Thông báo 147/TB-BTTTT

Thông báo 147/TB-BTTTT kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 11 năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 147/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son Hội nghị giao ban tháng 11 2013


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THÁNG 11 NĂM 2013

Ngày 05/12/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tháng 11/2013 qua hệ thống truyền hình trực tuyến tại 03 đầu cầu: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng (vắng Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đi công tác), lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ý kiến của các Thứ trưởng, Bộ trưởng thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, phiên họp Chính phủ tháng 11/2013 và kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 11/2013

Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước tháng 11/2013. Báo cáo đã phản ánh, đánh giá rõ các mặt hoạt động và kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành chậm nhiều so với kế hoạch đã đề ra; một số văn bản còn mắc các lỗi về hình thức thể hiện, chính tả. Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ tổ chức các đợt đi công tác tại địa phương chưa hợp lý về thời gian, tần suất làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công việc chung.

II. Về kiến nghị của các đơn vị

Giao Lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện những nội dung sau:

1. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo Vụ Bưu chính, VNPost tổ chức Lễ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Chí Thanh” trong tháng 12/2013.

2. Cục Tần số vô tuyến điện làm việc với Bộ Tư lệnh Thông tin để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia vừa được ban hành.

3. Cục Viễn thông căn cứ vào Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 để đề xuất Lãnh đạo Bộ phương án triển khai dịch vụ viễn thông di động băng rộng thế hệ tiếp theo (4G) từ năm 2015.

4. VNPT phối hợp Cục Viễn thông để dự thảo văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thay thế Thông tư liên tịch số 07/2000/TTLT-BGTVT-TCBĐ ngày 11/12/2000 giữa Bộ Giao thông - Vận tải và Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn xây dựng công trình thông tin bưu điện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường bộ.

5. Viện Chiến lược TTTT phối hợp với Cục Báo chí, Cục PTTH-TTĐT tập trung hoàn thiện dự thảo Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020 để trình Ban Bí thư trong quý I/2014.

6. Cục PTTH-TTĐT phối hợp với Cục Viễn thông nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trình Chính phủ trong năm 2014.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2013

1. Các Cục: Báo chí, Quản lý PTTH-TTĐT, Thông tin đối ngoại, Xuất bản tiếp tục chỉ đạo và định hướng tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, đặc biệt là về Hiến pháp, Luật đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tăng cường công tác định hướng, chấn chỉnh tình trạng đưa tin giật gân câu khách; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; có các bài viết đấu tranh, phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm việc lợi dụng tự do dân chủ để thông tin tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc tình hình đất nước.

Hoàn thành kết quả điều tra, khảo sát hệ thống tư liệu bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Đắk Lắk.

2. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân sự của các đơn vị thuộc Bộ theo tinh thần Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; khẩn trương hoàn thiện các văn bản hành chính cho các đơn vị có thay đổi về tên gọi làm thủ tục đổi tên đơn vị, đổi con dấu, đổi tên chức danh lãnh đạo, đổi tên tài khoản để duy trì hoạt động bình thường, ổn định; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức tài chính nhà nước, các cơ quan báo chí thuộc Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2013; xây dựng và triển khai Đề án Bưu điện Trung ương, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC là các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

3. Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ đôn đốc các đơn vị liên quan: tập trung hoàn thiện và trình đúng thời hạn các đề án trong Chương trình công tác năm 2013; xây dựng Chương trình công tác năm 2014 của Bộ TTTT trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành.

4. Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Viễn thông, VNPT tiếp tục phối hợp để hoàn thiện Đề án tái cơ cấu VNPT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành; tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT sau khi Đề án tái cơ cấu VNPT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng:

- Cục Báo chí, Cục PTTH-TTĐT, Cục Viễn thông, Vụ Pháp chế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định.

- Cục PTTH-TTĐT, Cục Viễn thông, VNCERT khẩn trương xây dựng các thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định.

6. Cục Xuất bản, Cục Báo chí, Cục PTTH-TTĐT, Thanh tra Bộ triển khai Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Thanh tra Bộ chú ý tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông trong dịp cuối năm và dịp Tết âm lịch.

7. Cục Viễn thông tập trung chỉ đạo, tổ chức thị trường viễn thông phát triển bền vững, cạnh tranh lành mạnh, giá cước và chất lượng dịch vụ hợp lý. Phấn đấu hoàn thành xây dựng chính sách quản lý đối với các dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet (dịch vụ OTT) trong 6 tháng đầu năm 2014.

8. Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thanh tra diện rộng tình hình thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT để đề xuất việc bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành chế tài mới nhằm tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa, tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thuê bao di động trả trước và tin nhắn rác như Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII yêu cầu.

9. Cục Tần số vô tuyến điện và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thông tin, tuyên truyền và triển khai giai đoạn 1 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

10. Vụ CNTT, Cục Ứng dụng CNTT phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hoàn chỉnh phương án kiện toàn Ủy ban quốc gia về CNTT để trình lại Chính phủ trong tháng 12/2013. Đồng thời, xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT với tư duy mới, tập trung vào việc giải quyết các khó khăn về cơ chế, chính sách lớn, bám sát các nội dung trong Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, tạo nền tảng phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia.

11. VNCERT tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật an toàn thông tin, báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ, xin ý kiến một số Bộ chủ chốt để có thể trình Chính phủ trong tháng 01/2014.

12. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu cho Lãnh đạo Bộ giao Kế hoạch phát triển, Kế hoạch đầu tư và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kết thúc công tác quyết toán Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; thanh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013.

13. Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan chuẩn bị, tổ chức đón đoàn Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào sang thăm và làm việc.

14. Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tiến hành tổng kết nhiệm vụ năm 2013 và xây dựng chương trình công tác năm 2014 trước ngày 20/12/2013; đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết năm 2013 và trọng tâm công tác năm 2014 của Bộ. Thực hiện tốt công tác bình bầu thi đua, đề nghị khen thưởng, tránh tình trạng dễ dàng, cào bằng. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một trong những tiêu chí chính của bình xét thi đua, khen thưởng.

Văn phòng và các đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ TTTT dự kiến vào ngày 26/12/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP, TKTH, LQV.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu147/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực13/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 147/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son Hội nghị giao ban tháng 11 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 147/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son Hội nghị giao ban tháng 11 2013
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu147/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Mạnh Lâm
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực13/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 147/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son Hội nghị giao ban tháng 11 2013

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 147/TB-BTTTT kết luận Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son Hội nghị giao ban tháng 11 2013

           • 13/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực