Thông báo 144/TB-VPCP

Thông báo số 144/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 144/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp thường trực chính phủ đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội 2030 2050


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 144/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 24 tháng 4 năm 2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe Báo cáo lần I về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các Bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Tư vấn báo cáo kết quả bước đầu về Quy hoạch và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận như sau:

1. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đã tập trung chỉ đạo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phối hợp với Tư vấn triển khai công tác lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Bước đầu, Tư vấn lập quy hoạch đã thực hiện một số công việc: rà soát, đánh giá hiện trạng của Thủ đô, xác định mục đích, mục tiêu quy hoạch và nêu một số ý tưởng quy hoạch không gian trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Bộ xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến hợp lý của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về quy hoạch trong quá trình tổ chức triển khai nghiên cứu lập quy hoạch.

2. Về mục tiêu lập quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô và Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hoá xã hội, môi trường sinh thái, an ninh, quốc phòng,... xứng tầm là Thủ đô của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đến năm 2030 trở thành Thủ đô của một nước công nghiệp phát triển có dân số ổn định 120 - 130 triệu người.

3. Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu đề xuất thêm một số phương án quy hoạch Thủ đô Hà Nội, trong đó nêu cụ thể định hướng bố trí không gian và hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật chủ yếu, bảo đảm kết nối giao thông Thủ đô Hà Nội với Vùng; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất vị trí sân bay thứ hai. Các ý tưởng đưa ra cần phải dựa trên số liệu dự báo của các ngành, có tính khả thi cao, phù hợp với thực trạng quy hoạch của Thủ đô. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo, huy động tối đa tiềm năng, kiến thức, kinh nghiệm của các Hội chuyên môn nghề nghiệp: Quy hoạch, kiến trúc, văn hoá, lịch sử,... và các chuyên gia quy hoạch thuộc các lĩnh vực tham gia góp ý cho Tư vấn ngay từ giai đoạn đầu nghiên cứu lập quy hoạch; hoàn thiện các phương án trước khi Báo cáo lần II (tháng 7 năm 2009).

4. Công tác lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội là công việc rất quan trọng, cần có sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành và các địa phương. Để phục vụ công tác lập quy hoạch Hà Nội có chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp kịp thời các thông tin cụ thể về hiện trạng, các số liệu dự báo và quy hoạch phát triển của ngành, địa phương trước tháng 7 năm 2009, đặc biệt là quy hoạch giao thông, điện, cấp, thoát nước,...

Nhằm bảo đảm cho công tác thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô có chất lượng, giao Bộ Xây dựng thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mời Tư vấn quốc tế có kinh nghiệm hàng đầu thế giới thực hiện công tác phản biện, đánh giá đồ án, tư vấn giúp cơ quan có thẩm quyền trước khi phê duyệt.

5 . Để bảo đảm chất lượng đồ án quy hoạch và hiệu quả đầu tư, từ nay đến khi phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, không cấp phép các dự án phát triển đô thị mới. Đối với các dự án đầu tư, đồ án quy hoạch đã được các địa phương xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư: giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát và có phương án cụ thể cho từng trường hợp.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, rà soát các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp với tiêu chí phân loại của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong khu vực vành đai III đến sông Đáy;. báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, đề xuất phương án xử lý cụ thể.

6. Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai nghiên cứu, lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch.

Đồng thời với quá trình lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh trong Vùng xây dựng cơ chế quản lý thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; tập trung các nguồn lực, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch để xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại như mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, CA, QP, KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT, GTVT, CT, TC, VHTT&DL;
- UBND các tỉnh, TP Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hương Yên, Hải Dương, Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu144/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 144/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp thường trực chính phủ đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội 2030 2050


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 144/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp thường trực chính phủ đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội 2030 2050
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu144/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 144/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp thường trực chính phủ đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội 2030 2050

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 144/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp thường trực chính phủ đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội 2030 2050

              • 04/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực