Thông báo 151/TB-BGDĐT

Thông báo số 151/TB-BGDĐT về việc tổ chức Hội thi “tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X – 2008 và Hội nghị đánh giá phong trào tiếng hát sinh viên giai đoạn 1991-2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 151/TB-BGDĐT tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần X 2008 Hội nghị đánh giá phong trào tiếng hát sinh viên 1991-2008


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 151/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

THÔNG BÁO SỐ 01

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – 2008 VÀ HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO TIẾNG HÁT SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 1991-2008

A. HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” LẦN THỨ X:

Để chuẩn bị tốt cho Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X – 2008, Ban Tổ chức Hội thi xin thông báo như sau:

1. Thời gian, địa điểm thi (dự kiến):

- Thời gian: Từ ngày 20 đến 30/9/2008.

- Địa điểm đón tiếp các đoàn: Tại Hội trường Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

- Địa điểm tổ chức Hội thi:

+ Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng.

+ Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin II, 75 Nguyễn Khuyến, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

2. Một số quy định của Hội thi:

Ngoài những điều đã quy định tại Điều lệ Hội thi. Ban Tổ chức lưu ý thêm các đoàn như sau:

- Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ của đoàn bao gồm: Danh sách thí sinh, cán bộ, phục vụ của đoàn; 15 bản chương trình dự thi của đoàn (theo mẫu gửi kèm); công văn đăng ký dự thi của đơn vị dự thi.

- Thí sinh dự thi phải xuất trình thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.

- Chuẩn bị kinh phí là 10.000đ/người (Mười ngàn đồng chẵn) và 02 ảnh 3x4 để làm thẻ cho các thành viên trong đoàn.

- Chuẩn bị chương trình giao lưu và quà tặng (nếu có) với các đơn vị kết nghĩa với đoàn mình trong thời gian diễn ra Hội thi. Các trường kết nghĩa do Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng bố trí.

3. Thời hạn đăng ký:

- Văn bản đăng ký tham gia Hội thi “Tiếng hát sinh viên” và danh sách đăng ký theo mẫu số 1, số 2 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/8/2007 (theo dấu bưu điện).

B. HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO TIẾNG HÁT SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 1991-2008:

Trong thời gian tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên” lần thứ X tại TP. Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá phong trào Tiếng hát sinh viên giai đoạn 1991-2008. Để đánh giá thực trạng, thành tích và định hướng cho phong trào tiếng hát sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở GD&ĐT, các trường chuẩn bị một số công việc cho Hội nghị như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị (dự kiến):

- Thời gian: 1 ngày từ 8giờ 00 ngày 22/9/2008.

- Địa điểm: Tại Hội trường Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

2. Các Sở GD&ĐT và các trường chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu và nội dung như sau:

a. Yêu cầu:

- Đánh giá sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong phong trào tiếng hát sinh viên.

- Đánh giá những mặt thực hiện tốt, những việc chưa làm được, xác định rõ nguyên nhân.

b. Nội dung:

- Một số đặc điểm tình hình và kết quả đạt được của phong trào tiếng hát sinh viên ở địa phương (hoặc đơn vị) trong thời gian vừa qua. (Đánh giá tác dụng về mặt phong trào, về mặt giáo dục nhân cách, định hướng thẩm mỹ, hình thành thị hiếu, giáo dục truyền thống, phát triển nhân tài và các mặt khác).

- Công tác phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong việc triển khai phong trào tiếng hát sinh viên.

- Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ của đơn vị và những kinh nghiệm về công tác này.

- Đề xuất, kiến nghị mới đối với cơ quan quản lý giáo dục các cấp để chỉ đạo, định hướng trong thời gian tiếp theo.

- Thống kê, báo cáo các thành tích đạt được qua các lần hội thi toàn quốc (theo mẫu gửi kèm).

c. Thành phần tham dự:

Gồm 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách của nhà trường. Ban tổ chức sẽ có giấy mời tham dự Hội nghị sau.

Báo cáo sơ kết của các đơn vị đề nghị gửi về: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 15/7/2008 để kịp chuẩn bị Hội nghị.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác HSSV – Bộ GD&ĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Đt/Fax: 04.8681.598; Email: [email protected]; Điều lệ Hội thi được đăng tải trên trang web: http://moet.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- TT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ VH-TT-DL, TW Đoàn;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Mạnh

 


(Mẫu 1)

CHƯƠNG TRÌNH

DỰ THI HỘI THI "TIẾNG HÁT SINH VIÊN“ TOÀN QUỐC - LẦN THỨ X NĂM 2008
(Dùng cho Ban tổ chức và Ban giám khảo)
Tên đơn vị ............................................................................................. Yêu cầu đối với BTC: .................................................

(Chương trình dự thi có thể thay đổi nhưng phải đăng ký lại và phôtô 15 bản nộp cho BTC muộn nhất khi làm thủ tục nhân sự Hội thi)

STT

Tên tiết mục dự thi (Chữ in hoa)

Tác giả

Thể loại

Biểu diễn (Chữ in hoa)

Điểm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 


Điểm chương trình


Giám khảo
(Ký, ghi rõ họ tên)

................, ngày… tháng… năm 2008
Trưởng đoàn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 


(Mẫu 2)

BẢN ĐĂNG KÝ

THAM GIA CHUNG KHẢO HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” - LẦN THỨ X NĂM 2008

Kính gửi: Ban tổ chức "Tiếng hát Sinh viên"

1. Tên đoàn:________________________________________________________________

2. Họ tên trưởng đoàn: ______________________________________________________

3. Điện thoại/điện thoại di động (nếu có): ______________________________________

TT

Họ và tên các thành viên trong đoàn (Chữ in hoa)

Năm sinh

Chức vụ trong đoàn (Thí sinh, cán bộ...)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày…. tháng 8 năm 2008
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 


(Mẫu 3)

THỐNG KÊ

THÀNH TÍCH PHONG TRÀO TIẾNG HÁT SINH VIÊN TOÀN QUỐC
(Dùng cho công tác tổng hợp, khen thưởng)

Tên đơn vị .............................................................................................

Hội thi lần thứ

Kết quả toàn đoàn

Tiết mục

Trưởng đoàn

Đã được bằng khen của (Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT-DL, TW Đoàn)

Ghi chú

Ví dụ:

Khuyến khích

2 bạc, 1 giải ba

Trần Văn A

Bộ GD&ĐT

 

1. Năm 1991

 

 

 

 

 

2. Năm 1992

 

 

 

 

 

3. Năm 1994

 

 

 

 

 

4. Năm 1996

 

 

 

 

 

5. Năm 1998

 

 

 

 

 

6. Năm 2000

 

 

 

 

 

7. Năm 2002

 

 

 

 

 

8. Năm 2004

 

 

 

 

 

9. Năm 2006

 

 

 

 

 

 

- Đề nghị hình thức khen thưởng (nếu có):

+ Cá nhân

+ Tập thể

 

 

................, ngày… tháng… năm 2008
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu151/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2008
Ngày hiệu lực27/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 151/TB-BGDĐT tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần X 2008 Hội nghị đánh giá phong trào tiếng hát sinh viên 1991-2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 151/TB-BGDĐT tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần X 2008 Hội nghị đánh giá phong trào tiếng hát sinh viên 1991-2008
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu151/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Đình Mạnh
        Ngày ban hành27/05/2008
        Ngày hiệu lực27/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 151/TB-BGDĐT tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần X 2008 Hội nghị đánh giá phong trào tiếng hát sinh viên 1991-2008

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 151/TB-BGDĐT tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần X 2008 Hội nghị đánh giá phong trào tiếng hát sinh viên 1991-2008

              • 27/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực