏa, đề phòng tái lấn chiếm.

- Sở Nhà đất phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 10 và nắm lại hoàn cảnh của các hộ đang cư trú trong phần nhà và đất của trường để đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nơi ở mới, trả lại nhà và đất cho trường. Ủy ban nhân dân quận 10 thông báo ngay cho các hộ này giữ nguyên trạng, không được xây cất thêm, không đưa người khác vào ở, không cho thuê mướn. Hộ nào, người nào đã vào ở bất hợp pháp phải tự thu xếp ra, cần thiết quận phải ra quyết định giải tỏa.

- Đối với cơ sở gara ôtô của đơn vi bộ đội Quân khu 9, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã có dịp trao đổi với đồng chí Sáu Phú, Phó Tư lệnh Quân khu 9 thống nhất chấm dứt hợp đồng, thu hồi mặt bằng cho trường. Ban Giám hiệu bàn với đơn vị đang thuê mật bằng của trường để giải quyết tồn tại trong hợp đồng.

- Diện tích đất sau giải tỏa còn rộng. Văn phòng Kiến trúc sư trưởng phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục đào tạo lập quy hoạch chi tiết mặt bằng xây thêm lớp học mới để thông qua Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt trong quý II/1997. Sở Giáo dục - Đào tạo đề xuất phương án tạo vốn đầu tư xây dựng thêm lớp học mới và cơ sở dịch vụ cho học sinh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xin thông báo dến các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện quán triệt nội dung chỉ đạo nêu trên của đồng chí Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Viết Thanh và có kế hoạch triển khai thực hiện.

 

 

T/L ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/TB-UB-KT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu13/TB-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/1997
Ngày hiệu lực11/03/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/TB-UB-KT

Lược đồ Thông báo 13/TB-UB-KT nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, sử dụng trường học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 13/TB-UB-KT nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, sử dụng trường học
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu13/TB-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hậu
        Ngày ban hành11/03/1997
        Ngày hiệu lực11/03/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 13/TB-UB-KT nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, sử dụng trường học

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 13/TB-UB-KT nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, sử dụng trường học