Thông báo 139/TB-VPCP

Thông báo số 139/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 139/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng họp triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP hỗ trợ giảm nghèo nhanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 139/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 61 HUYỆN NGHÈO

Ngày 22 tháng 4 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Cùng dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ nghèo cao nhất và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HOÀN THIỆN CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 để triển khai thực hiện trên địa bàn 61 huyện nghèo:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án (cả đầu tư và sự nghiệp) trên địa bàn 61 huyện nghèo.

b) Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn sửa đổi cơ chế tài chính, cân đối ngân sách phù họp với đặc thù và năng lực tổ chức thực hiện của 61 huyện nghèo; hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cho vay ưu đãi đối với 61 huyện nghèo.

c) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2008 về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, trong đó có hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 trên địa bàn 61 huyện nghèo.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 61 huyện nghèo.

đ) Các Bộ Y tế, Giáo dục và đào tạo, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ … ban hành các văn bản hướng dẫn theo phân công tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 và Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23 tháng 2 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

e) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Tín dụng nhân dân thực hiện cho vay ưu đãi đối với 61 huyện nghèo.

2. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung định mức đối với các cơ chế, chính sách dân tộc hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

II. NHỮNG NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN NGAY:

Với tinh thần khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, nên không cầu toàn mà phải thực hiện ngay những chính sách có thể làm trước và phê duyệt những việc cần phải triển khai sớm cho giai đoạn từ nay đến 2010; trong quá trình thực hiện sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn:

1. Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo phối hợp với Tổ Công tác chỉ đạo xây dựng Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ nghèo cao nhất, khẩn trương hướng dẫn hoàn thiện và phê duyệt đề án Giảm nghèo của các huyện:

a) Thống nhất danh sách các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét;

b) Soạn thảo văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008, bao gồm cả việc hướng dẫn chi tiết xây dựng đề án giảm nghèo cấp huyện, thống nhất mẫu biểu phê duyệt đề án Giảm nghèo cấp huyện, trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Tiếp tục đôn đốc việc xây dựng các đề án giảm nghèo cấp huyện, góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện các đề án.

d) Phối hợp với 20 tỉnh có các huyện nghèo khẩn trương tổ chức thực hiện Chương trình và báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo quy định; chuẩn bị tổ chức giao ban trực tuyến trong tháng 7 năm 2009.

2. Yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương tổng hợp các nguồn vốn thực hiện Chương trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 5 năm 2009.

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và báo cáo các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn ODA, trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư thực hiện các chương trình, dự án đã được phân bổ trong kế hoạch năm 2009 và đề xuất ứng trước kế hoạch năm 2010 của 61 huyện nghèo.

b) Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo nguồn vốn sự nghiệp của các chương trình, dự án đã phân bổ trong kế hoạch năm 2009 và đề xuất ứng trước kế hoạch năm 2010 của 61 huyện nghèo.

c) Bộ Xây dựng tổng hợp và báo cáo kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo chưa có nhà ở, nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát trên địa bàn 61 huyện nghèo.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục vận động các doanh nghiệp giúp đỡ các huyện nghèo chưa được nhận hỗ trợ; tổng hợp đề nghị của các doanh nghiệp và thông báo cho các doanh nghiệp và các tỉnh, huyện phối hợp triển khai thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ huyện nghèo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Lâm Đồng và Kon Tum;
- Các thành viên BCĐ các CT giảm nghèo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Các Vụ: TKBT, KTTH, ĐP, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu139/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 139/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng họp triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP hỗ trợ giảm nghèo nhanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 139/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng họp triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP hỗ trợ giảm nghèo nhanh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu139/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực27/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 139/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng họp triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP hỗ trợ giảm nghèo nhanh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 139/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng họp triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP hỗ trợ giảm nghèo nhanh

           • 27/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực