Thông báo 16/TB-UB-KT

Thông báo số 16/TB-UB-KT về tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 16/TB-UB-KT tổ chức đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp địa bàn thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16/TB-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2000

 

THÔNG BÁO

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 22 tháng 02 năm 2000, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức họp với các Sở ban ngành thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp và Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo các khó khăn vướng mắc, trong quá trình triển khai thực hiện, các sở ngành tham dự đóng góp ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Việc đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp đúng pháp luật và thuận lợi, yêu cầu các Sở ngành có liên quan đến các ngành nghề cần phải có vốn pháp định hoặc ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong các Luật, Pháp lệnh, Nghị định (theo danh mục đính kèm) rà soát lại, lập danh mục và các điều kiện của những ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trước ngày 07/3/2000.

2. Về đăng ký lập chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hiện chưa có hướng dẫn biểu mẫu đăng ký của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cho phép Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký tạm thời có thời hạn đến 31/12/2000 khi doanh nghiệp xin đặt Chi nhánh và Văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố. Công an thành phố cấp dấu cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoạt động có thời hạn như trên. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn biểu mẫu đăng ký chính thức sẽ thu hồi giấy đăng ký tạm thời, cấp giấy đăng ký chính thức và cấp dấu chính thức.

3. Về xây dựng các điều lệ mẫu cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, giao cho Sở Tư pháp làm đầu mối chủ trì soạn thảo, trao đổi ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Công thương thành phố và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15/3/2000. Sở Kế hoạch và đầu tư chuyển các dự thảo điều lệ mẫu đã chuẩn bị thời gian qua để Sở Tư pháp tham khảo. Giao cho Viện Kinh tế thành phố phản biện các điều lệ mẫu cho Sở Tư Pháp chuẩn bị. Sau khi Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thông qua, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành để hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện khi đăng ký kinh doanh.

4. Về quản lý doanh nghiệp sau khi cấp giấy đăng ký kinh doanh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những công việc liên quan cho doanh nghiệp thực hiện như khắc dấu, đăng ký mã số thuế v.v… Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gởi bản sao giấy đăng ký kinh doanh trong 7 ngày sau khi cấp giấy đăng ký kinh doanh cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế thành phố, Cục thống kê thành phố, Công an thành phố, Sở Khoa học – Công nghệ và môi trường, Sở Tư pháp, Sở quản lý ngành kinh doanh của doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh của quận – huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để cùng phối hợp quản lý sau giấy phép.

5. Về quản lý Nhà nước sau khi cấp giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, có nhiều vấn đề mới phát sinh cần nghiên cứu và tổng kết qua thực tiễn. Giao cho các Sở ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận – huyện theo chức năng quản lý Nhà nước của mình nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét quyết định. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gợi ý một số các nội dung cần thiết cho các Sở ngành và Ủy ban nhân dân quận – huyện chuẩn bị, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Sở ngành và quận – huyện, và chuẩn bị dự thảo quy chế quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh để trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31/3/2000. Quy chế cần làm rõ nội dung và trách nhiệm quản lý cần thực hiện ở cấp thành phố (Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở ngành liên quan) và cấp quận – huyện, Phương châm là: Người quản lý phải có đủ thông tin để ra quyết định, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, và nâng cao trách nhiệm về quyền hạn quản lý của Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các sở. Giao cho Viện Kinh tế thành phố nghiên cứu phản biện dự thảo quy chế do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị.

6. Để phục vụ cho công tác đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng phương án nối mạng thông tin (dựa vào mạng thông tin diện rộng của thành phố) giữa các Sở ngành có liên quan, gồm nội dung yêu cầu thông tin, quan hệ phối hợp, kỹ thuật nối mạng và truy cập thông tin, xây dựng phần mềm, dự toán kinh phí v.v…. để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định trước ngày 31/3/2000.

7. Đối với những doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giải thể trước ngày 31/12/1999 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời doanh nghiệp làm việc và cho doanh nghiệp lựa chọn phương thức thực hiện theo hướng có lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với các quy định của pháp luật.

8. Về đăng ký kinh doanh karaoke, giao cho Sở Văn hóa – Thông tin có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch và quản lý dịch vụ này trên địa bàn thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định trước ngày 15/4/2000.

9. Để tăng cường quản lý doanh nghiệp sau khi cấp giấy đăng ký kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành phố và quận-huyện sẽ xây dựng phương án củng cố sắp xếp bộ máy quản lý Nhà nước cấp thành phố và quận-huyện một cách phù hợp trong tháng 4 năm 2000. Trước mắt về nguyên tắc đồng ý cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng thêm biên chế và bổ sung phương tiện làm việc để thực hiện công tác này. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

10. Để kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đổi mới quản lý doanh nghiệp trên địa bàn, các Sở ngành và Ủy ban nhân dân quận-huyện cần thông tin kịp thời về các vướng mắc nảy sinh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Từ nay đến hết tháng 6 năm 2000, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội ý hàng tháng với các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân một số quận-huyện và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai việc quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có công văn gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ thiết kế và kinh doanh phần mềm và mẫu đăng ký lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- TT. HĐND/TP, TT UBND/TP;
- Các Sở ngành thành phố Viện Kinh tế TP. HCM
- UBND quận-huyện
- VPUB: CPVP, các Tổ
- Tổ TH (2b)
- Lưu:

T/L. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Huỳnh Khánh Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/TB-UB-KT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu16/TB-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2000
Ngày hiệu lực02/03/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/TB-UB-KT

Lược đồ Thông báo 16/TB-UB-KT tổ chức đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp địa bàn thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 16/TB-UB-KT tổ chức đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp địa bàn thành phố
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu16/TB-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Khánh Hiệp
        Ngày ban hành02/03/2000
        Ngày hiệu lực02/03/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 16/TB-UB-KT tổ chức đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp địa bàn thành phố

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 16/TB-UB-KT tổ chức đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp địa bàn thành phố

           • 02/03/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/03/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực