Thông báo 147/TB-BGTVT

Thông báo số 147/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải tại hội nghị triển khai công tác giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 147/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 147/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCLB VÀ TKCN BỘ GTVT TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2008 NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 10 tháng 4 năm 2008 tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải. Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức - Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ GTVT đã chủ trì hội nghị triển khai công tác giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 ngành Giao thông vận tải.

Thành phần Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Vận tải, Pháp chế; các Cục: Giám định và QLCL CTGT, Đường bộ VN, Đường sông VN, Đường sắt VN, Hàng hải VN, Hàng không VN; Văn phòng Bộ GTVT, Sở Y tế GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, các Tổng công ty: Hàng hải VN, Đường sắt VN, Vận tải Thủy, Hàng không VN, các Ban quản lý dự án, các Khu Quản lý đường bộ và các Sở Giao thông vận tải (GTCC). Tham dự hội nghị còn có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo PCLB & TKCN Trung ương, và đại diện các Bộ ngành có liên quan.

Ban Chỉ đạo PCLB & TKCN Bộ đã đọc báo cáo tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2007 và triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. Sau khi nghe báo cáo tổng kết, đại biểu Cục Đường bộ VN, Cục Hàng hải VN, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải, Tổng Công ty Đường sắt, Khu quản lý Đường bộ VII, Sở GTVT Yên Bái, Hà Tĩnh phát biểu ý kiến và kiến nghị, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các Cục, Các Sở Giao thông vận tải (GTCC), đơn vị liên quan trong công tác PCLB&TKCN năm 2007, đã đảm bảo giao thông thông suốt, khắc phục nhanh hậu quả do mưa bão và các sự cố gây ra trong năm 2007. Các lực lượng của ngành GTVT đã chủ động phối hợp cùng các địa phương và các ngành khác như Công an, Quân đội trong việc khắc phục sự cố, hậu quả do thiên tai gây ra.

- Trong công tác PCLB&TKCN, các văn bản pháp quy hướng dẫn, áp dụng các vấn đề có liên quan còn thiếu và bất cập, nếu có thì chưa sát với thực tế nên gây ra nhiều khó khăn trong việc thực hiện, xử lý và áp dụng các định mức đầu tư, thanh toán chi phí, hỗ trợ người tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai và sự cố gây ra. Các quy chế về tổ chức hoạt động PCLB&TKCN của Bộ, các Cục chưa đề cập rõ và sâu đến sự phối hợp với các lực lượng địa phương nên việc kết hợp giữa các lực lượng trung ương và địa phương trong việc tham gia xử lý hậu quả của thiên tai, sự cố chưa tốt.

- Các Cục, các Sở GTVT (GTCC) và các đơn vị phải làm rõ với cơ quan pháp luật, các ngành quản lý khác và các cơ quan công luận để các cơ quan này hiểu được đặc thù của ngành giao thông vận tải khi khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra để xem xét một cách thỏa đáng, đúng mức về chế độ, chính sách, định mức cũng như các thủ tục khác… tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố đã xảy ra.

2. Từ những tồn tại, vướng mắc mà các đại biểu đã kiến nghị trong hội nghị, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay những việc sau:

2.1. Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN chủ trì và phối hợp với Vụ Tài chính giao và hướng dẫn các Cục xây dựng quy chế luân chuyển vật tư dự phòng, phương tiện, máy móc và thiết bị để đảm bảo giao thông sau mưa lũ.

2.2. Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch đầu tư tiến hành rà soát, xử lý dứt điểm vốn PCLB còn tồn đọng từ năm 2007, có văn bản đề nghị Cục Đường bộ lên kế hoạch, kiến nghị sản xuất vật tư dự phòng, cầu dẫn của dầm cầu Bailey.

2.3. Vụ Tài chính chủ trì soạn thảo Quy chế thanh toán các chi phí có liên quan đến việc huy động nhân lực, tài sản tham gia phòng chống bão, áp thấp hay hiểm họa thiên tai kể cả khi xảy ra hay không xảy ra.

2.4. Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ tiến hành tham khảo ý kiến các Bộ, ngành liên quan để có văn bản hướng dẫn việc áp dụng định mức đầu tư, thanh toán cho các chủ đầu tư, các đơn vị tham gia khắc phục bước 1, đảm bảo giao thông sau mưa lũ. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn cụ thể, Bộ đề nghị các Cục chủ động vận dụng áp dụng đơn giá khi tính toán chi phí đầu tư, thanh toán cho công tác đảm bảo giao thông, linh hoạt trong việc vận dụng các hạng mục nhỏ lẻ trong bước 2 để đưa vào bước 1.

2.5. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn, quy định việc áp dụng các định mức ưu tiên, hỗ trợ cho người lao động tham gia trực tiếp công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Vụ Tổ chức chủ trì phối hợp các Cơ quan liên quan, các Cục chuyên ngành tiến hành xây dựng các văn bản các quy định liên quan đến hỗ trợ người lao động trong ngành giao thông tham gia trực tiếp công tác PCLB&TKCN, có chế độ lương thu hút để có người có trình độ về làm việc trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đặc biệt làm việc trên tàu TKCN trên biển.

2.6. Các Cục: Đường bộ Việt Nam, Hàng không VN, Hàng hải VN, Đường sắt VN, Đường sông VN và các Sở GTVT (GTCC) tiến hành rà soát lại tất cả các văn bản liên quan đến lĩnh vực PCLB&TKCN của ngành mình và văn bản của cấp trên. Nếu thấy có vấn đề còn bất cập, còn thiếu sót hay chồng chéo thì lập văn bản kiến nghị gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ để chỉnh sửa hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi.

2.7. Cục Đường bộ VN, Cục Đường sắt VN, Cục Đường sông VN tiến hành lập dự án, kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị TKCN đã được Chính phủ phê duyệt theo QĐ số: 1656/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ trước 31/5/2008. Cục Đường bộ VN tiến hành triển khai kế hoạch lập các trạm TKCN đường bộ ở những vị trí thiết yếu (trước mắt 06 trạm).

2.8. Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành lập đề án, tìm nguồn vốn tài trợ để trình Chính phủ có ý kiến cho đóng hoặc mua tàu phục vụ công tác TKCN có thể hoạt động xa bờ, dài ngày trên biển. Tổ chức xây dựng, soạn thảo văn bản quy định phân định công việc cứu hộ và cứu nạn trên biển trình Bộ trong quý II năm 2008, nếu có vướng mắc báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN.

2.9. Cục Đường sông VN tiến hành xây dựng kế hoạch, phương án chống va trôi cho các cầu trong mùa mưa lũ năm 2008 trình Bộ thẩm định trước ngày 31/5/2008.

3. Tổ chức triển khai chặt chẽ, nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 08/2008/CT-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ:

3.1. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, địa phương có phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão; chuẩn bị vật tư dự phòng, bố trí sẵn những vùng trọng điểm trên các tuyến giao thông chính, quan trọng để kịp thời ứng cứu và thay thế khi cầu, đường và bến cảng… bị thiên tai làm hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống; các đơn vị chuyên trách Cục Hàng hải VN, Cục Đường sông VN, Cục Hàng không VN thường trực duy trì lực lượng, sẵn sàng thực hiện TKCN khi có lệnh.

3.2. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án phân luồng giao thông, chuẩn bị phương tiện lực lượng, vật tư sẵn sàng thực hiện sơ tán dân ra khỏi vùng phân lũ, chậm lũ theo Quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để đảm bảo an toàn cho thủ đô Hà Nội, ban hành theo Nghị định số 62/1999/NĐ-CP ngày 31/7/1999 của Chính phủ và tham gia các sự cố lớn về đê điều, hồ đập khi có lệnh.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ xin thông báo tới các Cục, Vụ, Sở Y tế GTVT, Công đoàn GTVT và các đơn vị có liên quan triển khai ngay các vấn đề nêu trong báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT cùng với thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo PCLB TƯ;
- Ủy ban QG TKCN;
- Bộ Tài chính;
- Các sở GTVT (GTCC) các tỉnh, thành phố;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT (để thực hiện);
- Lưu VT, PCLB&TKCN (3 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu147/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2008
Ngày hiệu lực17/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 147/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 147/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu147/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành17/04/2008
        Ngày hiệu lực17/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 147/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 147/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải

            • 17/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực