Thông báo 1449/TB-BNN-TCCB

Thông báo 1449/TB-BNN-TCCB về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1449/TB-BNN-TCCB 2014 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1449/TB-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2014

Sau khi xem xét đề nghị của các trường thuộc Bộ về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho các trường thuộc Bộ năm 2014 trong phụ lục đính kèm thông báo này;

Các trường đào tạo nghề chịu trách nhiệm về sự phù hợp với các quy định hiện hành đối với chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký, tiến hành tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo đúng các Quy định đào tạo của Nhà nước;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các trường biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các trường có đào tạo nghề thuộc Bộ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Vụ Tài chính;
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH DẠY NGHỀ NĂM 2014

(Kèm theo Thông báo số 1449/TB-BNN-TCCB ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên cơ sở đào tạo / Nội dung chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Ghi chú

I

Các trường nghề

 

 

1

Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội
(Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội)

 

 

Cao đng nghề

800

 

Trung cấp nghề

300

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

300

 

2

Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng Việt Xô
(Trung Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình)

 

 

Cao đẳng nghề

800

 

Trung cấp nghề

1,000

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

500

 

3

Cao đẳng nghề Thủy sản Miền Bắc
(Dư Hàng Kênh - Ngô Quyền - Hải Phòng)

 

 

Cao đẳng nghề

200

 

Trung cấp nghề

200

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

100

 

4

Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
(Thanh Liêm - Hà Nam)

 

 

Cao đẳng nghề

100

 

Trung cấp nghề

750

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

200

 

5

Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình
(Tam Điệp - Ninh Bình)

 

 

Cao đẳng nghề

300

 

Trung cấp nghề

800

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

1,500

 

6

Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ
(Thanh Ba - Phú Thọ)

 

 

Cao đẳng nghề

200

 

Trung cấp nghề

500

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

500

 

7

Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp
(Bình Xuyên - Vĩnh Phúc)

 

 

Cao đẳng nghề

400

 

Trung cấp nghề

700

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

2,500

 

8

Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi
(Khoái Châu - Hưng Yên)

 

 

Cao đẳng nghề

200

 

Trung cấp nghề

600

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

0

 

9

Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội
(Phú Xuyên - Hà Nội)

 

 

Cao đẳng nghề

200

 

Trung cấp nghề

600

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

1,500

 

10

Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc
(Lạc Thủy - Hoà Bình)

 

 

Cao đẳng nghề

150

 

Trung cấp nghề

550

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

300

 

11

Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc
(Hữu Lũng - Lạng Sơn)

 

 

Cao đẳng nghề

100

 

Trung cấp nghề

800

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

1,000

 

12

Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ
(Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ)

 

 

Cao đẳng nghề

100

 

Trung cấp nghề

600

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

1,000

 

13

Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
(TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh)

 

 

Cao đẳng nghề

400

 

Trung cấp nghề

820

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

0

 

14

Cao đẳng nghề Cơ giới
(Tư Nghĩa - Quảng Ngãi)

 

 

Cao đẳng nghề

100

 

Trung cấp nghề

400

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

1,000

 

15

Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ
(Phù Cát - Bình Định)

 

 

Cao đẳng nghề

200

 

Trung cấp nghề

700

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

2,000

 

16

Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ
(Dĩ An - Bình Dương)

 

 

Cao đẳng nghề

250

 

Trung cấp nghề

600

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

1,500

 

17

Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi
(Trảng Bom - Đồng Nai)

 

 

Cao đẳng nghề

350

 

Trung cấp nghề

400

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

3,000

 

18

Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ
(Vĩnh Cửu - Đồng Nai)

 

 

Trung cấp nghề

400

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

0

 

19

Trung cấp nghề Việt - Tiệp
(Thường Tín - Hà Nội)

 

 

Trung cấp nghề

100

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

400

 

II

Các cơ sở dạy nghề khác

 

 

1

Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ
(Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội)

 

 

Cao đẳng nghề

100

 

Trung cấp nghề

300

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

1,660

 

2

Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
(Minh Thành - Yên Hưng - Quảng Ninh)

 

 

Cao đẳng nghề

50

 

Trung cấp nghề

500

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

800

 

3

Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
(TP. Phủ Lý - Hà Nam)

 

 

Cao đẳng nghề

50

 

Trung cấp nghề

350

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

150

 

4

Cao đẳng Thủy sản
(Đình Bảng - Từ sơn - Bắc Ninh)

 

 

Trung cấp nghề

800

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

800

 

5

Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
(Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội)

 

 

Trung cấp nghề

400

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

0

 

6

Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
(Ngọc Xuyên - Đồ Sơn - Hải Phòng)

 

 

Trung cấp nghề

400

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

100

 

7

Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung
(Hội An - Quảng Nam)

 

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

30

 

8

Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
(Sơn Trà - Đà Nẵng)

 

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

500

 

9

Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
(Bảo Lộc - Lâm Đồng)

 

 

Cao đẳng nghề

 

 

Trung cấp nghề

200

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

500

 

10

Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
(Tân Mỹ Chánh - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang)

 

 

Cao đẳng nghề

160

 

Trung cấp nghề

210

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

100

 

11

Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
(Ô Môn - Cần Thơ)

 

 

Cao đẳng nghề

200

 

Trung cấp nghề

450

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

700

 

12

Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm
(Phường 15 - Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh)

 

 

Trung cấp nghề

200

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

200

 

13

Trung học Thủy sản
(An Lc A - Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh)

 

 

Trung cấp nghề

200

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

600

 

 

Tng cộng:

 

 

 

Cao đẳng nghề

5,410

 

 

Trung cấp nghề

14,780

 

 

Sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng

23,440

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1449/TB-BNN-TCCB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1449/TB-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1449/TB-BNN-TCCB

Lược đồ Thông báo 1449/TB-BNN-TCCB 2014 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1449/TB-BNN-TCCB 2014 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1449/TB-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 1449/TB-BNN-TCCB 2014 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2014

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 1449/TB-BNN-TCCB 2014 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2014

              • 07/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực