Thông báo 159/TB-VPCP

Thông báo 159/TB-VPCP phát biểu kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 05 GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ngày 29 tháng 3 năm 2012, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 5 năm thực hiện thí điểm Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư". Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo 5 năm thực hiện Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" của Bộ Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Về tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư".

Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác Mặt trận đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; vị trí, vai trò của Mặt trận từng bước được phát huy; Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động, thiết thực, đi vào chiều sâu, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngày càng trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng từng bước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã làm tốt vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Sau hơn 5 năm thực hiện thí điểm Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư", tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được những kết quả thiết thực: thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, nhân dân đã phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát, phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý những thiếu sót, vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức của cơ quan, tổ chức trên địa bàn dân cư. Việc tổng kết thực hiện Quy chế được tổ chức trong thời điểm cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", do vậy càng có ý nghĩa to lớn đối với các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Ở một số địa phương việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa thường xuyên, cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, nhận thức chưa đầy đủ và thiếu thống nhất về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong hệ thống chính trị; công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; có một vài nơi vai trò của tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu của Mặt trận chưa được phát huy đúng mức trong thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc thực hiện Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" chưa đồng đều ở các địa phương tổ chức thí điểm; từ năm 2008 đến nay một số nơi tạm dừng triển khai do chờ chủ trương mới của Trung ương.

2. Về một số công việc thời gian tới.

Để việc triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng, nghiêm túc nội dung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời chủ động phối hợp với Mặt trận cùng cấp để xử lý các nhiệm vụ, công việc tại địa phương mình. Các cấp ủy đảng luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Các cơ quan chính quyền cần quan tâm, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Mặt trận phù hợp với hoàn cảnh của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân... tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương;

b) Việc xây dựng Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); đồng thời cũng nhằm luật hóa các hoạt động của Mặt trận, mối quan hệ giữa Mặt trận với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đã được thực hiện ổn định trong nhiều năm qua. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề nghị Quốc hội xem xét, thảo luận thông qua Dự án luật này tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (vào cuối năm 2013). Bộ Nội vụ chủ trì, cùng Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc soạn thảo dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng;

c) Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền mở rộng việc thực hiện Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư" để góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay";

d) Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương, nhất là cơ sở cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá, đề xuất nội dung sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư". Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động phối hợp với Chính phủ, chính quyền các cấp vận động nhân dân, thực hiện và giám sát các nhiệm vụ, nội dung, chương trình do Chính phủ đang chỉ đạo triển khai trong cả nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TKBT, PL, TCCV, KNTN;
- Lưu: VT, TH (3). HA.285

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/TB-VPCP

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 159/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/05/2012
Ngày hiệu lực 02/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 159/TB-VPCP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Vũ Đức Đam
Ngày ban hành 02/05/2012
Ngày hiệu lực 02/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Lịch sử hiệu lực Thông báo 159/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

  • 02/05/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/05/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực