Thông báo 143/TB-VPCP

Thông báo số 143/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 143/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NINH THUẬN

Ngày 14 tháng 4 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đi kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ tại tỉnh Ninh Thuận. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Cùng với cả nước, tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP; số 01/NQ-CP của Chính phủ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chính phủ là: tập trung mọi nỗ lực để chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, duy trì tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh đã khắc phục khó khăn, vươn lên và đạt được một số kết quả: kinh tế quí I tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ; giá trị các ngành: nông - lâm - ngư nghiệp tăng 8,9% dịch vụ tăng 8,6%; ổn định giải quyết việc làm mới cho gần 3.000 lao động; các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; công tác phòng, chống dịch ở người và gia súc đã được quan tâm, chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ; quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững.

Tuy nhiên, Ninh Thuận vẫn còn là một trong số ít các tỉnh khó khăn nhất của cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý I năm 2009 đạt thấp so với kế hoạch: tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu giảm sút; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn rất hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hiện nay, kinh tế của Tỉnh phát triển dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, nhưng nông nghiệp vẫn chưa phát triển.

2. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 -2010), trong thời gian tới, Tỉnh cần huy động nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương về biển và du lịch biển, khoáng sản, những cây, con mang tính đặt thù có giá trị kinh tế cao; cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động để có thu nhập ổn định; đồng thời, chú ý chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2010 để đề ra các giải pháp cụ thể phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, tính toán, xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; trong đó, tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp tiếp tục ngăn chặn suy giảm kinh tế, khôi phục đà tăng trưởng, duy trì và đảm bảo an sinh xã hội.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 06 tháng 02 năm 2007; số 196/TB-VPCP ngày 07/8/2008 của Văn phòng Chính phủ, Tỉnh rà soát lại, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xử lý, giải quyết.

2. Đồng ý về nguyên tắc bổ sung vốn cho Tỉnh để hoàn thành dự án thoát nước thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sớm đề xuất nguồn vốn bảo đảm vốn theo tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với các dự án (đường ven biển Bình Tiên - Vĩnh Hy; Phú Thọ - Mũi Dinh; hồ chứa nước Kiền Kiền, đập dâng hạ lưu sông Dinh, Cầu Ninh Chữ): đồng ý hỗ trợ vốn để thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét sự cần thiết, tính khả thi của các dự án nêu trên, tổng hợp bổ sung vào danh mục đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư kênh mương cấp II, cấp III đối với các dự án đầu tư các hồ chứa trước đây chưa có kênh mương: Tỉnh cần sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định; đồng ý hỗ trợ 50% vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương cho Tỉnh để triển khai thực hiện.

5. Đồng ý hỗ trợ 40 tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA của Tỉnh. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng Bộ Tài chính ứng vốn cho Tỉnh thực hiện theo tiến độ.

6. Một số đề nghị khác của Tỉnh:

a) Đồng ý về chủ trương hỗ trợ vốn cho Tỉnh để thanh toán khoản bù giá chênh lệch nguyên, vật liệu các dự án, công trình triển khai năm 2008. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và tỉnh Ninh Thuận xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Đồng ý cấp bổ sung cho Tỉnh phần kinh phí còn thiếu 7,6 tỷ đồng để thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; cấp bù thuỷ lợi phí đối với phần kinh phí còn thiếu năm 2008, 2009 cho Tỉnh theo chủ trương của Chính phủ. Giao Bộ Tài chính xem két, giải quyết cụ thể.

c) Về bố trí vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho giáo đục, y tế: đồng ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ vốn cho Tỉnh triển khai các dự án theo tiến độ. Tỉnh có trách nhiệm tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án và đảm bảo chất lượng công trình theo quy định.

d) Về hỗ trợ vốn quy hoạch các huyện, thành phố và khu trung tâm các xã, thị trấn và các điểm dân cư nông thôn: giao Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét xử lý chung cho các địa phương. Tỉnh cần hoàn tất các thủ tục theo quy định; trước mắt, đồng ý hỗ trợ cho Tỉnh 50% vốn thực hiện quy hoạch (15 tỷ đồng). Giao Bộ Tài chính giải quyết cụ thể.

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan chỉ đạo khảo sát, lập quy hoạch khai thác khoáng sản Titan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Đồng ý hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương cho Tỉnh để hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Trường Dạy nghề. Tỉnh làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện.

7. Đối với các khoản vay trước ngày 01 tháng 02 năm 2009, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính chỉ đạo các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam khoanh nợ và không phạt nợ quá hạn đối với khoản vay này, đồng thời cho áp dụng mức lãi suất hiện hành đối với số dư nợ; các khoản vay mới được hỗ trợ lãi suất 4% theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu143/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu143/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

           • 29/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực