Thông báo 132/TB-VPCP

Thông báo 132/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 132/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 132/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÒA BÌNH

Trong 2 ngày 07 và ngày 08 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Cùng dự làm việc với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công thương, Công an, Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009, quý I/2010; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong những năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, đạt được kết quả đáng khích lệ: tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2006 - 2010) đạt 11,92%, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Riêng năm 2009 là năm suy giảm kinh tế toàn cầu nhưng tăng trưởng kinh tế của Tỉnh đạt 10,95%, thu nhập bình quân đầu người 11,43 triệu đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững; công tác dạy nghề được quan tâm, chú trọng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, năm 2009 còn 17%; cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Hòa Bình vẫn là một tỉnh nghèo, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, tăng trưởng kinh tế chất lượng chưa cao, chưa bền vững; hạ tầng còn thấp kém; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động qua đào tạo còn ở mức thấp; tiềm năng đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được khai thác triệt để; một số ngành có lợi thế nhưng chưa được phát huy có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân của cả nước… Trong thời gian tới, Tỉnh cần tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong các năm qua, khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy mọi thế mạnh, tiềm năng để sớm đưa tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh thuận lợi mới của đất nước.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2010 là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) và là năm có ý nghĩa quan trọng để Hòa Bình cũng như cả nước hoàn thành kế hoạch mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch từ nay đến hết năm 2010, trong thời gian tới Tỉnh cần chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 để triển khai quyết liệt, hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) gắn với việc chuẩn bị kế hoạch 5 năm tới (2011 - 2015); trên cơ sở đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy; đồng thời chỉ ra những yếu kém, tồn tại, những chỉ tiêu chưa đạt, phân tích và làm rõ nguyên nhân để có biện pháp phù hợp khắc phục. Đồng thời, Tỉnh chủ động đề ra các biện pháp phấn đấu quyết liệt, vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung ưu tiên các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đi vào sản xuất, kinh doanh, nhất là các sản phẩm có lợi thế, tiềm năng, sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ và tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác cho các dự án giao thông, thủy lợi và các công trình cơ sở hạ tầng cấp bách, sớm phát huy hiệu quả đầu tư; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

2. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp để giải quyết dứt điểm tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

3. Tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên, du lịch để phát triển công nghiệp, chú ý phát triển xi măng, vật liệu xây dựng, khai khoáng, chế biến nông sản, trồng rừng, chăn nuôi, du lịch, dịch vụ, vận tải.

4. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện tốt Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, nhất là dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với việc đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xây dựng chính sách áp dụng chung trên phạm vi cả nước để triển khai thực hiện từ năm 2011, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

2. Về phân chia địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội: giao Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét quyết định.

3. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: trước mắt, Tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thành quy hoạch sử dụng đất lúa trong phạm vi cả nước và trình duyệt theo quy định.

4. Đối với 02 xã Hang Kia và xã Pà Cò, huyện Mai Châu:

a) Tỉnh tiếp tục thực hiện 2 đề án: Xây dựng địa bàn không có ma túy; củng cố nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh đã được phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện;

b) Đồng ý bổ sung thêm mỗi xã 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh là người dân tộc H’Mông; giao Bộ Nội vụ hướng dẫn Tỉnh thực hiện.

c) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa thành lập 01 đơn vị đồn trú tại khu vực trên để tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống ma túy trên địa bàn.

5. Về bổ sung 02 Nhà máy sản xuất xi măng vào quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam: đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xem xét, xử lý cụ thể. Trường hợp có vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về việc lập Dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng CT229 giai đoạn 2010 - 2020: đồng ý, Tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng để hoàn tất thủ tục và triển khai thực hiện theo quy định.

7. Về đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2125/VPCP-KTN ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với tỉnh Hòa Bình, thành phố Hà Nội và Nhà đầu tư tính toán, đề xuất cơ chế đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để sớm đầu tư tuyến đường này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ ứng vốn cho Tỉnh để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

8. Đồng ý chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn từ Km 34+00 đến thành phố Hòa Bình (thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình), giao Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện.

9. Về đầu tư các dự án: cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 (từ thành phố Hòa Bình đi khu danh thắng đền Bờ thuộc khu du lịch lòng hồ sông Đà); Khu Trung tâm Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình: đồng ý về chủ trương, Tỉnh lập dự án và trình duyệt theo quy định; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn cho Tỉnh thực hiện sau khi các dự án trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10. Về đầu tư Dự án hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi, huyện Lạc Sơn về huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình: đồng ý, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh lập dự án, tổ chức thẩm định và trình duyệt theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự án đưa vào danh mục đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 để trình Quốc hội.

11. Về mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình: giao Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nghiên cứu, tính toán hiệu quả đầu tư Dự án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Đồng ý về chủ trương xây dựng Trung tâm ung bướu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tỉnh làm việc với Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Công an, Quốc phòng, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- UBND TP Hà Nội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, ĐP (6). Phg (45)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu132/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 132/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 132/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu132/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 132/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 132/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

           • 21/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực