Thông báo 145/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 145/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về kết quả thẩm định kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Mía đường II do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 145/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 5 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II

Ngày 21/12/2011, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, 90 và các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (Hội đồng thẩm định), chủ trì Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Mía đường II (Tổng công ty). Tham gia thẩm định có Lãnh đạo Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Lãnh đạo Vụ Tài chính, đại diện Công đoàn ngành và Tổng công ty.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty và Báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của cơ quan có liên quan thuộc Bộ và Tổng công ty Mía đường II. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty trình Bộ với các nội dung chủ yếu sau:

- Kế hoạch lập phù hợp với định hướng phát triển của ngành.

- Kết cấu, biểu mẫu tổng hợp kế hoạch phù hợp với quy định của Bộ. Chỉ tiêu kế hoạch xây dựng có căn cứ thể hiện mục tiêu phấn đấu của Tổng công ty.

- Về cơ bản các giải pháp triển khai thực hiện có căn cứ khoa học, khả thi.

2. Yêu cầu Tổng công ty tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a) Về định hướng chiến lược:

Hội đồng thành viên bàn bạc, thống nhất khái quát hóa mục tiêu chiến lược và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội (sản phẩm đường …); chú trọng phương thức đầu tư, liên kết đầu tư để có vùng nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất.

Về đầu tư phát triển phải xác định thứ tự ưu tiên dự án mũi nhọn của Tổng công ty để tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính (tránh dàn trải), sớm hoàn thành dự án đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Xác định rõ Tổng công ty tập trung đầu tư có hiệu quả vào ngành sản xuất kinh doanh chính; Tổng công ty không được đầu tư ra ngoài ngành, nếu không có ý kiến bằng văn bản của Bộ.

b) Về kết cấu biểu mẫu, chỉ tiêu:

Tách bạch chỉ tiêu tổ hợp mẹ - con và công ty mẹ trong Hồ sơ kế hoạch 5 năm và Kế hoạch 2012; tính logic, thống nhất, hợp lý của chỉ tiêu (lao động, tiền lương…); thuyết minh các chỉ tiêu kế hoạch về các Dự án đầu tư; thuyết minh tăng, giảm các chỉ tiêu kế hoạch (nhất là chỉ tiêu tăng, giảm đột biến), khả năng tích lũy vốn Nhà nước từ lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty hàng năm (cơ sở để tăng vốn CSH…); thuyết minh cân đối các nguồn vốn đầu tư dài hạn của Công ty mẹ để thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Công ty mẹ; danh mục các dự án đầu tư 2011-2015 và năm 2012;

c) Về giải pháp cụ thể triển khai thực hiện:

- Các giải pháp tăng cường quản lý đất đai, vốn, tài sản của Tổng công ty; quản lý, giám sát người đại diện vốn ở doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

- Các giải pháp để cân đối các nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2011-2015, triển khai đầu tư cụ thể năm 2012 và nguồn vốn đầu tư.

- Các giải pháp đảm bảo và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy đường (nguồn vốn đầu tư, phương thức đầu tư, phương thức liên kết…).

- Các giải pháp về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo kế hoạch của Bộ. Giải pháp tiếp tục tái cơ cấu Tổng công ty, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp không hiệu quả để tập trung đầu tư vào ngành nghề chính tại Công ty mẹ.

- Giải pháp cụ thể về xây dựng thương hiệu sản phẩm có sức cạnh tranh mạnh của Tổng công ty.

- Khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của Tổng công ty (đất đai, tài sản …) để nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính.

- Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đến công ty con, liên kết trong tổ hợp.

3. Về tổ chức thực hiện

- Giao Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung trên để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty (tổ hợp mẹ-con), Công ty mẹ Tổng công ty. Để có đủ căn cứ trình Lãnh đạo Bộ, Tờ trình Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Kế hoạch 2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty phải khái quát hóa được toàn bộ nội dung của kế hoạch (nhất là mục tiêu chiến lược), riêng số liệu các chỉ tiêu chủ yếu phải có số liệu của Tổ hợp mẹ - con, trong đó có số liệu của Công ty mẹ.

- Ban Đổi mới và Quản lý DNNN theo chức năng, nhiệm vụ Bộ giao (Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011), chủ động hướng dẫn, đôn đốc Tổng công ty khẩn trương hoàn thành việc tiếp thu chỉnh sửa theo nội dung trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Vụ KH, Vụ Tài chính;
- Công đoàn ngành;
- Tổng công ty Mía đường II;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu145/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2012
Ngày hiệu lực13/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 145/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 145/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu145/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành13/01/2012
        Ngày hiệu lực13/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 145/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 145/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả thẩm định

             • 13/01/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/01/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực