Thông báo 142/TB-VPCP

Thông báo số 142/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 142/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 13 tháng 4 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà về tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP và Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP của Chính phủ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả bước đầu thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong những năm vừa qua, nhất là năm 2008, đầu năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, đạt được kết quả khá toàn diện: kinh tế tăng trưởng khá cao, GDP năm 2008 tăng 11,3% và 3 tháng đầu năm 2009 tăng 9,3%, doanh thu du lịch năm 2008 tăng 31,5% và 3 tháng đầu năm 2009 tăng 9,89%; các lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển; quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Khánh Hoà vẫn chưa phải là tỉnh giàu so với tiềm năng và lợi thế của Tỉnh; thu hút đầu tư trên địa bàn chưa nhiều so với các tỉnh khác trong vùng; tiến độ thực hiện các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn chậm.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thời gian thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, năm 2010 và kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kháng Hoà lần thứ XV và Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc khóa X chỉ còn hơn một năm.

Để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đại biểu Đảng đã đề ra, Tỉnh cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, năm 2010, xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), có các giải pháp, kế hoạch thực hiện cụ thể để phát huy lợi thế của Tỉnh, nhất là về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển. Chú trọng sản xuất nông nghiệp, thâm canh lúa, đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản, đánh bắt hải sản xa bờ, gắn với chế biến thuỷ, hải sản; phát triển và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

2. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng (khóa X), nhất là Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế biển.

3. Chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể, sát hợp với địa phương nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về xử lý các vấn đề hụt thu phát sinh do cơ chế, các chính sách mới ban hành: đồng ý về nguyên tắc bổ sung 41,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương năm 2009 hỗ trợ cho ngân sách địa phương. Giao Bộ Tài chính xem xét cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Về cơ chế, tỷ lệ huy động vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: giao Bộ Tài chính thống nhất hướng dẫn các địa phương thực hiện theo hướng tách các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (được bố trí cân đối ngân sách) và các dự án sử dụng vốn không thuộc ngân sách nhà nước.

3. Đối với các dự án: tuyến đường từ Diên Khánh đi Khánh Lê (Khánh Vĩnh); hệ thống thoát lũ từ cầu Sắt Phú Vĩnh đến đầu sông Tắc; chỉnh trị sông Tắc và sông Quán Trường; sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước suối Hành; sửa chữa, nâng cấp đập dâng hồ chứa nước suối Dầu; sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Đá Đen: đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ vốn để triển khai thực hiện. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Khánh Hoà xem xét sự cần thiết, tính khả thi các dự án trên để tổng hợp bổ sung vào danh mục đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Giao Bộ Giao thông vận tải bố trí nguồn vốn cho Tỉnh thực hiện Dự án tuyến tránh qua đèo Rù Rì theo tiến độ thực hiện.

5. Về dự án nâng cấp Bệnh viên đa khoa tỉnh thành Bệnh viện đa khoa cấp vùng: đồng ý đưa vào danh mục ứng vốn ngân sách nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho Tỉnh ứng vốn thực hiện theo tiến độ để hoàn thành dự án trong 2 năm 2009 và 2010.

6. Đối với dự án xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; dự án xây dựng Trường Trung cấp nghề Cam Ranh: đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ một phần. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất mức hỗ trợ cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Đồng ý nâng cấp quốc lộ 26 (đoạn từ Km 2 – Km 10) đạt tiêu chuẩn đường cấp III. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập, trình duyệt dự án theo quy định; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp bổ sung vào danh mục đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

8. Về việc cân đối nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ứng vốn cho Tỉnh để thực hiện Dự án di dân, tái định giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Vân Phong.

9. Bộ Giao thông vận tải xem xét việc kêu gọi các nhà đầu tư tham gia cùng với Vinaline để thực hiện Dự án Cảng trung chuyển Container quốc tế tại Khánh Hoà.

10. Về xử lý tài sản dự án Rusalka: Bộ Kế hoạch và Đầu chủ trì, phối hợp với Tỉnh và các Bộ, ngành liên quan xem xét xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về việc nghiên cứu chuyển sân bay quân sự Nha Trang sang địa điểm khác để thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và Quy hoạch xây dựng thành phố Nha Trang: thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp, Tỉnh thấy cần có phương án thích hợp hơn thì làm việc với Bộ Quốc phòng để thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2009; Hoa hậu Thế giới người Việt Nam 2009; Hoa hậu Việt Nam để chọn thí sinh dự thi Hoa hậu Thế giới 2009 và Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2009: Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

13 . Đồng ý về nguyên tắc đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh đèo Cả theo hình thức BOT. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tỉnh xem xét xử lý

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường băng số II và Nhà ga Cảng hàng không Cam Ranh.

14. Về xử lý khiếu kiện: Tỉnh căn cứ thẩm quyền và quy định của pháp luật sớm xử lý các vụ khiếu kiện trên địa bàn theo luật định. Khi xử lý cần phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ liên quan để thống nhất phương án xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quốc phòng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao & DL.
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu142/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực28/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu142/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực28/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

           • 28/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực