Thông báo 1421/TB-BTĐKT

Thông báo 1421/TB-BTĐKT ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 52 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Nội dung toàn văn Thông báo 1421/TB-BTĐKT năm 2013 kết luận Phó Chủ tịch nước Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1421/TB-BTĐKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN, PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 52 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 17 tháng 7 năm 2013 tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp phiên thứ 52 để sơ kết đánh giá công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

6 tháng đầu năm 2013, trong tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn có nhiều khó khăn thách thức, ngay từ những tháng đầu năm, các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với chủ đề "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các phong trào thi đua ngày càng thiết thực và hiệu quả đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt trong các phong trào.

Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và các địa phương tổ chức hiệu quả, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cả nước, thu hút được sự quan tâm đông đảo của quần chúng, đặc biệt là công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển lãm ảnh "Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước", chương trình giao lưu giữa các Anh hùng với thế hệ trẻ, lễ hội 50 năm phong trào "Nghìn việc tốt", lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho công nhân lao động tiêu biểu, chương trình gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các ngành, lĩnh vực..., qua đó góp phần tích cực tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống thi đua yêu nước 65 năm qua tới các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Công tác khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và hướng khen thưởng đến người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, các trường hợp có thành tích xuất sắc đột xuất; quy trình thủ tục khen thưởng được cải cách; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong bình xét các danh hiệu thi đua và xét chọn các hình thức khen thưởng.

Hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương duy trì thường xuyên, bám sát nhiệm vụ đề ra và tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm. Các thành viên Hội đồng đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cụm, khối thi đua. Qua đó, hoạt động của các cụm khối thi đua được duy trì, có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn. Lãnh đạo các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các địa phương đã nêu cao trách nhiệm, trực tiếp tham dự hoạt động của cụm, khối thi đua.

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013 bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn có những hạn chế như: việc tổ chức một số phong trào thi đua chưa thiết thực và chưa mang lại hiệu quả cao; công tác thi đua chưa được kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; khen thưởng còn coi trọng về số lượng, trùng thành tích và chưa khen nhiều cho người trực tiếp lao động, sản xuất; trong bình xét các danh hiệu thi đua vẫn mang tính bình quân; các tiêu chí xét chọn khen thưởng của cụm, khối thi đua còn dàn đều, luân phiên.

Về nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2013: Bên cạnh những thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn; với chủ đề "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung hoàn thành tốt các nội dung chủ yếu sau:

1. Các Bộ, ban, ngành, địa phương cần tích cực đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hơn, nhằm hoàn thành tốt các giải pháp của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và tiến hành rà soát, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, có hiệu quả.

2. Lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình nhân tố mới để khen thưởng được kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; quan tâm khen thưởng nhiều hơn cho người lao động trực tiếp là công nhân, nông dân và khen thưởng đột xuất; tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân được khen thưởng được tuyên truyền, biểu dương, báo cáo điển hình, nêu gương học tập trong cơ quan, đơn vị, từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

3. Duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức, hoạt động của các cụm, khối thi đua: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm nghiên cứu tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong việc tiếp tục duy trì hoạt động cụm, khối thi đua trên cơ sở sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối; thực hiện việc xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho cụm, khối theo hướng mỗi cụm, khối chỉ bình xét, đề nghị khen thưởng một đơn vị tiêu biểu, xuất sắc nhất trong cụm, khối; xây dựng các tiêu chí thi đua trên cơ sở căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, những vấn đề trọng tâm và phải bám sát yêu cầu thực tế; đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua.

4. Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) tham mưu cho Chính phủ xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật, trong đó chú trọng đến tiêu chuẩn khen thưởng, thời gian khen thưởng và đảm bảo cân đối việc khen thưởng giữa cán bộ, công chức và công nhân, nông dân để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 52 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PCT nước Nguyễn Thị Doan (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
- MTTQ Việt Nam và cơ quan TW các đoàn thể;
- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;
- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Lưu: VT, Ban TĐKTTW.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1421/TB-BTĐKT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1421/TB-BTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2013
Ngày hiệu lực08/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1421/TB-BTĐKT

Lược đồ Thông báo 1421/TB-BTĐKT năm 2013 kết luận Phó Chủ tịch nước Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1421/TB-BTĐKT năm 2013 kết luận Phó Chủ tịch nước Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1421/TB-BTĐKT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýTrần Thị Hà
        Ngày ban hành08/08/2013
        Ngày hiệu lực08/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 1421/TB-BTĐKT năm 2013 kết luận Phó Chủ tịch nước Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 1421/TB-BTĐKT năm 2013 kết luận Phó Chủ tịch nước Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng

             • 08/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực