Thông báo 133/TB-BGTVT

Thông báo số 133/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án “phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long” vốn vay Ngân hàng thế giới (dự án WB5) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 133/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 133/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (DỰ ÁN WB5)

Ngày 01/4/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5) vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Tham dự cuộc họp có đại diện WB, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, đại diện UBND, Sở GTVT, Ban QLDA 13 tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị tham mưu của Bộ GTVT: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Vận tải, Vụ Tài chính, Cục Giám định & QLCLCT, Cục Đường sông VN, Cục Đường bộ VN, Ban QLDA 1 và Ban QLCDA-ĐT.

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA1, Ban QLCDA-ĐT, ý kiến của đại diện WB, các Bộ ngành, UBND và Sở GTVT các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị tham mưu của Bộ GTVT, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Về thủ tục phê duyệt dự án hợp phần C (đường tỉnh lộ và đường thủy địa phương), thống nhất UBND các tỉnh phê duyệt theo danh mục của tỉnh đã được đưa vào F/S của dự án được phê duyệt. Các tỉnh cần sắp xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên và phân đoạn đầu tư để có thể lựa chọn ưu tiên đầu tư theo nguồn vốn của Hợp phần C đã phân bổ trong Hiệp định dự án. Bộ GTVT sẽ đàm phán với WB bổ sung thêm vốn và ngân sách địa phương để đầu tư toàn bộ danh mục đã được phê duyệt trong dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Giao Cục ĐBVN, Ban QLDA1 chỉ đạo tư vấn BECOM đẩy nhanh tiến độ TKKT và lập HSMT giai đoạn I đảm bảo bàn giao tài liệu báo cáo TKKT:

- Hợp phần đường Quốc lộ: 30/4/2008 chuyển toàn bộ hồ sơ TKKT cho Cục ĐBVN phê duyệt trước tháng 5/2008;

- Hợp phần đường tỉnh: 30/4/2008 chuyển toàn bộ hồ sơ TKKT cho UBND các tỉnh xem xét, phê duyệt trước tháng 6/2008;

- Hợp phần đường thủy Quốc gia: 30/4/2008 chuyển toàn bộ hồ sơ TKKT cho Cục Đường sông VN phê duyệt trước 30/5/2008, tiến hành cắm mốc và GPMB trước 15/7/2008;

3. Về công tác cắm cọc và HS GPMB, Bộ đồng ý về nguyên tắc bổ sung nhiệm vụ cho tư vấn TKKT thực hiện trên cơ sở F/S đã được phê duyệt. Các Ban QLDA thực hiện thủ tục trình chủ đầu tư phê duyệt phụ lục bổ sung cho Hợp đồng tư vấn. Tại những nơi không có vướng mắc, cho phép triển khai công tác GPMB ngay khi dự án được phê duyệt.

4. Đối với hạng mục của các tỉnh đã có hồ sơ TKKT được tỉnh phê duyệt, tỉnh cần khẳng định và chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ, gửi WB xem xét chấp thuận (gửi Bộ GTVT theo dõi) và triển khai các bước tiếp theo. Kinh phí đã thực hiện tỉnh chịu, phần kinh phí cho TKKT đã được phân bổ trong dự án nếu còn dư sẽ bố trí sang kinh phí xây lắp các hạng mục trong dự án của tỉnh.

5. Với việc biến động giá dẫn đến tăng tổng mức đầu tư của các hạng mục của dự án do Bộ GTVT quản lý, thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT về điều chỉnh giá (sẽ ban hành trong tháng 4 năm 2008) cho các hợp đồng xây lắp chuẩn bị, đang và đã triển khai đấu thầu hoặc đang thi công. Đề nghị các tỉnh có văn bản gửi Bộ GTVT thống nhất tuân thủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ GTVT trước ngày 10/4/2008.

6. Các chủ đầu tư phối hợp với Cục Giám định & QLCLCT, Vụ Tài chính, Vụ KHĐT tính toán cụ thể các chi phí chung, chi phí khác, chi phí Ban GPMB… trình Bộ phê duyệt đảm bảo đủ kinh phí thực hiện trong quá trình triển khai dự án.

7. Giao Vụ Tài chính hướng dẫn các Ban QLDA tính toán, lập chi phí và phân bổ chi phí Quản lý dự án giữa các Ban QLDA trung ương và địa phương căn cứ Thông tư sửa đổi Thông tư 118/TT-BTC của Bộ Tài chính. Kinh phí QLDA cho các chủ đầu tư và kinh phí cho Ban QLDA ĐT thực hiện nhiệm vụ đơn vị điều phối chung của dự án giao Vụ Tài chính, cục Giám định & QLCLCT hướng dẫn (thỏa thuận với Bộ Tài chính).

8. Giao Cục giám định & QLCLCT tiếp tục có văn bản gửi TTgCP và các Bộ ngành liên quan về xử lý các vướng mắc trong công tác GPMB (đặc biệt là di dời công trình công cộng).

9. Giao Vụ KHĐT tập hợp ghi kế hoạch vốn năm 2008 cho các hợp phần trong giai đoạn I của dự án. Phần vốn cho GPMB đề nghị Bộ KH&ĐT cho phép ứng trước. Việc ghi kế hoạch vốn cho các hạng mục giai đoạn II, các tỉnh chủ động đăng ký ghi vốn cả ODA và vốn đối ứng gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ GTVT. Bộ GTVT sẽ tập hợp gửi Bộ KH&ĐT bố trí vốn cho các hạng mục Hợp phần C của các tỉnh. Các chủ đầu tư Hợp phần C chủ động xác định tiến độ xây lắp, đăng ký vốn hàng năm với Sở KH&ĐT tỉnh để có vốn thực hiện.

10. Giao Cục Đường sông VN chỉ đạo ban QLCDA ĐT khẩn trương lựa chọn và huy động tư vấn Hỗ trợ vùng để trợ giúp các tỉnh trong quản lý và thực hiện dự án.

11. Đối với QL91, giao Cục ĐBVN, Ban QLDA1 đẩy nhanh công tác tuyển chọn tư vấn TKKT, lập HSMT cùng với cắm cọc và lập Hồ sơ GPMB QL91 và giám sát cho toàn Hợp phần quốc lộ, lưu ý bổ sung nhiệm vụ cắm cọc và lập Hồ sơ GPMB để tư vấn thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB và có thể bàn giao cho tỉnh thực hiện trong tháng 9 năm 2008.

12. Các vấn đề khác:

12.1. Việc xây mới cầu Phong Phú trên QL54, giao Cục ĐBVN kiểm tra, phối hợp với Cục Giám định & QLCLCT tham mưu xử lý theo hướng tổ chức giao thông phù hợp với tải trọng khai thác hoặc gia cường để đảm bảo sức chịu tải của cầu. Giai đoạn sau, sẽ xử lý thay thế làm mới.

12.2. Về độ cao thông thuyền của các cầu, thống nhất giữ nguyên theo Quyết định đầu tư số 741/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2007 của Bộ GTVT.

12.3. Với phương án xây dựng phà Láng Sắt, thống nhất làm bến phà poongtông theo QĐ đầu tư số 741/QĐ-BGTVT của Bộ, Vụ KHĐT và các chủ đầu tư nghiên cứu phân bổ vốn đảm bảo đủ kinh phí đầu tư.

12.4. Về phương án xây dựng 13 cầu trên hành lang đường thủy số 2, thống nhất phương án cầu BTCT cho những cầu tại khu vực nhiễm mặn, các cầu còn lại chấp thuận theo đề xuất của tư vấn sử dụng dầm thép cho nhịp thông thuyền, các nhịp còn lại là BTCT. Giao ban QLDA1 phối hợp với ban QLCDA ĐT kiểm tra thực hiện.

12.5. Riêng 2 cầu Vàm Thủ Đoàn và An Thạnh tại địa phận tỉnh Long An, giao Ban QLCDA ĐT kiểm tra, xem xét và tham mưu thay thế hoặc sửa chữa cho phù hợp.

12.6. Về công tác GPMB tại tỉnh Bạc Liêu, đề nghị tỉnh triển khai theo quy hoạch chỉnh trang đô thị của tỉnh và tiến độ các dự án của tỉnh, Dự án sẽ chi phí GPMB cho những khu vực thuộc phạm vi GPMB của Dự án WB5, phần chênh lệch do địa phương chi trả.

13. Về cầu Ninh Quới tại tỉnh Bạc Liêu, thống nhất với đề nghị của tỉnh. Giao Cục Giám định & QLCLCT, Vụ KHCN, Cục ĐBVN phối hợp với địa phương về phương án xử lý. Tỉnh cần có văn bản gửi WB và Bộ GTVT khẳng định sự phù hợp về kỹ thuật của phần khối lượng đã làm trước đây của cầu này với yêu cầu kỹ thuật bây giờ.

14. Thứ trưởng đề nghị WB xem xét chuẩn bị các thủ tục bổ sung vốn cho dự án để đầu tư toàn bộ các hạng mục đã được nghiên cứu trong dự án để có thể đạt được mục tiêu của Dự án. Đề nghị khi dự án giải ngân được 30% có thể điều chỉnh Hiệp định bổ sung vốn cho dự án kịp thời giải ngân cho các hạng mục còn lại.

15. Về cảng Tân Châu (An Giang) và cảng Bạc Liêu (2 cảng sông), thống nhất đề nghị WB bố trí vốn thực hiện trong dự án, giao Vụ KHĐT xử lý thủ tục.

Dự kiến cuộc họp Ban Chỉ đạo tới vào tháng 6 năm 2008 tại Cần Thơ.

Trên đây là nội dung đã được thống nhất trong cuộc Họp, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu133/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực08/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 133/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 133/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu133/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực08/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 133/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 133/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long

         • 08/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực