Thông báo 14-TB/CCTP

Thông báo 14-TB/CCTP năm 2013 kết luận của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Nội dung toàn văn Thông báo 14-TB/CCTP năm 2013 kết luận Cải cách tư pháp Trung ương với Liên đoàn Luật sư


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO
CẢI CÁCH TƯ PHÁP
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 14-TB/CCTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG VỚI LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Ngày 05-8-2013 Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan về tổ chức và hoạt động của luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Dự buổi làm việc có các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam báo cáo về tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với luật sư, tổ chức luật sư và tình hình triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

- Đánh giá cao sự cố gắng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Bộ Tư pháp trong việc triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư. Từ khi thành lập đến nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nỗ lực kiện toàn tổ chức, bộ máy của Liên đoàn và Đoàn Luật sư các tỉnh, thành, đưa hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam dần đi vào nền nếp, ổn định và có hiệu quả bước đầu. Đoàn Luật sư đã được thành lập trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đội ngũ luật sư phát triển nhanh về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng và hoạt động ở khắp các vùng miền trên cả nước. Vai trò, vị thế của luật sư ngày càng được khẳng định trong đời sống pháp lý và chính trị - xã hội của đất nước. Các vụ việc được luật sư tham gia bào chữa và trợ giúp pháp lý ngày càng tăng (từ năm 2009 đến nay, luật sư đã tham gia tố tụng 99.751 vụ án các loại, trong đó có 51.109 vụ án hình sự; thực hiện tư vấn, trợ giúp 124.608 vụ). Hoạt động của luật sư đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân.

- Công tác quản lý nhà nước về luật sư đã được Bộ Tư pháp quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ. Đã trình Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020" làm cơ sở cho việc phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Công tác xây dựng thể chế, đào tạo nghề, bồi dưỡng phát triển đội ngũ luật sư thu được kết quả bước đầu, đáp ứng nhu cầu trước mắt về luật sư ở nước ta. Cấp ủy và chính quyền nhiều địa phương đã quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn luật sư hoạt động. Các cơ quan tư pháp cũng đã tạo điều kiện để luật sư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức, hoạt động và quản lý luật sư vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như:

- Việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của một số Đoàn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư còn chậm. Hiệu quả hoạt động luật sư, nhất là hoạt động tranh tụng tại phiên tòa, trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự chất lượng chưa cao; chưa có được đội ngũ luật sư giỏi về kỹ năng và am hiểu pháp luật quốc tế để có thể tham gia có hiệu quả các vụ việc tranh chấp quốc tế và khu vực. Còn một bộ phận luật sư thiếu rèn luyện tư cách, đạo đức, nặng về lợi ích cá nhân, coi nhẹ trách nhiệm xã hội, vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với nghề luật sư.

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam tuy đã được thành lập, kiện toàn nhưng bộ phận thường trực vẫn còn mỏng, phần lớn hoạt động kiêm nhiệm nên năng lực và hiệu quả hoạt động chưa cao.

- Vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa có nhận thức đúng và đầy đủ về vị trí, vai trò của luật sư. Một số cán bộ điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán chưa sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia tố tụng, thậm chí có lúc, có nơi còn gây khó khăn cho hoạt động của luật sư. Một số địa phương chưa quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất ban đầu cho các Đoàn Luật sư, như trụ sở làm việc của các Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Việc thành lập tổ chức đảng trong các Đoàn Luật sư chậm được thực hiện; sự phối hợp giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư với cơ quan, tổ chức có liên quan có lúc chưa thật chặt chẽ, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thiếu kịp thời.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan cần triển khai các nhiệm vụ sau đây:

1. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiến hành rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư đề ra. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân theo tinh thần cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục kiện toàn Bộ phận Thường trực của Liên đoàn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đề án "Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư" đã được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao.

2. Tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, kết hợp với việc tạo điều kiện để phát huy vai trò tự quản của tổ chức luật sư. Sớm chỉ đạo thành lập các tổ chức Đảng trong các Đoàn luật sư để các luật sư là đảng viên có nơi sinh hoạt tập trung, gắn sinh hoạt đảng với sinh hoạt chuyên môn, đồng thời có điều kiện để phát triển đảng trong số luật sư trẻ ở Đoàn luật sư. Quan tâm tạo điều kiện ban đầu về cơ sở vật chất giúp cho các Đoàn Luật sư sớm ổn định và hoạt động nền nếp (Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo giải quyết trụ sở làm việc ổn định cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương hướng dẫn các tỉnh, thành ủy về việc thành lập tổ chức và sinh hoạt đảng trong các Đoàn luật sư.

3. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán thuộc ngành mình thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia đầy đủ các giai đoạn tố tụng, thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan tiến hành rà soát các quy định pháp luật tố tụng, pháp luật về tổ chức, hoạt động của luật sư, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa, quyền hành nghề của luật sư theo tinh thần cải cách tư pháp và Hiến pháp (sau khi đã được sửa đổi, bổ sung); phối hợp với các ban Đảng, bộ ngành có liên quan nghiên cứu báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương và chuẩn bị tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 05 năm (2009 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư, trong đó đặc biệt chú trọng bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng hành nghề và chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao đạo đức của luật sư; đào tạo nhiều luật sư giỏi có khả năng tham gia vào các tranh chấp quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia.

Xin thông báo đến các đồng chí để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo (để báo cáo);
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo;
- BCSĐ Bộ Tư pháp, Đảng đoàn LĐLSVN;
- Các bộ, ngành có liên quan, Thành ủy, UBND TP Hà Nội;
- Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư,
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ,
- Lưu Văn phòng Ban Chỉ đạo.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Lê Thị Thu Ba

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14-TB/CCTP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu14-TB/CCTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 14-TB/CCTP năm 2013 kết luận Cải cách tư pháp Trung ương với Liên đoàn Luật sư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 14-TB/CCTP năm 2013 kết luận Cải cách tư pháp Trung ương với Liên đoàn Luật sư
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu14-TB/CCTP
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Cải cách tư pháp
        Người kýLê Thị Thu Ba
        Ngày ban hành04/09/2013
        Ngày hiệu lực04/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 14-TB/CCTP năm 2013 kết luận Cải cách tư pháp Trung ương với Liên đoàn Luật sư

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 14-TB/CCTP năm 2013 kết luận Cải cách tư pháp Trung ương với Liên đoàn Luật sư

             • 04/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực