Thông báo 15/TB-VPCP

Thông báo 15/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 15/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO NĂM 2017

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội - chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2017 về đánh giá kết quả 05 năm (2012-2017) và năm 2017 thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả 05 năm (2012-2017) và năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết 70/NQ-CP) ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị tốt Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm (2012-2017) và năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ năm 2018.

Cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo. Yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm (2012-2017) và năm 2017 thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP báo cáo cấp có thẩm quyền. Trong đó, bổ sung thêm một số nội dung sau đây:

- Triển khai thực hiện các chính sách xã hội đã được các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện đạt kết quả tốt trong điều kiện ngân sách còn hạn chế. Công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng đã góp phần vào thành tích chung của phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật nhất là việc chăm sóc và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giải quyết tồn đọng hồ sơ; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; công tác cứu trợ thiên tai, lũ lụt;...

- Tuy nhiên, cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Đánh giá lại một cách tổng quát hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội gắn với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc huy động và sử dụng các nguồn lực;

+ Việc xã hội hóa nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội đã được các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp tích cực tham gia. Tuy nhiên, nỗ lực của bản thân người thụ hưởng chính sách còn những hạn chế nhất định;

+ Một số vấn đề về chính sách xã hội chưa được quan tâm tuyên truyền đúng mức nên một bộ phận Nhân dân còn chưa thống nhất nhận thức về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, năng suất lao động;

+ Việc rà soát chính sách xã hội đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực nhưng vẫn còn nhiều chính sách chng chéo, nhiều chỉ tiêu chưa được lượng hóa, gây khó khăn cho việc thực hiện, đánh giá kết quả.

2. Về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2018

Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung hơn vào nhng nội dung sau đây:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương:

- Tập trung rà soát, thống kê các chính sách chồng chéo, trùng lắp để đề xuất lồng ghép chính sách theo lĩnh vực bảo đảm dễ theo dõi, dễ thực hiện và không dàn trải về kinh phí. Trên cơ sở đó nghiên cứu, xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo thông qua hệ thống điện tử, bãi bỏ chế độ báo cáo thường kỳ bằng văn bản.

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII theo phân công của Chính phủ, trong đó lưu ý cách xác định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo thông lệ quốc tế (bao gồm cả đối tượng hưởng chính sách trợ cấp xã hội và đối tượng tham gia bảo hiểm thương mại);

- Nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền về giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội từ 10 năm trở lên của doanh nghiệp giải thể, phá sản;

- Đẩy mạnh đổi mới về giáo dục nghề nghiệp, nhất là dạy nghề nông thôn bảo đảm hiệu quả, thiết thực;

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nht về thẻ an sinh xã hội bảo đảm an toàn, an ninh, tiết kiệm, coi đây là sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề thất nghiệp trong thanh niên và năng suất lao động;

- Hướng dẫn, yêu cầu các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc bình xét, đề xuất hộ nghèo bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng đối tượng; không áp đặt chỉ tiêu giảm nghèo;

- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, trong đó bổ sung thành viên là lãnh đạo Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

b) Bộ Y tế:

Khẩn trương tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

- Tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ khi được thông qua, nhất là đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy định về khám sức khỏe định kỳ đối với các đối tượng luật định (trẻ em, học sinh, người cao tuổi, người lao động có hợp đồng lao động).

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo: đôn đốc việc thực hiện hiệu quả chương trình kiên cố hóa trường lớp học tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng núi, biên giới; tập trung thực hiện các chính sách, giải pháp về giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhất là về nơi ở, nơi học.

d) Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển nhà xã hội ở vùng bị tác động bởi biến đổi khí hậu, khu công nghiệp;

- Hướng dẫn các địa phương quyết định việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở đối với người có thu nhập thấp trong khu đô thị theo quy định.

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu việc đưa tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu việc bố trí nguồn vốn vay nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách huy động, phân bổ nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành và cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên BCĐ Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội;
- V
ăn phòng Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu15/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 15/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 15/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu15/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 15/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 15/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP

           • 11/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực